Elever i Bergen kan få et frivillig 11. skoleår

For å hindre utenforskap og sikre at flere fullfører videregående opplæring, kan det bli aktuelt med et frivillig 11. skoleår for elever i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Det er Marte Leirvåg (H) som står bak forslaget som ble behandlet i kommunens skoleutvalg tirsdag ettermiddag. Der ble forslaget nedstemt, men saken går videre til bystyret som gjør endelig vedtak 3. mai.

– Jeg opplever at mange er enige med meg og Høyre om innholdet i forslaget, og har derfor troen på at vi kan finne et flertall fram mot bystyremøtet i mai, sier Leirvåg til Utdanningsnytt.

Byrådet har allerede stilt seg positiv til forslaget, men er usikker på om et 11. skoleår, som minner om grunnskolen, vil være det riktige tilbudet for elevgruppen som faller utenfor. Høyre lanserte forslaget forrige periode; da ble det nedstemt av det samme byrådet.

– Det er gledelig at byrådet nå har en annen tilnærming, sier Leirvåg.

Det finnes liknende løsninger andre steder. I Oslo får elever med lavt karaktersnitt fra 10. klasse nå et permanent tilbud om et 11. skoleår. I Danmark har man også en liknende ordning kalt «efterskolen». Dette er en slags folkehøyskole hvor de kan dra allerede som 14-åringer. Da får de også ungdomsskolevitnemål.

Årsaken til at elever ikke fullfører videregående opplæring er sammensatt, og hvilke tiltak som fungerer, kan dermed variere fra elev til elev, slår byrådet i Bergen fast.

«Byrådet mener at et slikt tilbud må være tilpasset det eleven har behov for. Tilbudet må være i samarbeid med fylket, og byrådet er positiv til å gå i dialog med fylkeskommunen angående etablering av et 11. skoleår», heter det i sakspapirene fra kommunen.

Dersom fylket er villig til å inngå et samarbeid med Bergen kommune, vil byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i samarbeid med fylkeskommunen gå i dialog med relevante aktører for å vurdere hvordan et slikt tilbud kan etableres.

Utenfor det tradisjonelle skoleløpet

Byrådet anbefaler å starte en dialog med Vestland fylkeskommune, for å se om det er grunnlag for å etablere en felles prøveordning med et 11. skoleår. Leirvåg mener det er et like stort kommunalt som fylkeskommunalt ansvar å fange opp disse elevene.

En prøveordning med et 11. skoleår forutsetter at det settes av tilstrekkelig med midler både til utredning av innhold og organisering av et slikt tilbud, og til drift av en eventuell prøveordning. En prøveordning forutsetter også at et 11. skoleår ikke går ut over opplæringsretten til videregående opplæring for den enkelte elev, slår byrådet fast.

I sitt forslag peker Leirvåg på at andelen som fullførte videregående opplæring i løpet av fem/seks år, var 80,4 prosent i perioden 2015-2021. For yrkesfag er andelen 70 prosent, og for studieforberedende 89,4 prosent.

Hun skriver at en av de «viktigste oppgaver er å sikre at flest mulig opplever tilhørighet, mestring og læring. Det er mulig, men da må vi tørre å gjøre grep som ligger utenfor det tradisjonelle skoleløpet. Et 11. skoleår er et slikt forslag.»

Hvordan et slikt tilbud skal organiseres og hva det skal inneholde, er foreløpig ikke kjent. Leirvåg vil bruke erfaringer fra allerede eksisterende private institusjoner som Dale Oen Academy og PITSTOP. Dette er alternative skoleopplegg hvor elever med behov kan søke seg inn.

Powered by Labrador CMS