Autismediagnosen er blitt 80 år

Fagartikkel: Det er stort behov for spesifikk kompetanse hos de som jobber med barn med autisme/ASF.

Publisert Sist oppdatert

Autisme er en nevroutviklingsforstyrrelse som påvirker hvordan en person kommuniserer med og forholder seg til andre mennesker og opplever verden rundt seg. Autisme blir karakterisert ved svake eller mangelfulle sosiale ferdigheter som sosial kommunikasjon, språkrelaterte vansker, samt høye forekomster av fikserte interesser, repeterende og ritualistisk atferd. Det er betydelige variasjoner i graden av autismeforstyrrelser.

I den internasjonale medisinske manualen ICD-11 som snart skal innføres i Norge, blir autismediagnosen omtalt som autismespekterforstyrrelse (ASF). Autismesymptomer viser seg som regel i løpet av de tre første leveårene. Autisme er en medisinsk diagnose, men ikke en sykdom. Den kan ikke kureres med medikamenter eller medisinske inngrep. Det som barn med autisme trenger mest, er sosial aksept og faglig funderte pedagogiske/spesialpedagogiske tiltak av kompetente ansatte. Jo tidligere riktige tiltak, desto bedre utfall.

80 år gammel diagnose

Autisme er et 80 år gammel diagnose: Diagnosen «autisme» ble satt for første gang på en 9 år gammel gutt, Donald, av den østerriksk-amerikanske psykiateren dr. Leo Kanner i 1943, altså for 80 år siden. Donald Gray Triplett var «Case 1». Donald ble født i delstaten Mississippi, USA den 8. september 1933. Foreldrene hans oppdaget ganske tidlig at han var annerledes.

De var utdannet og hørte til en velstående familie. Bestefaren på morsiden var deleier i en lokal bank. Donalds foreldre fikk høre om dr. Leo Kanner og kontaktet ham per brev. Noen av foreldrenes beskrivelser av Donalds situasjon var slik: «Donald viste aldri glede over å se faren og moren sin. Han reagerte sjelden når noen kalte på ham. Ifølge far var Donald «intelligent» og «kontinuerlig tenkte og tenkte».

Det var en slags mental barriere «mellom Donalds indre bevissthet og den ytre verden». Som toåring kunne Donald mange sangtekster utenat og husket navnene på slektninger og kjente politikere. Han deltok ikke i andres lek, men lekte alene. Han så ganske ofte glad ut, men ikke på grunn av påvirkninger fra andre eller en vits fortalt av andre. Donald underholdt seg selv.»

Etter anbefaling fra dr. Kanner ble Donald i 1944 plassert hos en bondefamilie og deltok i daglige aktiviteter der samtidig med at han gikk på en skole i nabolaget. Donald var spesielt interessert i telling og måling. På bondegården fikk han brukte sine sterke sider.

I 1947 kom han tilbake til foreldrene og fortsatte å gå på grunnskole og videregående skole hvor han møtte sosial aksept. Han fikk etter hvert førerkort, jobbet i banken med regnskap og på arkiv på deltid. Som 25 åring tok han bachelorgrad i fransk kombinert med matematikk. Donald bodde etter hvert for seg selv, spilte golf og reiste mye alene. Som ‘Case 1’ gikk Donald G. Triplett bort 89 år gammel den 15. juni 2023 og etterlot seg en unik historie om ‘autisme’ og et spesielt liv til ettertanke.

Økende antall diagnostiserte

Tallet på barn som får autisme-diagnosen er økende, både nasjonalt og internasjonalt. Siste estimater i USA viser at 1 av 36 barn ved 8-årsalderen har diagnosen autisme. I enkelte byer og områder i Japan, Nederland, Sør-Korea, Canada, Nord-Irland og i noen arabiske land er forekomsten av autisme betydelig høy.

Norge i 2016: 1 av 1594 jenter og 1 av 349 gutter i barnehagealder og 1 av 544 jenter og 1 av 157 gutter i grunnskolealder har diagnosen autisme (Özerk & Cardinal, 2020).

Årsaken til autisme: Vi vet ikke. Det er imidlertid en rekke risikofaktorer som er forankret i genetikk og miljøfaktorer. Arvelighet er en viktig risikofaktor. Interaksjon mellom arvelige disposisjoner og uheldige miljøfaktorer øker risikoen for autisme.

