student
lese
bok
elev
lekser
fremmedspråk
tysk
fransk
norsk
engelsk
elev

Eksamen skal vise elevens kompetanse i faget

Debatt: Eksamen skal vise elevens kompetanse i fremmedspråket slik det kommer til uttrykk på eksamensdagen. Avskrift av andres tekster er en dårlig strategi for læring – og som forberedelse til eksamen.

Publisert Sist oppdatert

For litt siden mottok vi et åpent brev i Utdanningsnytt fra fremmedspråklærere i videregående skoler. De uttrykker bekymring for svekking av språkfagene fordi elever tilbys for mange hjelpemidler til eksamen.

Vi vil først takke for positiv tilbakemelding på oppgavene i eksamen i fremmedspråk. Det er fint at fremmedspråklærere peker på at den nye eksamensformen gir eleven mulighet til å vise språkkompetanse på ulike måter, og at de støtter tiltaket med å forhindre klipp og lim fra tekstbehandlingsprogram som Word og inn i eksamen.

Vi er, som forfatterne av det åpne brevet i Utdanningsnytt, opptatt av at eksamen skal være rettferdig. Eksamen skal vise elevens kompetanse i fremmedspråket slik den kommer til uttrykk på eksamensdagen. I de nye eksamenene er det nå både flere oppgaver og ulike oppgavetyper, slik at eleven skal kunne vise ulike sider ved sin kompetanse.

Lærerne i det åpne brevet uttrykker bekymring for tilgangen på, og bruken av medbrakte hjelpemidler til eksamen. Vi tenker at det som er et relevant svar på eksamen, vil være begrenset av oppgaveinstruksen. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig for eleven å kopiere tidligere leverte tekster eller tekster fra læreverk direkte inn i eksamensbesvarelsen. Relevans er et eget vurderingskriterium i eksamensveiledningen, og dersom kandidaten ikke svarer på bestillingen, vil hen heller ikke få uttelling. Dette gjelder uansett hvor godt språket er.

Språkkompetanse bygges opp over tid

Vi er enige med lærerne som skrev innlegg til oss i at kompetanse i fremmedspråk er noe eleven bygger opp over tid, og at det å lære et språk krever egeninnsats og refleksjon. Å utelukkende satse på avskrift av andres tekster vil være en dårlig læringsstrategi i opplæringen, men også en dårlig måte å forberede seg til eksamen på.

Det er et godt poeng når fremmedspråklærerne i innlegget peker på at det kan være vanskelig å treffe nivået i oppgavene når eleven har hjelpemidler tilgjengelige, slik tilfellet er i Norge. En viktig del i oppgaveutviklingen er derfor å sikre at oppgavene er på riktig nivå i forhold til både læreplanen og Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Vi skal også følge retningslinjene i rammeverket for sentralt gitt eksamen når vi lager eksamensoppgaver.

Digital eksamen i fremmedspråk

Eksamen i fremmedspråk etter fagfornyelsen er digital, og digital skriving skal prøves i tråd med læreplanens krav. Eksamen skal fortsatt vise elevens kompetanse i faget. For å bidra til at dette skjer, har vi som lærerne i det åpne brevet nevner, innført en sperre i systemet for å forhindre klipp-og-lim fra Word og andre tekstbehandlingsprogram. I tillegg til dette skal vi til høsten gjøre utprøvinger hvor elever svarer på oppgaver i et lukket gjennomføringssystem, med svært begrenset tilgang til hjelpemidler. Vi håper erfaringene elevene og lærerne gjør seg gjennom utprøvingene kan bidra til å styrke hjelpemiddelreguleringen på eksamen i fremmedspråk på lengre sikt.

Vi har stor forståelse for at det å vurdere skriftlig kompetanse i fremmedspråk når elevene har tilgang på kraftige hjelpemidler, byr på utfordringer. Vi tar tilbakemeldinger fra lærere og elever på alvor, og vi skal bruke erfaringene vi gjør oss i forbindelse med vårens eksamener og utprøvinger til å videreutvikle eksamen.

Powered by Labrador CMS