Færre elever opplever mobbing i Rogalandsskolen sammenlignet med resten av landet, ifølge Elevundersøkelsen.

Mindre mobbing i Rogaland

Færre mobbes i Rogaland enn på landsbasis. Professor Erling Roland tror det skyldes offensiv innsats i regionen.

Publisert

Færre elever i videregående opplæring i Rogaland blir mobbet enn ellers i landet. Det meldte Rogalands Avis 17. november. Men fremdeles opplever 352 jevnlig mobbing.

Ifølge Kvalitetsmelding 2021 for videregående opplæring skoleåret 2020-2021 fortsetter mobbetallene å synke i Rogaland.

Tallene fra Kvalitetsmeldingen er basert på Elevundersøkelsen, som kartlegger omfanget av mobbing på videregående skoler i Rogaland. Dette er hovedfunnene for skoleåret 2020/2021:

  • 352 elever har opplevd mobbing to-tre ganger i måneden eller oftere.
  • Færre elever opplever mobbing i Rogalandsskolen sammenlignet med resten av landet.
  • Færre mobbes nå enn tidligere.
  • Andel lærlinger som mobbes på arbeidsplassen er høyere enn i landet sett under ett.
  • I tillegg påpekes det i Kvalitetsmeldingen at færre elever oppgir at de mobbes digitalt, mens flest oppgir at de mobbes av andre elever.

Regional innsats

Professor Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret Universitetet i Stavanger har lenge engasjert seg i mobbing som tema, og har gjennomført flere forskningsprosjekter. Han er glad for den positive trenden.

– Tallene er nedadgående, men 352 elever i videregående skoler i Rogaland mobbes 2-3 ganger eller mer i måneden. Hva tenker du om det?

– 2-3 ganger i måneden er det vi forskere kaller systematisk mobbing. 352 ungdommer våkner hver morgen og har god grunn til å føle frykt. Det er en stor belastning. Forskning slår fast at mobbing går ut over humør og søvn. Ofte kan mobbing også føre til angst og depresjoner. Det er lite i barne- og ungdomsårene av ytre faktorer som er verre enn å bli utsatt for mobbing, sier Roland.

For en tid tilbake gjennomførte han et forskningsprosjekt for å forstå de stadig skiftende trendene.

– Det viktigste funnet er fra begynnelsen av vårt årtusen. Da hadde vi det nasjonale krafttaket Manifest mot mobbing, frontet av daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. Det ble mobilisert sterkt og godt, og den landsdekkende kurven gikk markant ned, forteller Roland.

– Godt nasjonal arbeid de siste årene

Da manifestperioden var over, begynte kurven å stige igjen. Nå er den nasjonale trenden noe nedadgående. Rolands vurdering er at nedgangen antakelig skyldes godt nasjonalt arbeid de siste årene.

– Etter min vurdering har Norge som nasjon gjort mye bra. Staten har brukt mye penger på mange tiltak mot mobbing. Senteret jeg er tilknyttet, står sentralt i dette arbeidet, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Vi har blant annet i flere år bistått skoler med høye mobbetall, sier Roland.

Færre mobbes i Rogaland enn på landsbasis. Professoren tror det skyldes offensiv innsats i regionen.

– Det store bildet taler for at når mobbingen går ned, er arbeidet som gjøres en viktig faktor. Men det gjøres ikke nok, sier Roland.

Powered by Labrador CMS