Infeksjon eller forgiftning under svangerskapet eller under fødselen, vitamin D-mangel hos moren, fedme hos moren, farens høye alder ved befruktning, prematuritet/ barnets fødselsvekt (under 1500 gram), komplikasjoner ved fødselen som fører til redusert oksygentilførsel til barnets hjerne, inntak av mat og drikke som inneholder kunstige/kjemiske næringsstoffer, samt alkohol og narkotiske stoffer nevnes som risikofaktorer.

Miljøforurensning/miljøgifter, spesielt sterkt forurenset luft er også en risikofaktor. Per i dag er det ikke vitenskapelig påvist at det er noen sammenheng mellom MMR-vaksinen (kusma, meslinger, røde hunder) og autisme/ASF.

Opplæringen krever kirurgisk presisjon

Opplæringen av barn med autisme/ASF kan sammenlignes med hjertekirurgi. En liten forsømmelse eller feil kan få alvorlige følger. Barnehager og skoler og en rekke private selskaper i Norge mottar ekstra offentlige midler per person med diagnosen autisme.

Beløpet er stort, fortvilte foreldre er mange, men kompetansen hos ansatte er meget lav på lik linje med mange ansvarlige beslutningstakeres og utdanningsinstitusjonenes genuine interesse for feltet. Autismefeltet i Norge er et trist felt, og behovet for spesifikk kompetanse hos de som jobber med denne barnegruppen til daglig, er stort.

Forskningsbaserte metoder

Det finnes forskningsbaserte metoder for arbeid med barn med autisme/ASF. Det er en rekke fellestrekk ved mennesker med autisme, men også en god del forskjeller. Individualiserte riktige tiltak av ulike kompetente yrkesutøvere er nødvendig for deres læring og utvikling, for deres sosialitet og inkludering i ulike sosiale arenaer og arbeidslivet.

Internasjonal, men også nasjonal psykologisk og pedagogisk/spesialpedagogisk forskning, kliniske spesialisters og kompetente ansattes og foreldrenes erfaringer og opplevelser, har dokumentert at det per i dag er 28 evidensbaserte metoder, prinsipper, fremgangsmåter, terapi, programmer, systemer og modeller for å hjelpe barn med autisme/ASF i ulike alder til å utvikle seg på de sosiale, lekrelaterte, skolefaglige, adaptive, kognitive, psykiske, motoriske, atferdsmessige, yrkesrettete og språklige områdene inkludert sosial kommunikasjon, men også alternative supplerende kommunikasjonsferdigheter (ASK) for de som ikke har verbalt språk eller de som har lite språk (Øzerk & Øzerk, 2020).

Behov for spesialisering innenfor autismefeltet

Siden «Case 1» 1943 er det gått 80 år. Vi har i dag de nødvendige infrastrukturene og økonomiske ressursene, men vi mangler yrkesutøvere med solid oppdatert faglig kunnskap og pedagogisk-metodisk implementeringskompetanse. Det er et misforhold mellom eksisterende utdanningstilbud og feltets behov.

Yrkesgrupper med ulik utdanningsbakgrunn må tilbys differensierte spesialiseringskurs som kan gjøre dem kompetente for de ulike funksjonene og pedagogisk-metodiske arbeidene som de må utføre indirekte og direkte med autistiske personer.

Vi befinner oss i en tid hvor det er minst ett medmenneske i hvert nabolag som har autisme. Ansatte i autismefeltet roper om et kunnskaps- og kompetanseløft, både teoretisk og pedagogisk-metodisk. Respekt for medmennesker med spesielle behov og for vitenskapen nødvendiggjør dette og forplikter oss som fagfolk, pedagogiske ledere og lokale og nasjonale beslutningstakere.

Referanser

  • Özerk, K. & Cardinal, D. (2020). Prevalence of Autism/ASD Among Preschool and School-age Children in Norway. Contemporary School Psychology 24:419–428. https://doi.org/10.1007/s40688-020-00302-z
  • Øzerk, M. & Øzerk, K. (2020). Autisme og pedagogikk. Cappelen Damm Akademisk Forlag
Powered by Labrador CMS