Høyres lek med egen skolepolitikk

Debatt: Det er på høy tid med en ekstern evaluering av seksårsreformen.

Publisert

Høyre pleier ofte å si at mye kan bli bedre i skolen. Senterpartiet er helt enig. Den norske skolen består av dyktige pedagoger som arbeider alt de kan for at elevene skal ha det godt på skolen samtidig som de mestrer oppgaver og får økt læringsutbytte. Problemet med skolen er Høyres press på testing i skolen. Omfanget av testing er for stort både for elevene og lærerne. Regjeringen er mer opptatt testing enn undervisning.

Høyre retter ofte søkelyset mot utfordringene med tidlig innsats, seinest ved et innlegg av Kent Gudmundsen i Dagbladet 7. juli: «Skolen er ikke perfekt». Høyre omtaler tidlig innsats som at elevene oppnår de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning før de er ferdig på grunnskolen. Senterpartiet deler engasjementet for elevers læringsutbytte, og mener manglende oppfølging av seksårsreformen er med på å bidra til at elevene faller av i skolen.

Det første skoleåret skulle gi rom for mye lek og tid utenfor klasserommet. Det skulle være en glidende og myk overgang til den skoledagen som ventet i andre klasse. Slik har det dessverre ikke blitt.

Les også: – Vi må øke innslaget av det man kan lære ved å gjøre og handle

Gudmundsen hevder at debatten om lek og læring konstrueres som et kunstig skille mellom lek og læring. Selv setter han opp en kunstig motsetning mellom lek og tidlig innsats. Senterpartiet er enig i at det ikke er et skille mellom lek og læring, og mener elevene skal lære mens de leker. Nye læreplaner handler jo nettopp om dette, noe verbbruken i kompetansemålene vitner om. Elevene skal nå ta en mye mer aktiv del i egen læring.

Det er regjeringspartiet Høyre som selv har skapt et skille i debatten. De ønsker mer målstyring i skolen, og å presse lærerne til teoretisk læring gjennom nasjonale prøver og hyppig testing. Testing er ikke det eneste saliggjørende for tidlig innsats. Alle som er kritiske til Høyres testglede, karakteriseres som forkjempere for en «lekeskole», hvor elevene leker og ikke lærer.

I innlegget skriver Kent Gudmundsen at regjeringen med Høyre i spissen har lagt vekt på at læring gjennom lek skal skje både i barnehage og skole, og at barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter tidlig. Senterpartiet mener Høyre i stedet for arbeider for at skolestarten skal bli mer og mer intensiv.

Nye tester introduseres som kartlegging «til elevenes beste». Forventninger og krav til prestasjoner ved målinger og rapporteringer har negative konsekvenser for både lærere og elever. Elevene får et unødvendig press knytta til testing i en fra før pressa hverdag. Lærerne får en tidstyv som beslaglegger dyrebar tid som burde gått til oppfølging, tilrettelegging og undervisning – og den tidlige innsatsen. Folkevalgte og skoleledere bruker unødvendig mye tid på tallknusing og rangering framfor å vurdere hvorfor skoleutviklingen er som den er, og hvordan den bør være videre. Senterpartiet ønsker ikke en slik skole.

Vi er stolte over å ha fått gjennomslag for en ekstern evaluering av seksårsreformen, men hvor blir den av?

Det er på høy tid at vi gjennomgår følgene endringene for de yngste barna i skolen har fått. Evalueringen bør legge grunnlaget for en bred debatt om hvordan vi kan gi fremtidens seksåring en bedre skole. Førsteklassinger skal ikke grue seg til fredager fordi de vet det venter en ukeprøve de ikke mestrer. Lærere skal ikke måtte la overordnede mål komme foran den enkelte elevs behov. Alle elever skal ha en god skolestart hvor de skal lære, inspireres og motiveres gjennom lek.

Nå får vi nye læreplaner som åpner for ny praksis i skolen, det må ikke Høyre få legge lokk på.

Powered by Labrador CMS