Kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett 2021.

Barnehage, skole og utdanning i statsbudsjettet: Her er de viktigste punktene

Regjeringen vil øke kompetansen i barnehagene, få flere gjennom videregående skole og bevilger 170 millioner til at sårbare elever kan ta igjen tapt læring som følge av skolestengingen i vår.

Publisert Sist oppdatert

Barnehage:

 • 8,3 millioner kroner bevilges for å dekke heltidsplasser for 1-, 2- og 3-åringer i asylmottak. Dette er et ledd i arbeidet med å gi rett til barnehageplass for barn i mottak.
 • 430 millioner kroner bevilges til tiltak for å fremme kvaliteten og kompetansen i barnehagene. Om lag 200 millioner kroner av dette vil gå til den regionale ordningen for kompetanseutvikling.

Grunnskole:

 • 80 millioner kroner bevilges i 2021 for å utjevne forskjeller mellom kommunene når det gjelder digital hjemmeundervisning. Dette er en videreføring av midlene som ble bevilget våren 2020.
 • Regjeringen vil trappe opp satsingen på lærerspesialistordningen, og foreslår å bruke om lag 230 millioner kroner på dette i 2021. Det gir rom for å øke antall lærerspesialister fra 1 500 til 2 300 fra høsten 2021.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 110 millioner kroner til dette arbeidet mot mobbing og for et godt inkluderende læringsmiljø i 2021.
 • Fra høsten 2020 starter innføringen av de nye læreplanene i grunnopplæringen. Regjeringen foreslår å bevilge 180 millioner kroner til læremidler i forbindelse med fagfornyelsen i 2021.

Les også: Forleggerforeningen: Millioner av kroner unna det som kreves for å implementere fagfornyelsen

 • 25 millioner kroner skal bevilges for å utvide ordningen med redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen for familier med lav inntekt til å også gjelde 3.-4. trinn fra høsten 2021. Utvidelsen skal bidra til at lavinntektsfamilier kan benytte seg av ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling på alle trinn i SFO.

Regjeringen foreslår å bevilge 15,2 millioner kroner til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner.

 • Våren 2020 ble det bevilget 170 millioner kroner for at sårbare elever skulle kunne ta igjen tapt læring som følge av stenging av skolene. Regjeringen foreslår å videreføre tiltaket i 2021 slik at sårbare elever kan ta igjen tapt læring, og bevilger 170 mill. kroner til dette også i 2021.

Spesialpedagogikk:

 • Regjeringen foreslår i oppfølgingen av «Tett-på»-meldingen å styrke kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis fra 25 til 50 millioner kroner. Det skal også opprettes et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering som lyses ut av Norges forskningsråd, med oppstart i 2021. Tiltakene gjelder både barnehage og skole.

Skolehelsetjenesten:

 • Regjeringen foreslår å omdisponere 35 millioner kroner av tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, for å legge til rette for drift og utvikling av digitale tjenester for barn og unge. Digitalisering og økt digital tilgjengelighet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal prioriteres.

Videregående skole:

 • Våren 2020 ble det bevilget 323,3 millioner kroner, inkludert 23,3 millioner kroner til utdanningsstøtte, for at flere permitterte og ledige kan fullføre videregående opplæring. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen i 2021.
 • Våren 2020 ble det bevilget 46 millioner kroner for at flere skal benytte ordningen Fagbrev på jobb. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen i 2021. Ordningen skal gjøre det enklere å kombinere arbeid og opplæring, og er en del av kompetansereformen.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 51,5 millioner kroner, hvor 6 millioner kroner skal gå til utdanningsstøtte, slik at personer som har fullført videregående opplæring, skal få mulighet til å ta fagbrev. Tiltaket er en del av kompetansereformen, der et av målene er at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse.

 • Våren 2020 ble det bevilget 150 millioner kroner for at avgangselever som går ut med hull i vitnemålet, kan få mulighet til å fullføre. Regjeringen foreslår videreføre tiltaket og bevilge 172,3 millioner kroner i 2021, hvor 22,3 millioner kroner går til utdanningsstøtte.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner som skal legge til rette for et utvidet tilbud i skolen for elever som ikke får læreplass: Fagbrev som elev. I tillegg foreslår regjeringen å videreføre den ekstraordinære økningen av lærlingtilskuddet i høst til våren 2021. Økningen utgjør 4 250 kroner per læreplass neste vår.

Voksenopplæringen:

 • Regjeringen foreslår å bevilge 153 millioner kroner til studieforbund, som en del av Kulturdepartementets studieforbundsordningen.

Regjeringen foreslår også å bevilge 10 millioner kroner til Voksenopplæringsforbundet (Vofo).

Lærerutdanningene:

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til universitet og høyskoler som tilbyr grunnskole-lærerutdanning med 89,1 millioner kroner. Bakgrunnen er at studentene som ble tatt opp til den nye femårige grunnskolelærerutdanningen i 2017, vil starte på det femte året av utdanningen høsten 2021.

Les reaksjonene her: Fortviler over bevilgningen til lærerutdanningen: - Langt ifra nok!

Powered by Labrador CMS