Kompetansemålene i den nye læreplanen i kroppsøving tar høyde for at elever er forskjellige, skriver Hedda Birgitte Huse og Cathrine Børnes i Udir.

Kompetansemålene er grunnlaget for vurderingen i fagene

Debatt: Med tilpasset opplæring skal alle elever ha mulighet til å nå kompetansemålene.

Publisert

Skolen har fått nye læreplaner, og mange elever får allerede undervisning etter de nye læreplanene. Det gjelder også for kroppsøvingsfaget. Erlend Ellefsen Vinje og Steinar Brattenborg ved Oslo Met skriver at det er et vurderingsanarki i kroppsøving på grunn av manglende retningslinjer for vurdering i faget. Vi mener situasjonen ikke er fullt så uklar. Samtidig er vi helt enige med Vinje og Brattenborg i at det er viktig å støtte lærerne og skolene i deres arbeid med den nye læreplanen og vurdering. Vårt mål er at elevene skal få en så rettferdig vurdering i faget som mulig.

Først vil vi slå fast at grunnlaget for vurdering i kroppsøving ikke er endret. Det er fremdeles kompetansemålene som er grunnlaget for vurderingen i faget, både underveis og ved avslutningen av opplæringen. Elevens forutsetninger skal fortsatt ikke trekkes inn i vurderingen i fag (forskrift til opplæringsloven § 3-3). Dette gjelder både for lærere som underviser etter LK06 og LK20.

Hva er kompetanse i kroppsøving?

Kompetansemålene i den nye læreplanen i kroppsøving tar høyde for at elever er forskjellige og derfor skal kunne utvikle kompetanse ut fra egne forutsetninger. Kompetanse i kroppsøving handler blant annet om at elevene skal lære å øve og delta i ulike bevegelsesaktiviteter inne og ute i naturen, de skal reflektere over sin egen utvikling og samarbeide med hverandre.

Les også: Fremdeles vurderingsanarki i kroppsøving

En del av kompetansen i faget er også å utfordre sin egen fysiske kapasitet og løse faglige utfordringer etter beste evne. Med tilpasset opplæring skal alle elever – uavhengig av individuelle forutsetninger – ha mulighet til å nå kompetansemålene.

Hva skal lærerne forholde seg til i vurdering i kroppsøving?

Lærere skal fremdeles forholde seg til læreplanen på sitt trinn og til reglene om vurdering i forskrift til opplæringsloven. Rundskrivet Udir-8-2012 ble merket utgått fordi det i august 2020 ble fastsatt endringer og presiseringer i forskriftens kapittel om vurdering. Disse endringene medfører imidlertid ikke endringer i vurderingspraksis for lærere som underviser etter LK06. Det betyr at lærerne som underviser på 10. trinn, Vg2 og Vg3 skal vurdere elevenes kompetanse slik som før. For dem som underviser etter LK20 er det en endring. Grunnlaget for vurdering er fremdeles kompetansemålene, men det er nytt at forskriften presiserer at kompetansemålene skal forstås i lys av teksten om faget i læreplanene.

Lærere skal legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin, uavhengig av forutsetningene sine.

Det er den samlede kompetansen eleven viser i faget som avgjør hvilken karakter eleven skal få. Lærere skal legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin, uavhengig av forutsetningene sine.

Et tydeligere budskap

Vi deler Vinje og Brattenborgs syn på at det er behov for støtte til å forstå og bruke regelverket, spesielt når vi har fått en ny læreplan.

Vi i Udir har fått spørsmål om hvordan kroppsøvingslærerne skal ta hensyn til elevenes forutsetninger når de vurderer elevenes måloppnåelse. Vi publiserte derfor et støtteskriv for å forsøke å klargjøre dette, men fikk tilbakemeldinger om at det ikke var tydelig nok og valgte å avpublisere teksten. Vi vil publisere en revidert tekst i nå i mars, og har involvert lærere, skoleledere, statsforvaltere og andre fagpersoner i arbeidet med denne teksten.

Som Vinje og Brattenborg også påpeker, er det krevende å forklare helt presist hvordan elevenes forutsetninger skal tas hensyn til, i vurderingen av elevenes kompetanse. Her er også læreres profesjonelle skjønn og kjennskap til elevene viktig. Vi håper at veiledende kjennetegn på måloppnåelse og annen veiledning kan være til støtte for lærerne.

Så, vi takker for invitasjonen til å klargjøre, Erlend Ellefsen Vinje og Steinar Brattenborg, og vi vil gjerne invitere dere til å bidra i videre arbeid med å støtte læreres vurderingspraksis i kroppsøvingsfaget. Vi har felles mål om å bidra til en god opplæring i faget og en mest mulig relevant, læringsfremmende og rettferdig vurdering for elevene. Ingen er tjent med et vurderingsanarki.

Powered by Labrador CMS