Brattås barnehage

Barnehage må betale tilbake 10,8 mill.kr.

Ulovlige lån, tvilsomme lønnsutbetalinger, og betaling av regninger som hørte hjemme i andre selskaper i konsernet, mener Utdanningsdirektoratet og krever tilbake tilskudd fra Brattås barnehage i Færder kommune.

Publisert Sist oppdatert

I helgen ble den endelige tilsynsrapporten fra Utdanningsdirektoratet offentlig skriver Tønsberg Blad. Rapporten konkluderer med at barnehagen har brutt reglene på følgende punkter:

Kostnader er ikke dokumentert i tråd med bokføringsloven.

Barnehagen har betalt for fremmedtjenester som ikke har med barnehagedrift å gjøre.

Barnehagen har betalt lønn til daglig leder for andre oppgaver enn barnehagedrift.

En faktura for reparasjon- og vedlikeholdskostnader er fakturert med en høyere timepris enn det som var avtalt mellom barnehagen og et annet firma som er eid av eier av barnehagen.

Lån til nærstående er avtalt med andre vilkår og beløp enn det som ville vært avtalt mellom uavhengige parter.

«Barnehagen har belastet barnehageregnskapet med kostnader som ikke direkte gjelder barnehagedrift, og over flere år foretatt transaksjoner med eier og nærstående selskap med vilkår og beløp som ikke er i tråd med det som ville ha vært avtalt med en uavhengig part», skriver Utdanningsdirektoratet.

Lønn til eier

De alvorligste anklagene går på at direktoratet mener eier Trygve Bjarkø fikk utbetalt lønn uten å ha vært reelt ansatt i barnehagen, og at barnehagen skal ha lånt andre av hans selskaper et større beløp uten sikkerhet.

I tillegg til å være eier var Trygve Bjarkø ansatt som daglig leder i barnehagen i en 50 prosent stilling. I 2020 fikk han utbetalt 740.000 kroner i lønn og 88.800 kroner i feriepenger som kompensasjon for dette. Utdanningsdirektoratet krever tilbakebetaling av disse 828.000 kronene.

 «Vår vurdering og konklusjon er at de fleste av arbeidsoppgavene i stillingsbeskrivelsen til daglig leder overlapper med andre tjenester som er levert til barnehagen i 2020. De resterende arbeidsoppgavene - oppfølging av personal - dekkes gjennom stillingsinstruks til assisterende daglig leder», skriver direktoratet.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Jeg jobber som daglig leder i barnehagen og har en normal lønn for det, uttalte Bjarkø til Tønsbergs Blad da den foreløpige rapporten forelå i november i fjor.

 «Barnehagen har brutt flere bestemmelser i barnehageloven og det dreier seg om totalt kr 10.836.645. Vi vurderer dette til å være alvorlige brudd på regelverket. Vi finner på denne bakgrunn at det er forholdsmessig å vedta at barnehagen skal tilbakebetale hele beløpet til kommunen», heter det fra direktoratet.

 Klager på avgjørelsen

 Barnehagen har fått klagefrist til 23. august, av hensyn til sommerferien. Ifølge den daglige lederen skal barnehagen klage på vedtaket med hjelp fra PBL.

 «Bakgrunnen for at vi er uenige er at 100 % av tilskuddene vi har mottatt fra det offentlige er benyttet til driften av barnehagen med lønninger og andre driftsutgifter. Tilbakebetaling av tilskudd er derfor ikke hjemlet i lov eller forskrifter», heter det i skrivet.

Tønsbergs Blad har vært i kontakt med eier Trygve og han kone som er daglig leder, Ingrid Bjarkø i forbindelse med saken. De har sendt følgende uttalelse til avisa:

 «Vi viser til vedtak i tilsynet: Styret er sterkt uenig i vedtaket og vil påklage dette innen fristen. Vi fastholder som tidligere at tilskudd og foreldrebetaling er benyttet til drift av barnehagen og således i samsvar med barnehageloven med forskrifter.»

Powered by Labrador CMS