Marit Knutsdatter Strand mener prøvepresset i skolen må ned.

Senterpartiet vil gjøre nasjonale prøver til utvalgsprøver

Senterpartiet ber regjeringen gjøre nasjonale prøver om til utvalgsprøver. Marit Knutsdatter Strand (SP) mener skoler og lærere bør få større innflytelse på verktøy og vurderingsformer lokalt.

Publisert Sist oppdatert

– Gjennom mål- og resultatstyring overvåkes og sammenlignes resultater både nasjonalt og lokalt. Samtidig danner resultatene som samles inn grunnlag for offentliggjøring og rangering i media. Det mener vi er både uheldig og misvisende, sier Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Hun mener det bør være opp til skoleeiere, rektorer og lærere lokalt å samarbeide om og finne fram til de vurderingsformene og verktøyene som gir best læring for elevene.

Nasjonale prøver ble innført våren 2004. De kartlegger elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Formålet med prøvene er å gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, kommunale og nasjonale skolemyndigheter.

– På bakgrunn av evalueringene som er gjort av hvordan de nasjonale prøvene brukes av skolene, og tilbakemeldingene vi som politikere har fått fra lærere, så mener jeg utvalgsprøver vil være den beste løsningen, sier Strand.

Vil redusere dokumentasjon

Torsdag leverte de tre Senterparti-representantene Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe og Marit Arnstad inn et forslag til Stortinget der de ber regjeringen gjøre de nasjonale prøvene til utvalgsprøver.

Forslagsstillerne ber samtidig regjeringen om å sørge for at de nasjonale prøvene gir mer presis og riktig informasjon, samt at de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon i skolen reduseres.

Utdanningforbundets leder Steffen Handal uttalte tidligere denne uken at også han mener utvalgsprøver er best. Høyre vil derimot at nasjonale prøver skal gjennomføres av alle elever.

– Hvorfor er Senterpartiet kritisk til nasjonale prøver for alle elever?

– Vi mener det er blitt for mye mål– og resultatstyring i skolen og at alle testene har fått for stor innflytelse på utformingen av skolehverdagen. Vi får tilbakemeldinger om at skolene har fått rapporteringssystemer som er blitt altfor tidkrevende. Dermed får lærerne mindre tid til å følge opp elevene i klasserommet, sier hun.

Grovt forenklede tall

– Høyres Mathilde-Tybring Gjedde mener det er viktig at nasjonale prøver gjennomføres på alle skoler. Hvorfor er dere uenige?

– Vi er enige i at skolemyndighetene har behov for informasjon om elevenes læringsutbytte og at de nasjonale læringsmålene skal oppnås. Men vi mener myndighetene vil få tilstrekkelig informasjon ved at det gjennomføres utvalgsprøver.

– Tybring-Gjedde er også opptatt av at det må være åpenhet om resultatene for at man skal vite hvor det er behov for å sette inn ekstra tiltak. Hva mener du om det?

– Det vi har sett er at resultatene skolene rapporterer inn gjengis som grovt forenklede tall og at tallene danner grunnlag for offentliggjøring og rangering i media. Vi er også kritiske til at disse forenklede tallene er grunnlag for tilbakemelding til skoler, lærere, elever og skoleeiere, sier Strand og legger til:

– Dessuten er vi imot Høyres forslag om at skoler som gjør det dårlig over tid skal settes under statlig administrasjon. Det er skoleeiere, rektorer og lærere lokalt som må finne ut av hvordan de skal bedre læringsresultatene. Vi må ha tillit til profesjonen.

Strand mener dessuten at måten man samler inn tall og resultater på i forbindelse med nasjonale prøver har ført til at undervisningen snevres inn.

– Det er lett å bli opptatt av bare de fagene elevene testes i. Dermed glemmer man at skolen har et mye større oppdrag som handler om å gjøre elevene til gangs mennesker, sier Strand.

Liten nytteverdi

Senterpartiet skriver i forslaget at lærere opplever nytteverdien av de nasjonale prøvene som langt mindre enn det skoleeiere og skoleledere rapporterer om. Det er basert på en evaluering gjennomført av forskningsinstituttet NIFU i 2013.

– Men de nasjonale prøvene ble endret i 2015. Nå kan de også brukes til sammenligning over tid, samt at det er mulig å gjøre både kvalitative og kvantitative analyser. Betyr ikke det at prøvene allerede er forbedret?

– Det må man kanskje se nærmere på. Samtidig rapporteres det om at ressursbruken ikke står i forhold til den pedagogiske verdien.

– I tillegg har vi sett at et økende antall elever fritas fra prøvene, sier Strand.

– Senterpartiet ber også om at de samlede kravene til dokumentasjon og rapportering reduseres. Må ikke det gjøres lokalt?

- Det å gjøre nasjonale prøver til utvalgsprøver er en god start. Så er det sikkert også rom for en reduksjon av antall prøver og tester lokalt. Men for å få til det, så må man gå inn å se på hvilke nasjonale føringer myndighetene gir, understreker Strand.

Powered by Labrador CMS