Bekymret for sykefravær og arbeidspress – skuffet over ordførerens svar

Hanna Berg (R) er bekymret for sykefravær og arbeidspress i barnehage, skole og SFO og ba ordføreren om en redegjørelse. – Jeg oppfatter at ansvaret ble lagt på bedre ledelse og ansatte som må ta mer ansvar for egen helse, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

Rødt i Fredrikstad har fått noen alarmerende meldinger om sykefravær og arbeidspress i barnehage, skole og SFO. Det meldes om større utfordringer nå enn under pandemien fordi de har færre verktøy, heter det i henvendelsen Rødt-politiker i Fredrikstad, Hanna Berg, til ordfører Arne Sekkelsten (H).

Utdanningsnytt har tidligere skrevet om sykefravær blant ansatte i barnehagene, blant annet i Moss hvor det i enkelte barnehager har vært opptil 30 prosent sykefravær.

Berg peker på at mange møter på jobb selv om de burde vært hjemme, fordi det er så mange andre som er syke. Det er store utfordringer med å skaffe vikarer, og nesten umulig å få kvalifiserte lærere og barnehagelærere.

Hun forteller om ledere som må stille som vikarer og det er mye overtid og feriedager som må utsettes. Berg stilte spørsmål om det drøftes strakstiltak for å sikre at ikke sykefraværet og arbeidspresset fører til at virksomhetene mister fokus på sitt hovedoppdrag, pedagogisk utdanningstilbud til barn og unge, om det er aktuelt med tiltak vi så under koronapandemien, for å nevnoe noen.

Økt grunnbemanning

Hun og partiet er «absolutt ikke fornøyd» med svaret de fikk.

– Vi oppfatter at ansvaret ble lagt på bedre ledelse og ansatte som må ta mer ansvar for egen helse. Det er selvfølgelig bra med gode verktøy i arbeidet med sykefraværsoppfølging, men gode verktøy er ikke riktig medisin for en seksjon hvor ansatte har ropt varsko om arbeidspress i lang tid. Her opplever jeg at man ikke lytter til de som har skoa på.

Kortere åpningstid

– Hvordan tenker du denne utfordringen bør løses?

Nylig har alle rektorene i kommunens skoler gått ut og skrevet at de ikke har tid til forebygging, og at det må satses mer på både barnehage og skole. Det er et ganske sterkt signal som vi politikere bør ta. Økt grunnbemanning og rom for å sette inn vikarer ved sykdom er helt avgjørende både for at de ansatte skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø og for at barna skal få et godt opplæringstilbud.

I tillegg så mener hun at det må flere fagprofesjoner inn barnehage og skole, slik at læreren kan få være lærer.

– Hvilke virkemidler mener du bør gjennomføres?

Vi har utfordringer med å få kvalifiserte vikarer til barnehage og skole, og kommunen sprenger budsjettene til dette hvert år. Vikarer fra vikarbyrå koster mer enn å ha egne ansatte. Fremfor å fortsette denne runddansen så mener Rødt og partiene vi har budsjettsamarbeid med (SV, MDG og Bymiljølista) at såkalt «overdekningsmodell» er det beste virkemiddelet.

Hun er helt overbevist om at dette sikrer kvalitet på tilbudet til barn og unge og at det også vil være økonomisk lønnsomt på sikt.

– Hvilke tiltak under pandemien er det du tenker på som aktuelle?

Under pandemien var det f.eks kortere åpningstid i barnehagen, matpakke i stedet for servering av mat og digital undervisning i skolen, sier hun.

Rødt ser ikke på det som gode tiltak, men hun sier at noen tiltak må vurderes for å sikre at ikke flere ansatte ikke blir utslitt.

– I andre tjenester valgte man å ha faste vikarer på hver avdeling fremfor at ansatte hadde flere oppmøtesteder. Tilbakemeldingen på det var at det i de tjenestene ga mer stabilitet og forutsigbarhet.

 

 

Her leser du spørsmålene og svarene:

Spørsmål 1

Drøftes det noen strakstiltak for å sikre at ikke sykefraværet og arbeidspresset fører til at virksomhetene mister fokus på sitt hovedoppdrag, pedagogisk utdanningstilbud til barn og unge?

Svar:

Barnehage og skole har fokus på pedagogisk tilbud til alle barn og unge, uansett sykefravær og arbeidspress, så strakstiltak er ikke vurdert. Det er også verdt å nevne i denne sammenhengen at det er igangsatt en helhetlig sykefraværssatsing i Fredrikstad kommune. I dette arbeidet inngår kartlegging av ledernes opplevde kompetanse innen forebygging og oppfølging av sykefravær i egen virksomhet, i tillegg til deres forståelse av sykefraværet og behov og ønsker for kompetanseheving og støtte.

Kartleggingen skal bidra til å gi føringer for hva slags aktiviteter og kompetansetiltak som skal utvikles videre. Det skal tilbys støttende aktiviteter for å gjøre kommunens ledere bedre rustet til å jobbe med sykefraværet i egen virksomhet. Det skal også vurderes om det er behov for å rette tiltak mot den enkelte medarbeider for å synliggjøre viktigheten av egeninnsats og motivere til sykdomsreduserende atferd.

 

Spørsmål 2

Vil ordfører vurdere noen av de tiltakene som ble brukt under pandemien?

Svar:

Tiltakene som ble brukt under pandemien var meget inngripende. Det tilstrebes å holde alle tilbud i gang, selv om det kan medføre sammenslåtte avdelinger/grupper. Det er også i år blitt gitt tilbud om gratis influensavaksine til alle ansatte som jobber med barn og unge.

 

Spørsmål 3

Vil ordfører gi virksomheten litt arbeidsro, sette noen prosesser på vent til bedre tider?

Svar:

Nasjonale føringer, styringssignaler og lovendringer medfører behov for å revurdere og justere praksis kontinuerlig. Endringsarbeid som har utspring i faglige utvikling og behov for bedre tverrfaglig samhandling må prioriteres for å imøtekomme nasjonale føringer og økt fokus på tidlig innsats og forebyggende tiltak. Dette vil på sikt gi redusert behov for kostnadskrevende tiltak, som betyr tiltak øverst i innsatstrappa. Det tilstrebes alltid å finne en god balanse mellom nødvendige utviklings- og endringsoppgaver og ordinær drift.

 

Spørsmål 4

Vil posisjonen i budsjett for 2024 sikre noen tiltak mot lovbrudd, at vi kan beholde bemannings- og pedagognorm i barnehagen og lærernormen i skolen?

Svar:

Forslaget til budsjett 2024 og handlingsprogram 2024–2027 legger til grunn at bemanningsnormer innenfor barnehage og skole skal opprettholdes. Det vises til svar i spørsmål 1 om at høyt fravær kan medføre sammenslåing av grupper, slik at tilbud kan opprettholdes.

 

Spørsmål 5

Vurderes det noen ekstra tiltak for å sikre virksomhetene kvalifiserte vikarer?

Svar:

Nei, det er ikke vurdert tiltak utover det som allerede gjøres. Kommunen har avtale med vikarbyråer, barnehagene har egen vikarpool og det finnes også en ordning i liten skala for assistenter i skole og SFO. I tillegg har barnehagene og skolene noen egne rammeavtaler med vikarer.

Powered by Labrador CMS