Oslo Osloskolen

En trygg Osloskole for alle

Debatt: Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge vold og trusler i skolen, er å jobbe for at alle barn og unge blir inkludert og får den hjelpen de trenger.

Publisert

 Volds- og trusselhendelser er et omfattende problem på skoler over hele landet. Vi har sett denne utfordringen over flere år, også i Osloskolen. Det tar vi på største alvor. 

 Å høre om læreres opplevelser av vold og trusler i Oslos klasserom gjør sterkt inntrykk, og understreker hvor viktig det er at vi gjør alt vi kan for å sikre ansatte i skolene våre et trygt og godt arbeidsmiljø. Vold og trusler er uakseptabelt, uavhengig om det er rettet mot medelever, lærere eller andre ansatte. 

Et stort antall volds- og trusselhendelser blir rapportert inn i Osloskolen. De fleste hendelsene skjer på spesialskoler, spesialgrupper og blant de yngste elevene. Antallet hendelser som blir rapportert blir stadig større, noe som også kan være et tegn på at terskelen for å varsle har blitt lavere. Det er i så fall bra. 

Men vi ser fremdeles at det er store forskjeller mellom skolene. Det vil vi jobbe videre med, blant annet gjennom å forbedre systemer og rutiner for rapportering. Nå jobbes det med et nytt avvikssystem. Målet må være at det nye systemet bidrar til å senke terskelen for å melde fra om vold og trusler slik at vi får et realistisk bilde av omfanget, og kan sette inn tiltak deretter. Vi må sørge for at de lærerne som rapporterer om vold, får den oppfølgingen de har behov for. 

Vi må forebygge utenforskap 

Ingen barn eller voksne skal oppleve skolen som et utrygt sted å være. Derfor er vold og trusler i skolen en av sakene jeg har vært spesielt opptatt av i mine første uker som utdanningsbyråd. Vi må være en aktiv skoleeier som gjør alt vi kan for å forebygge og redusere omfanget av slike hendelser på skolene våre.

Konsekvensene av å bli utsatt for vold og trusler i skolen er alvorlige, uavhengig årsakene til at situasjonen oppstår. Vi skal ha nulltoleranse for vold- og trusselhendelser i Osloskolen, og vi skal ha tydelig kommuniserte forventninger og krav til elevenes orden og oppførsel. 

Vi må likevel huske at flesteparten av sakene med volds- og trusselhendelser, involverer elever som på ulike måter ikke deltar i fellesskapet på lik linje med de andre. De viktigste tiltakene vi gjør, er derfor de forebyggende. Oppgave nummer én er tidlig innsats for å forebygge faglig og sosialt utenforskap. Vi må hjelpe elevene som trenger ekstra støtte, før de vanskelige situasjonene oppstår. Det vil kunne bidra til å redusere antallet hendelser og skape et bedre og tryggere skole- og arbeidsmiljø for elever og lærere.

Rom til tidlig innsats 

Om skolene skal lykkes med tidlig innsats, må de blant annet ha nok ressurser. Derfor styrket vi skolenes økonomi med 105,4 millioner i vårt første budsjett etter tre uker i byråd. Disse midlene skal skolene prioritere der de mener det har størst effekt for at alle deres elever skal bli sett og få den hjelpen de trenger. Det handler om å sikre lærere nok, læremidler nok, støtteressurser nok, og ikke minst, tid nok. 

Vi må også styrke laget rundt elevene våre. Alle barn og unge må ha trygge voksne de kan snakke med om det er som er vanskelig i livet. Derfor styrker vi skolehelsetjenesten med 44 nye årsverk. Hver enkelt av disse stillingene vil gjøre en forskjell for mange av elevene våre, og det vil gi lærerne mer tid til å faktisk være lærere.

De nye satsingene skal kombineres med målrettede tiltak mot mobbing, vold og trusler. Bystyret stilte seg for et halvt år siden bak en strategi om hvordan Osloskolen skal jobbe med disse utfordringene. Med strategien fulgte en handlingsplan med 34 tiltak mot vold og trusler. Handlingsplanen inkluderer blant annet at det er tilsatt åtte nye årsverk til å følge opp arbeidet for trygge skolemiljø, og praktisk opplæring for alle ansatte i Osloskolen. Tiltakene vil evalueres grundig, og vi vil tillegg løpende se på nye målrettede tiltak for å skape tryggere klasserom for våre elever og lærere.

Ingen enkel løsning 

Disse utfordringene blir dessverre ikke løst over natta. Det er komplekst, og det finnes ikke en enkel løsning. Det vi trenger er langsiktig og systematisk arbeid på skolene, og fra oss som en aktiv skoleeier som skal være tett på utviklingen i Osloskolen. 

Som skoleeier skal vi anerkjenne og ta tak i utfordringer lærere i Osloskolen opplever i sin arbeidshverdag, og sammen skal vi finne løsninger som funker for å sikre et trygt og positivt arbeidsmiljø.

Det nye blågrønne byrådet er tydelige på at skole er prioritet nummer én. Osloskolen skal være den beste i landet på å løfte elevene våre. Arbeidet mot vold og trusler er en viktig del av dette, og vi lover å jobbe for trygge klasserom for alle våre elever og ansatte. 

Powered by Labrador CMS