Hvilken arbeidserfaring er det å leke butikk i korridoren?

Debatt: Det er et paradoks at det ikke er satset mer på å inkludere yrkesfaglærere i ungdomstrinnet, når halvparten av elevene velger yrkesfaglig utdanningsvei.

Publisert

Yrkesfaglærere kan gi ungdomsskolen flere muligheter for læring og praksis. Gjennom å inkludere yrkesfaglig kompetanse kan ungdomsskolene tilrettelegge relevant undervisning rettet mot arbeidslivet og bedriftssamarbeid, i møte med elevenes utdanningsvalg.

I ungdomsskolen – en institusjon med formål å utdanne fremtidens demokratiske og ansvarlige samfunnsborger – ser jeg på den manglende tilstedeværelsen av yrkesfaglærere som en svakhet. Det er et paradoks at det ikke er satset mer på å inkludere yrkesfaglærere i ungdomstrinnet, når halvparten av elevene velger yrkesfaglig utdanningsvei.

Fagarbeider og pedagog

I masteroppgaven Yrkesfaglærere i ungdomsskolen rettes søkelyset mot hvordan yrkesfaglæreres erfaringer, kunnskaper og nettverk kan bidra til skoleutvikling og undervisningspraksis på ungdomstrinnet.

Yrkesfaglærerutdanningen har inkludert ungdomsskolepraksis siden 2013 (Kunnskapsdepartementet, 2013). Dermed er nyutdannede yrkesfaglærere bekjent med muligheter for arbeid i ungdomsskolen. Men samtidig er yrkesfaglig kompetanse å anse som lite utnyttet i ungdomsskolen. Som yrkesfaglærer innehar man en spesiell kombinasjon av yrkesfaglige og pedagogiske erfaringer og kunnskaper. Jeg ser på yrkesfaglærere som en hybridlærer med det beste fra to yrkesverdener. Mange yrkesfaglærere har lang fartstid som fagarbeidere, og flere har erfaring med samarbeid med andre yrkesgrupper, teamarbeid og oppfølging av lærlinger. Med sin dybde- og breddekunnskap innenfor yrkesfag og pedagogikk, kan yrkesfaglærere bidra til nytenking for læring, relevans og praktisk arbeid i ungdomsskolen. Med yrkesfaglærere som en del av et tverrfaglig læringsfellesskap kan skolens kollektiv utvikle ny kunnskap og læring gjennom samarbeid og kollegaveiledning. Ved å inkludere utradisjonelle yrkesgrupper, som yrkesfaglærere i ungdomstrinnet, vil man kunne utvide horisonten, tenke nytt og knytte sammen yrkesrelevant praksis med elevenes læring i fokus. Samtidig vil ungdomsskolen kunne ha god nytte av yrkesfaglærernes nettverk med å styrke samarbeid med lokale bedrifter (Normann, 2019).

Erfaringer med arbeidslivsfaget

I rapporten «Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomsskolen» viser det seg at organisering og strategi med utformingen av arbeidslivsfaget avhenger av lærernes yrkesrelevante kunnskaper og ferdigheter. Dette skapte begrensninger for hva som lot seg gjennomføre i skolene. Utfordringer innebar å knytte kontakt og skape interesse for bedrifter, geografiske avstander og at elevene ikke fikk tilstrekkelig arbeidserfaring når praksisen foregikk på skolen (Bakken, Dæhlen & Smitt, 2013). Arbeidslivsfaget er ett av fagene på ungdomstrinnet som yrkesfaglærere kan bidra med sin kompetanse i arbeidet med skoleutvikling.

