Fornyelsen av kunnskapsløftet og livslang læring– redskap i fornyelse av samfunnet?

Debatt: «Skolenes Landsforbund speiler seg i samfunnet, mens Utdanningsforbundet tilbyr et speil til samfunnet»

Publisert

I Klassekampen 25. april d.å. sier lederen Anne Finborud, i Skolenes Landsforbund, stopp til «fornyelse av kunnskapsløftet», men ja til de ambisjonene denne reformen legger opp til. Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier «kjør reform», men juster forventninger og ambisjoner til Fagfornyelsen. Kunnskapsdepartementet melder at «innføring av fagfornyelsen går som planlagt».

Utdanningsdirektoratet, som er ansvarlig for å utvikle læreplaner og sikre at reformen gjennomføres, har laget ferdig det grunnlaget skolene og lærerne trenger for å gjennomføre reformen.

Direktoratet har her redegjort for hvilke verdier og prinsipper som inngår i den overordnede delen og formålet med opplæringen. Det har også utdypet opplæringens verdigrunnlag, beskrevet nærmere prinsipper for læring, utvikling og danning og utdypet prinsipper for skolens praksis. Bokforlagene har utviklet bøker og digitale hjelpemidler med utgangspunkt i den faglige fornyelsen som skal gjennomføres.

Reformen er tilrettelagt i en prosess som ble påbegynt i 2014. Ingen aktører i skolesektoren kan ha unngått å bli en del av reformen. Noen mere, andre mindre. Noen direkte, andre indirekte. Lærerne både mere og direkte. Å vente med innføring av reformen, til høsten 2021, slik Skolenes Landsforbund foreslår med bakgrunn i behov for mere tid til forberedelser, vil neppe kunne stoppe den prosessen som pågår.

Utdanningsforbundet sier «kjør reform, men juster forventningen og ambisjonene når det kommer til fagfornyelsen». Her er det behov for at Utdanningsforbundet utdyper disse forbeholdene.

Hvordan kommer vi ut av denne krisen vi nå er inne i, som samfunn. Refleksjon om veien videre for samfunnet vårt er noe vi alle burde være opptatt av. Vårt engasjement vil kunne få betydning for om vi skal komme

a) komme bedre ut, bedre rustet til å handtere morgendagens utfordringer
b) bli svekket, svekket som følge av systemfeil i en rekke institusjoner eller
c) fortsette videre som før, etter at viruset har roet seg ned

Her har utdanningssektoren, slik jeg ser det, et klart ansvar og en åpenbar mulighet som de ikke kan se bort ifra. Utdanningssektorens oppgave er å påse at vi kommer ut bedre rustet til å handtere nye utfordringer både som individer og samfunn.

Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid i 2020-2023 framgår av «Vi utdanner Norge». Her viser forbundet til at «Lærerne har alltid vært en sentral yrkesgruppe i norsk samfunnsliv, og har spilt og spiller en aktiv rolle for å sikre og videreutvikle velferdsstaten og samfunnets fellesverdier. Utdanningsforbundet skal også i framtiden ha en samfunnsbyggende rolle og innflytelse. Framtiden bygges gjennom god utdanning».

Målet til Skolens Landsforbund er, som en del av fagbevegelsen, å arbeide for et godt, demokratisk offentlig utdanningssystem og for gode lønns- og arbeidsvilkår.

Landsforbundet har et «Utdanningspolitisk program for 2017-2021». Her viser forbundet til de verdier og prinsipper som det vil arbeide for blir innfridd. To overskrifter fra dette programmet er: «Skole og oppvekst - en arena for læring, fellesskap, demokrati og sosiale rettigheter» og «Kunnskap til få gir makt. Kunnskap til alle gir frihet».

Ikke noe galt med disse overskriftene, men de gir meg en følelse av at samfunnet har gått videre fra der hvor Landsforbundet står. Utdanningsforbundet derimot har, slik jeg ser det, gått videre fra der hvor samfunnet stod. Landsforbundet speiler seg i samfunnet, mens Utdanningsforbundet tilbyr et speil til samfunnet.

Utdanningsforbundet er beredt til å framstå som en kulturell og kunnskapsmessig reformator av samfunnet.

Skolenes Landsforbund vil innarbeide en reform i skole fastsatt av myndighetene, mens Utdanningsforbundet er beredt til å framstå som en kulturell og kunnskapsmessig reformator av samfunnet. Utdanningsforbundet ser «Fornyelsen av kunnskapsløftet» og «Livslang læring» som virkemidler i fornyelsen av samfunnet vårt.

Skolesektoren har nå en mulighet til å stå i sentrum for en fornyelse av samfunnet. Den bør de bruke!

Powered by Labrador CMS