Korona-krisen viser at bemanningsnormen ikke ivaretar barnas behov

Debatt: I teorien kan en barnehage ha halvparten av de ansatte på jobb og likevel oppfylle normen.

Publisert

Kunnskapsminister Guri Melby har nå innrømmet at bemanningsnormen i barnehagen ikke sikrer nok bemanning til å ha grupper med tre eller seks barn hele dagen, slik smitteverntiltakene legger opp til. Korona-krisen avdekker hvor svak normen i praksis er.

Etter å ha vært stengt siden 13. mars gjenåpnet norske barnehager 20. april. Et ekspertutvalg vurderte i forkant mulighetene for gjenåpning og kom i sin rapport datert 3. april med en tiltaksliste de mente måtte iverksettes for at gjenåpning skulle kunne skje og for å begrense smittespredning blant barn og unge.

For barnehagenes del er tiltakene som følger:

  1. Hygienetiltak
  2. Tidlig isolering av syke
  3. Kontaktreduserende tiltak

    Alle de tre tiltakene skaper utfordringer med bemanningen i barnehagesektoren. Ansatte vil for eksempel måtte sørge for at barna både læres opp og følger smittevernrådene, for eksempel med tanke på håndvask og fysisk kontakt.

De vil også måtte bruke mer tid på rengjøring og vask av lokaler og leker, og følge strengere rutiner i matlagings- og spisesituasjoner. Men den største bemanningsutfordringen knytter seg til organiseringen av barnegruppene.

Les også: Barnehageopprøret: – Brudd på veilederen må få konsekvenser

Begrensing av nærkontakt

I og med at det er vanskelig å få barnehagebarn til å regulere avstanden til hverandre, er det viktigste tiltaket i barnehagen å begrense antall «nærkontakter» mellom hvert barn og ansatte. Dette kan for eksempel gjøres «ved å ha små grupper og ha faste ansatte til hver gruppe», som det står i smittevernveilederen fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Den ble publisert 15. april og skal gi råd og støtte til barnehager under koronavirusutbruddet. Veilederen foreslår en inndeling som tar utgangspunkt i bemanningsnormen, med grupper på tre små barn (0-3 år) og seks store barn (3-6 år) per ansatt.

Bemanningsnormen ble innført i 2018 og skal regulere hvor mange ansatte som passer på barna. Den skulle sikre at alle barnehager gir et likeverdig tilbud, og kom blant annet som en konsekvens av at bemanningen var lavere i private barnehager enn i kommunale barnehager.

Problemet er at bemanningen som normen legger opp til kun eksisterer på papiret i de fleste barnehager. Lange åpningstider, plantid for pedagogene, avvikling av pauser, møter og kurs er bare noe av det som i praksis smører bemanningen langt tynnere enn det normen legger opp til.

PBL vil lempe på kravene

I en artikkel publisert på utdanningsnytt.no 12. april kommer det frem at Private Barnehagers Landsforbund (PBL) tar til orde for å lempe på kravene i pedagog- og bemanningsnormen i en periode fremover, begrunnet med at deres barnehager sannsynligvis vil ha færre ansatte tilgjengelig, på grunn av blant annet sykdom og risikogruppetilhørighet.

Samtidig har de oppfordret sine barnehager til å ha full åpningstid etter gjenåpning. Det går på tvers av tiltakene skissert av ekspertgruppa og mot anbefalingene fra Udir, og det gir barnehagene en umulig oppgave å løse når de skal ivareta både små barns behov og smittevernstiltak.

Les også: Foreldreutvalg håper korona-krisen vil føre til økt bemanning i barnehagene

Innrømmer at normen er svak

Videre har PBL ønsket og fått en presisering fra Kunnskapsdepartementet (KD) om at barnehagene kan operere med lavere bemanning normen krever (altså lavere enn minimumskravet i en normalsituasjon).

KD har i sitt høringsnotat om forslag til nye midlertidige tilpasninger i reglene i barnehageloven skrevet følgende om bemanning (min understreking):

Etter departementets vurdering er det [...] ikke behov for å gjøre unntak eller tilpasninger i reglene i barnehageloven kap V om personale med forskrifter, herunder reglene om grunnbemanning og pedagogisk bemanning. Kravet til grunnbemanning (bemanningsnorm) og pedagogisk bemanning (pedagognorm) gjelder antall årsverk i barnehagene, og er ikke knyttet til hvem som er fysisk til stede i barnehagen til enhver tid. Det anses dermed ikke å være mer problematisk å oppfylle kravet selv om barnehagene er helt eller delvis stengt, og det er ikke nødvendig å gjøre tilpasninger i disse reglene.

Her anerkjenner KD at bemannings- og pedagognormen i realiteten er for svak. Departementet har helt rett i at de ikke trenger å gjøre tilpasninger i reglene fordi lovformuleringen allerede gir rom for at normen brytes i praksis: Fordi kravet til bemanning er knyttet til antall årsverk og ikke til hvem som fysisk er til stede, kan en barnehage i teorien bare ha halvparten av de ansatte på jobb, og likevel oppfylle normen.

Kunnskapsministerens innrømmelse er en mager trøst for barnehagene, som nå i praksis forsøker å innfri smitteverntiltakene med bemanning som i beste fall oppfyller minimunskravet en brøkdel av dagen.

Powered by Labrador CMS