Vil sikre lærlinger jobb – søker om lov til å la være å lyse ut stillinger

For å gi flere fagarbeidere mulighet til fast jobb, har seks kommuner søkt om å få fravike prinsippet om at best kvalifiserte tilbys jobben. Utdanningsforbundet er svært kritisk.

Publisert

I dag er det slik at en lærling ikke er garantert jobb etter å ha tatt fagbrevet. Da lyses stillingen ut og de konkurrerer med ordinære søkere. I offentlig sektor gjelder kvalifikasjonsprinsippet ved alle ansettelser og utnevnelser. (Se faktaboks). 

Nå søker seks kommuner om å kunne fravike prinsippet, som en del av regjeringens frikommuneforsøk (se faktaboks). I tillegg til Larvik og Kristiansand kommuner har fire Vestfold-kommuner, Sandefjord, Tønsberg, Færder og Holmestrand, sendt en felles søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). 

Der skriver de at lærlinger ofte, på grunn av kvalifikasjonsprinsippet, «ikke når opp i konkurransen om den faste jobben.» De fire kommunene mener at utsiktene til fast jobb i kommunen vil ha en positiv effekt på unges motivasjon for praktisk rettede yrkesvalg.

Det er ikke formålstjeneslig at nyutdannede fagarbeidere, i mangel av tilbud på stilling, faller utenfor arbeidslivet eller «må» velge videreutdanning (til høyskolegruppene), i stedet for å starte sin yrkeskarriere innenfor fagarbeiderspekteret, heter det i søknaden. 

Fagforeningene Fagforbundet, Delta og hovedverneombudet i Sandefjord støtter søknaden. Men Utdanningsforbundet (UDF) mener den aldri burde vært sendt. 

Frikommuneforsøk

Regjeringen har satt i gang en tillitsreform for offentlig sektor. 

Målet er å gi mer tillit og økt handlingsrom til kommuner og fylkeskommuner.

Frikommuneforsøket er en del av tillitsreformen. 

Da fristen gikk 8. september ut hadde 84 kommuner søkt departementet å bli frikommune, med ulike prosjekter. 

Basert på de korte beskrivelsene fra søknadene som Utdanningsnytt har fått innsyn i, ser det ut til at 25 av kommunene ønsker forsøk innen barnehage- og skolesektoren. 

Kommuner og fylkeskommuner som får godkjent sitt «frikommuneforsøk», vil ikke få økonomisk tilskudd fra departementet til forsøket. Men KDD vil dekke kostander knyttet til evaluering.

Forsøkene skal gå over fire år, og regjeringens plan er at forsøksordningen gradvis skal utvides.

Forsøkte å stoppe søknaden

Tore Fredrik Wikran, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Sandefjord, er svært kritisk til en ordning han mener vil undergrave gjeldende lovverk.

Tore Fredrik Wikran

– Vi ble kjent med innholdet i søknaden bare noen dager før de fire kommunene i Vestfold hadde til hensikt å søke Kommunaldepartementet om å bli frikommune. Fra kommunes side ble det sagt at Utdanningsforbundet er «skeptiske». Men vår kritikk, både av prosessen i forkant og av innholdet i søknaden, er langt mer alvorlig. Vi mener søknaden aldri burde vært sendt, sier Wikran.

– Forsøkte dere å stoppe søknaden?

– Det var vårt ønske, men vi fikk ikke gjennomslag for det. 

Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at best kvalifiserte søker ansettes. Med andre ord er det ikke lovlig adgang til å velge fritt blant alle kvalifiserte.

– Kvalifikasjonsprinsippet bygger på likebehandling. Da er det betenkelig at Utdanningsforbundet skal bidra til å undergrave det prinsippet, sier Wikran.

