Settes i gang strakstiltak mot mobbing i videregående skoler i Oslo

I kjølvannet av sakene om mobbing knyttet til russefeiringen settes det i gang tiltak ved flere videregående skoler i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

– Den siste tiden har både elever og ansatte ved enkelte osloskoler varslet om utestengelse og ekskludering i forbindelse med planlegging av russefeiring. Dette er svært alvorlig og her tar vi nå grep, sier skolebyråd i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Flere videregående skoler i Oslo melder om dårlig skolemiljø og utestenging.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har også bekreftet overfor Utdanningsnytt at de har fått inn flere meldinger om mobbing på videregående i år, sammenlignet med tidligere. I tillegg melder flere rektorer om utestengelse og ekskludering i forbindelse med planleggingen av russetiden.

Nå har Utdanningsetaten avholdt møter med rektorer og rådgivere ved disse skolene. Ifølge skolebyråd Holmås Eidsvoll har det resultert i ulike tiltak, tilpasset den enkelte skoler, men hun nevner blant annet:

  • Økt voksentetthet i fellesarealer og som moderatorer på sosiale medier.

    Det betyr at voksne ved skolene skal være synlige i grupper i sosiale medier som elevene bruker, og moderere diskusjoner og dempe ekskluderende kultur der de kan. Flere skoler har for eksempel egne Facebook-grupper, som ikke er opprettet av skolene, men der alle elevene er medlemmer.

  • Et eget undervisningopplegg om inkluderende felleskap i skolen.
  • Etablering av nye og flere lytteposter, der elevene medvirker, blir hørt, ansvarliggjort og kan foreslå tiltak.
  • Etablering av ansattgrupper ved skolene som jobber spesifikt med skolemiljø.
  • Gjennomgang av egen handlingsplan mot mobbing og rutinene for håndteringen av mobbesaker.

Utdanningsetaten har tidligere opplyst til Utdanningsnytt at det også jobbes med en handlingsplan for en inkluderende russefeiring. Arbeidet involverer både elever fra 10. til 13. trinn, skoler og foresatte.

Elevene som har deltatt har sagt at de ønsker en mer inkluderende og gratis feiring i slutten av videregående. De vil at denne skal skape sterkere fellesskap ved skolen, sterkere skoleidentitet og felles opplevelser som gir følelse av å ha vært del av noe unikt.

Jobber med å heve kompetansen

Skolebyråden i Oslo understreker at alle skoler i Oslo skal ha en handlingsplan mot mobbing generelt, og at alle skoler har en felles prosedyre for hvordan mobbesaker skal håndteres.

– De siste årene har det blant annet blitt innført nye retningslinjer og rutiner for varsling, mal og veiledning for aktivitetsplan, retningslinjer for dokumentasjon og veiledning for elevsamtaler, opplyser Sunniva Holmås Eidsvoll til Utdanningsnytt.

– Utdanningsetaten har løpende dialog med videregående skoler om elevsaker og jobber også med å heve kompetansen knyttet til mobbing ute på skolene, blant annet gjennom e-læringskurs og workshops. Alt dette er systemer som skal hjelpe skolene med å oppfylle aktivitetsplikten ved mistanke eller kjennskap til at elever har et utrygt læringsmiljø, slik at skolene undersøker og setter inn tiltak på en god måte.

Powered by Labrador CMS