Drammen er eneste storkommune som kom helt i mål med lærernormen etter to år

Det til tross for at de hadde det nesten dårligste utgangspunktet. Nå er det snart dags for nye tall fra skolene for å se om de har tettet gapet på 700 lærerårsverk.

Publisert

– Da lærernormen kom, var kommunen tydelig på at den skulle følges. Det skal de ha ros for, sier Christian Evenshaug, leder i Utdanningsforbundet Drammen.

Drammen kommune er den eneste av landets åtte mest folkerike kommuner som oppfylte lærernormen på alle sine skoler allerede høsten 2019.

Det gjorde de til tross for at kommunen hadde det nesten dårligste utgangspunktet. Normen ble innført høsten 2018, og året før var det over 70 prosent av skolene i Drammen som manglet lærere til å oppfylle normen. Kun Oslo var dårligere stilt av storkommunene.

Manglet 700 lærerårsverk i fjor høst

Bergen kommune var også så godt som i mål høsten 2019, men de hadde et bedre utgangspunkt enn Drammen.

I oktober skal skolene igjen melde inn hvordan det ligger an til Grunnskolens informasjonssystem (GSI), og i desember offentliggjøres tallene.

Fjorårets tall viste at:

  • Det manglet rundt 700 årsverk for at alle skoler skal oppfylle normen.
  • GSI-tallene viste ikke økt bruk av ukvalifiserte lærere, slik en del hadde fryktet før normen ble innført.

Lærernormen

I 2017 vedtok Stortinget å innføre en øvre grense for hvor mange elever det skal være per lærer.

Fra høsten 2018 var målet at det i gjennomsnitt skulle være maksimalt 16 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn og maksimalt 21 elever på 5.-10. trinn.

Fra august 2019 ble normen skjerpet til 15 elever på 1.–4. trinn, og 20 elever på 5.–10. trinn.

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Påvirker spesialundervisning

– Drammen kommune lå dårlig an da lærernormen kom. Samtidig brukte kommunen mye ressurser til spesialundervisning, ifølge kommuneadministrasjonen. Og når noe går opp, går noe annet ned, sier Christian Evenshaug i Utdanningsforbundet Drammen.

Han sier de ser tendenser til at ressursene til spesialundervisning har lidd etter lærernormen.

– Noen politikere mener at spesialundervisningen nå må ned som en effekt av at det er flere lærere i skolene, men det er jo ikke slik dette fungerer, sier Evenshaug.

I vår kom den tredje delrapporten til en forskergruppe ved NIFU som evaluerer innføringen av lærernormen. Forskerne finner ingen endringer i andelen som får spesialundervisning etter normen ble innført, men de finner at bruken av assistenter ser ut til å avta.

«Vi vet ikke om dette for eksempel skyldes at flere lærere reduserer behovet for assistenter, eller at budsjettene nå brukes på lærere fremfor assistenter, selv om det fremdeles er et behov for assistenter,» skriver forskerne i rapporten.

I liten grad mindre klasser

NIFU-forskerne analyserer også en spørreundersøkelse fra høsten 2019 med svar fra 505 skoleledere og 89 skoleeiere. De svarer at:

  • Lærerne som rekrutteres benyttes i hovedsak til å styrke eksisterende grupper og til å styrke basisfagene.
  • De benyttes også til å gi lavere gruppestørrelse i enkelte fag, mens færre svarer at lærerne brukes til å etablere nye klasser/grupper.
  • Relativt mange svarer at fysiske begrensninger, som skoletype og størrelse, legger begrensninger på hvordan ekstra ressurser kan brukes. Det kan gjøre det vanskelig å dele opp undervisningen i mindre grupper i så stor grad som man ønsker.
  • 80 prosent av skolelederne og 70 prosent av skoleeierne oppgir at normen i noen eller stor grad har fungert.

Hva med nye Drammen?

Drammen kommune har nå blitt større etter at de i år ble slått sammen med kommunene Svelvik og Nedre Eiker. Det har ikke påvirket økonomien i positiv retning.

– Det er store kutt som skal gjøres i budsjettene nå, og da er det tingene som ikke er lovpålagt som forsvinner, sier Christian Evenshaug i Utdanningsforbundet.

Blant annet hadde gamle Nedre Eiker kommune sosialfaglige medarbeidere i 50 prosent på hver skole. Drammen har også hatt sommerskoletilbud og en prøveordning med et 11. skoleår for enkelte elever og et forsterket SFO-tilbud. Evenshaug sier denne type tilbud kan stå for fall med en presset kommuneøkonomi.

– Nye Drammen kommune valgte også den gamle ressursfordelingsmodellen fra Drammen, og det har gått hardt ut over noen skoler i Nedre Eiker og Svelvik som nå får mindre ressurser enn før. Flere av disse skolene klager over det, og det med rette, sier han.

Direktør for utdanning i Drammen kommune, Karen Tone Børsum, kan ikke si ennå om den nye og enda større kommunene fortsatt vil være hundre prosent i mål med lærernormen.

«Skolene rapporterer hvert år om lærernormen i GSI i begynnelsen av oktober. Her vil det gå fram om alle skolene oppfyller normen inneværende skoleår,» skriver hun i en e-post.

Utdanningsnytt har også spurt om hvor mye lærernormen har kostet kommunen, og om det har gått utover andre tilbud som for eksempel spesialundervisning, men foreløpig uten svar.

Powered by Labrador CMS