Kvalifikasjonsprinsippet

Kvalifikasjonsprinsippet er et lovfestet forvaltnings– og arbeidsrettslig prinsipp som gjelder ved ansettelser og utnevnelser offentlig sektor. I staten er kvalifikasjonsprinsippet lovsfestet. I kommunesektoren er det ulovfestet med formell lovs rang. Det betyr at det står like sterkt. 

Prinsippet gjelder for alle ansettelser og innebærer at virksomheten må foreta en konkret vurdering av hvem som er best kvalifisert. Usaklig forbigåelse av bedre kvalifiserte søkere er ulovlig, og kan utløse erstatningsansvar for virksomheten overfor den forbigåtte søkeren.

Kvalifikasjonsprinsippet er, ved siden av forbudet mot diskriminering, blant de viktigste begrensningene av arbeidsgivers styringsrett ved ansettelser.

Vil ta vare på lærlingene

På spørsmål til Magne Echoff, Organisasjons og HR-sjef i Sandefjord kommune, om bakgrunnen for søknaden, sier han at kommunens mål først og fremst er å ta vare på lærlingene i kommunen. 

Søknaden som nå er sendt er foreløpig ikke behandlet politisk. Men Eckhoff viser til at administrasjonen følger opp et politisk vedtak i Sandefjord kommune gjorde i juni 2023. 

I kommunestyrevedtaket bes administrasjonen undersøke mulighetene for å sikre at flere lærlinger med ferdig fagprøve kan tilbys 100 % stilling i kommunen gitt at egnethet, kvalifikasjoner osv. er på plass.

Når det gjelder innholdet i søknaden minner han om at den kun er foreløpig.

– I den videre prosessen kommer vi til å involvere både politikerne og fagforeningene, sier han.

– Utdanningsforbundet er sterkt kritiske til at dere søker om å få avvike fra kvalifikasjonsprinsippet. Hva har du å si til det?

– Kvalifikasjonsprinsippet står sterkt i Sandefjord kommune og det er viktig for oss å ha kvalifiserte fagarbeidere. Men vi ønsker nå å iverksette et forsøk for å se om vi kan ivareta lærlingene på en bedre måte enn i dag, sier han.

Vil unnlate kunngjøring 

Det de fire kommunene ønsker seg er en hjemmel som åpner for muligheten til å unnlate offentlig kunngjøring av fagarbeiderstillinger, slik at lærlinger, med bestått fagprøve, ikke må konkurrere om ledig stilling med mer erfarne arbeidstakere, men derimot kun mot andre lærlinger. 

«Utvelgelse mellom lærlingene gjøres basert på det ordinære kvalifikasjonsprinsippet, samt at egnethet osv. er på plass. Det er en forutsetning for ansettelse at lærlingen har bestått fagprøven.», heter det i søknaden. 

Kommunene foreslår at en unnlatelse av offentlig kunngjøring hjemles i et særskilt unntak fra konsekvensen av kvalifikasjonsprinsippet, fordi ordningen retter seg mot en utvalgt målgruppe.

Også del av tariffavtalen

Av Hovedtariffavtalen mellom KS og hovedsammenslutningene i kommunal sektor går det fram at det ved ansettelser skal tas «hensyn til søkernes kvalifikasjoner». Derfor er kvalifikasjonsprinsippet også et tariffavtalefestet prinsipp. De fire kommunene skriver i søknaden:

«Staten kan ikke frita en kommune fra en tarifforpliktelse. Men ettersom det vil bli gjennomført intern kunngjøring og utvelgelse gjennom kvalifikasjonsprinsippet, vil bestemmelsens vilkår være ivaretatt. Tariffbestemmelsen vil dermed ikke være til hinder for en unntaksbestemmelse som åpner for unntak fra offentlig kunngjøring. Men det vil blant annet være enkelte fortrinnsrettsbestemmelser som utfordres gjennom en slik ordning. Dette er noe vi som arbeidsgiver og de tillitsvalgte tar på alvor og som må utredes videre i prosessen.»

Powered by Labrador CMS