Yrkesfaglig nettverk

Rapporten til Bakken, Dæhlen & Smitt (2013) viser at ungdomsskoler i mindre grad benytter lokale bedrifter i arbeidslivsfagets undervisning, som har som formål å gi elever arbeidserfaring fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Å danne nettverk og engasjere til samarbeid med lokale bedrifter, viser seg å ikke være enkelt. Det kan fort bli tidkrevende og utfordrende for lærere som står utenfor fagområder, særlig med tanke på alle andre oppgaver lærere har i skolen (Dalton & Smith, 2004). Yrkesfaglæreres erfaring og etablerte yrkesrelaterte nettverk kan dermed bistå ungdomsskolen i å samarbeide med lokale bedrifter. Kontakt med bedrifter og arbeidspraksis utenfor skolens område bidrar til elevenes nysgjerrighet og utforske fremtidig yrkesvalg, samt få innsyn i arbeidsmarkedets etterspørsel på arbeidskraft.

«Leker butikk på skolen»

Et av hovedfunnene i masteroppgaven (Normann, 2019) beskriver hvordan yrkesfaglærere benytter seg av sitt nettverk for å gi elevene konkret arbeidserfaring i arbeidslivsfaget. Yrkesfaglærerne i studien stiller seg kritisk til at undervisningen i arbeidslivsfaget foregår innenfor klasserommets fire vegger. Det burde i større grad gi mulighet for elevene å tilegne seg verdifulle erfaringer fra arbeidslivets praksis. Hvilke arbeidslivserfaring gir det elevene å gjøre praktisk arbeid på skolen, og i hvilken grad gir dette elevene innblikk i yrkeslivet? Yrkesfaglæreren spør: «Hvilken arbeidserfaring er det å leke butikk i korridoren med å selge muffins?» Yrkesfaglæreren har – etter elevenes ønsker – benyttet sitt kokkefaglige nettverk og nærområdet for å få til samarbeid og arbeidspraksis. Om elevene ikke trives i det valgte yrket, får de mulighet til å bytte. Yrkesfaglæreren påpeker at dette er en positiv lærdom. Da vet elevene hva de ikke skal velge av utdanningsvei, og på den måten styrkes elevenes innsikt for fremtidig yrkesvalg. Yrkesfaglæreren påpeker at det er dette som er hensikten med arbeidslivsfaget (Normann, 2019).

Studiens videre funn

Masterstudien viser at yrkesfaglig kompetanse i ungdomsskolen bidrar til å styrke kunnskapen i skolens læringsfellesskap, og gir flere muligheter for samarbeid med det lokale næringslivet og videregående skoler. Samtidig viser studien at yrkesfaglærernes kokkeidentitet gir elevene kulturell variasjon, motivasjon for å fordype seg i yrkesmuligheter, og styrker og bistår sine kolleger i mat- og helsefag med sin ekspertise fra kokkeyrket (Normann, 2019).

Masteroppgave

Funnene er gjort i en masteroppgave som omhandler hvordan yrkesfaglærere bidrar med sine kunnskaper og erfaringer i ungdomsskolen. Yrkesfaglærere ble skygget gjennom en arbeidsuke, hvor resultatet består av skygge-observasjoner og samtaler med yrkesfaglærerne. I resultatene fremtrådte særlig yrkesfaglærernes medlemskap og tilhørighet til kokkenes mesterlaug, tidligere kolleger og arbeidsplasser som positive for deres skolepraksis og anvendelse av nettverk i egen undervisning (Normann, 2019).

Referanser

Bakken, A., Dæhlen, M. & Smette,I. (2013): Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet (NOVA-rapport 11/2013). Hentet fra:
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2013/Forsoek-med-arbeidslivsfag-paa-ungdomstrinnet

Dalton, J. & Smith, P. J. (2004): Vocational Education and Training in Secondary Schools: challenging teachers’ work and identity. Journal of Vocational Education and Training, 56(4), 507-522. Hentet fra: https://doi.org/10.1080/13636820400200267

Kunnskapsdepartementet (2013): Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/rammeplanen/yrkesfaglaererutdanning.pdf

Normann, D. A. Yrkesfaglærere i ungdomsskolen. (Mastergradsavhandling, NTNU).

Powered by Labrador CMS