Atle Oanes, medlem av fylkesstyret i UDF Agder.

Lønnsforskjellene mellom lærergrupper skaper debatt

Lønnsforskjellen mellom topplønnen til adjunkter med tillegg og lektorer, økte med 6000 kroner etter årets tillegg.

Publisert

Og da Utdanningsforbundet Agder møttes til fylkesårsmøte denne uka, ble det tema for diskusjon. Tor Anders Råbu fra fylkesstyret sammenlignet de to lærergruppene fra talerstolen. Han fortalte at begge disse gruppene har brukt fem år på utdannelsen. Lønnsforskjellen mellom dem utgjør nå 55.000 kroner på topplønna. Bare tilleggene som har blitt gitt i år, har bidratt med 6000 kroner av dette løpet i lektorenes favør.

– Mange adjunkter har skaffet seg flere års tilleggsutdannelse. Hvilken uttelling de får, er litt tilfeldig, og avhengig av hvilken kommune de er ansatt i, men stort sett får de lavere lønn enn lektorer med kortere utdanning, målt i antall år, sa Råbu.

– Selv om lærerutdanningen ble gjort femårig for noen år siden, vil adjunktene utgjøre grunnstammen i mange år fremover, i hvert fall i grunnskolen. Å prioritere lektorer i oppgjørene har kanskje vært en villet politikk, både fra UDF og KS. Resultatene fra de siste lønnsoppgjørene tyder i hvert fall på dette, fortsatte Råbu.

Han poengterte at adjunktene kommer til å være i skolen i flere tiår til, og skolen er avhengig av at disse føler at deres brede kompetanse blir verdsatt. Nå føler de seg lønnsmessig nedprioritert.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.

Mulige medlemslekkasjer

Karianne Sørtveit, leder i UDF Kristiansand, understreket at dette ikke måtte bli en kamp mellom lærere og lektorer.

– Vi må anerkjenne at det er ulike kompetansebehov i de ulike skoleslagene. Det vil finnes adjunkter med flere års tillegg og uten tillegg i mange år til. Adjunkter med tilleggsutdanning utgjør over 45 prosent av lærerne i grunnskolen, de yngste er i begynnelsen av 30-årene. Det er ingenting i veien for at det skal være en viss forskjell, men 60.000 kroner i forskjell er for mye. Jeg støtter saken og vet at jeg mange medlemmer fra grunnskolen i Kristiansand i ryggen, sa Sørtveit, og la til:

– Vi må jobbe for alle i forbundet, men med dette forslaget risikerer vi å miste lektorene til Lektorlaget, da det oppleves som om organisasjonen ikke ser den innholdsmessige forskjellen mellom disse utdanningene.

Atle Oanes fra Kristiansand pekte også på dilemmaet ved å utligne forskjellene.

– Hvis Utdanningsforbundet vil prioritere adjunkter med tillegg framfor lektorer, risikerer forbundet at en hel drøss med nye lektorer sendes rett i armene på en forening som Norsk Lektorlag, og det kan vi ikke gjøre! sa han.

Lønnsnivå og utdanningslengde

Saken ble innsendt fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Kristiansand. Samme problemstilling er reist fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Bykle om å belønne bredde i utdanningen.

Bakgrunn for saken: Master og adjunkt med tilleggsutdanning er begge skolerelaterte utdanninger av lik lengde. Adjunkt med tilleggsutdanning var veien til femårig lærerutdanning tidligere. Master er i dag veien til femårig lærerutdanning. Lønnsforskjellen mellom master og adjunkt med tilleggsutdanning oppleves av mange lærere som stor og urettferdig.

Fra saksutredningen: Uansett hvor mange flere år en utdanner seg, får man ikke samme lønn som de som har en 5-årig master. Utdanningsforbundets lønnspolitikk bør støtte prinsippet om at likt arbeid og lik utdanningslengde gir lik lønn.

Fylkesårsmøtet vedtak (vedtatt mot tre stemmer): Landsmøtedelegasjonen tar med seg innspillene til Utdanningsforbundets landsmøte.

Viktig likelønnsprinsipp

Kristian E. Larsen, Kristiansand lokallag, påpekte i sitt innlegg de store forskjellene mellom de ulike stillingskategoriene i henhold til Statistisk sentralbyrås livslønnsstatistikk. Der ligger allmennlærer/adjunkt på 59. plass (av 69 yrker), mens barnehagelærer er hele nede på 66. plass. Lektorene ligger på 35. plass.

Larsen fremholdt prinsippet om at alle stillinger med likt krav til utdanningslengde, skal ha samme minstelønn og får like lønnstillegg i sentrale forhandlinger. – Hvis ikke vi som fagforening står for dette prinsippet, skjønner jeg ingenting, sa han fra talerstolen.

I henhold til den vedtatte forslagsteksten vil Agders landsmøtedelegasjon ta med seg innspillene fra fylkesårsmøtet til debatten på høstens landsmøte.

Powered by Labrador CMS