Sjekk din kommune:
Her er det flest og færrest ukvalifiserte lærere

Noen kommuner bruker langt flere ukvalifiserte lærere enn andre. I enkelte storkommuner er det 1 av 4 lærerårsverk som mangler lærerutdanning.

Publisert Sist oppdatert

Elevene i norske skoler får ofte undervisning av en lærer som mangler lærerutdanning. 

Men hvor stort er dette problemet? 

Det varierer ut i fra hvilken kommune elevene går på skole i, men det kan også variere mye mellom skoler innad i den enkelte kommune.

Det finnes to statistikker som ser på bruken av ukvalifiserte lærere.

1. Grunnskolens informasjonssystem (GSI):

  • Rektorene rapporterer inn tall én gang hver høst. De melder inn den faste bemanningen de planlegger for på starten av skoleåret.

2. Statistisk sentralbyrå (SSB):

  • Baserer seg på bruk av registerdata som arbeidsgiverne rapporterer inn. Disse tallene viser et øyeblikksbilde fra én uke i november hvert år.

Disse statistikkene spriker, hvor tallene fra SSB viser en betydelig høyere bruk av ukvalifiserte lærere enn GSI. 

Ser vi på GSI-statistikken ligger landssnittet på 4,5 prosent ukvalifiserte lærere, mens SSB-statistikken viser 16,9 prosent ukvalifiserte lærere.

I oversikten under finner du begge tallene som ble rapportert inn høsten 2022. Årsaken til hvorfor SSB-tallene er betydelig høyere finner du forklart under oversikten.

Hovedårsakene til at GSI- og SSB-tallene spriker er:

  • Tallene fra GSI inkluderer ikke bruk av vikarer, og vikarer mangler ofte lærerutdanning. I GSI har rektorene kun rapportert inn den faste bemanningen de har planlagt for på starten av skoleåret.
  • De som er registrert som kvalifiserte lærere i GSI-systemet vil ikke alltid ha en av de godkjente lærerutdanningene. Det er fordi dagens lovverk åpner for at arbeidsgiver ved ansettelse skjønnsmessig kan vurdere om en ansatt har relevant pedagogisk utdanning i samsvar med regelverket.
  • SSB-tallene ser på sin side helt spesifikt på hvor mange lærerårsverk som er innom skolene i løpet av en uke i november som mangler godkjent lærerutdanning.

Hva er en kvalifisert lærer?

I utgangspunktet skal lærere ha fullført en av de godkjente lærerutdanningene, eller høyere utdanning med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning).

Hva som er godkjent lærerutdanning varierer ut fra om læreren ansettes i barneskole, ungdomsskole eller videregående. Det er også egne kompetansekrav for flere undervisningsfag.

Ifølge lovverket skal en læreransatt ha «relevant faglig og pedagogisk kompetanse». Men det er «skoleeier som avgjør hva som er relevant utdanning i samsvar med regelverket i forbindelse med tilsetting».

Det åpner for at skolen kan ansette en lærer uten lærerutdanning, men etter en skjønnsmessig vurdering kategorisere den ansatte som en kvalifisert lærer etter opplæringsloven.

Når det ikke er kvalifiserte søkere, kan skolen ansette en ukvalifisert i en midlertidig lærerstilling.

Kilder: Opplæringsloven, Utdanningsdirektoratet.

Krangel om tall

Dette spriket har vært utgangspunkt for en opphetet krangel mellom kommuneorganisasjonen KS og Utdanningsforbundet. KS har vektlagt GSI-tallene, som er mer fordelaktige for arbeidsgiver, mens Utdanningsforbundet bruker SSB-tallene, som viser en mer kritisk lærermangel.

Dette er noe av bakgrunnen for at regjeringen, KS og Utdanningsforbundet nå har blitt enige om at de ønsker å lovfeste et tydeligere krav om lærerutdanning i opplæringsloven.

SSB-tallene blir ikke offentliggjort for hver enkelt skole, kun på kommunenivå. GSI-tallene kan man på sin side få for hver enkelt skole. Slik var GSI-tallene på skolene i 2022:

Les også:  Et gjennombrudd for utdanningskravet

Powered by Labrador CMS