Å avvikle PP-tjenesten og retten til spesialundervisning vil skape rettsløse tilstander for allerede utsatte elever. Men en god del bør gjøres annerledes, mener Odd Ivar Strandkleiv. Ill. foto: Erik M. Sundt

10 råd til PP-tjenesten

Både PP-tjenesten og spesialundervisningen må opprettholdes, men det må gjøres dyptgripende endringer både i holdninger og praksis.

Odd Ivar Strandkleiv er redaktør for Elevsiden.no

 

PP-tjenesten, spesialundervisningen og elever med særlige behov fikk i vår tildelt et realt lyskespark av «Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging» (Nordahlutvalget). Rapporten treffer godt med at PP-tjenesten og spesialundervisningen er altfor vanskeorientert, men forslaget om å avvikle PP-tjenesten og retten til spesialundervisning vil, om det blir vedtatt, skape rettsløse tilstander for allerede utsatte elever. Både PP-tjenesten og spesialundervisningen må opprettholdes, men det må gjøres dyptgripende endringer både i holdninger og praksis. Her er ti «livbøyer» til PP-tjenesten i en tid hvor både tjenesten og spesialundervisningen er ute i meget hardt vær.

1. Utform spesialundervisningen så langt som mulig i samarbeid med eleven og foreldrene til eleven, og legg stor vekt på deres syn. Dette er PP-tjenesten pålagt gjennom opplæringsloven § 5-4:

Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.

Elevens stemme skal bli hørt, og elevens beste skal være et grunnleggende hensyn (jf. FNs Barnekonvensjon artikkel 12 og 3). Eleven skal være aktivt med i opplæringen (jf. opplæringsloven § 2-3). Et godt samarbeid med eleven (og foreldrene) om utformingen av spesialundervisningen øker også sjansen for at den blir vellykket.

2. Forkast den sterke vanskeorienteringen som preger tjenesten. PP-tjenestens fokus på testing, lærevansker, diagnoser og dysfunksjoner er feilslått. Det er selvfølgelig lov å finne ut hva eleven kan, men dette må så langt som mulig skje gjennom et samarbeidsprosjekt med eleven. Se: Er det mulig å forestille seg en elevsentrert PP-tjeneste? (s. 4-6).  

 

3. Ikke opptre som en ekspert, men som et empatisk medmenneske. Du er riktig nok sakkyndig, men du møter elever, foreldre og skolen på en anerkjennende måte. Åpenhet, varme og omtenksomhet preger ditt møte med elevene. Eleven er ikke et objekt som skal observeres, undersøkes, testes og måles, men et subjekt som du skal forstå, anerkjenne og lytte til.  

 

4. En del PP-tjenester har drevet systemarbeid med reduksjon av spesialundervisning som en uttalt målsetning. Å redusere andelen elever med spesialundervisning må aldri være noe mål i seg selv. PP-tjenesten må se på spesialundervisning som et gode for elever som ikke har eller som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, ikke som et onde.

 

Praktiser systemarbeid slik det er ment, som kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Dette er i all hovedsak elever med rett til spesialundervisning. Se: Er det mulig å forestille seg en elevsentrert PP-tjeneste? (s. 13-14). Hjelp skolen til å organisere spesialundervisningen på en best mulig måte for elever med særlige behov. Hjelp skolen til å heve kvaliteten på spesialundervisningen. Spesialundervisning er «skreddersøm» tilpasset den enkelte elevs behov. Dette betyr at det må større eller mindre endringer til i systemet rundt eleven for å lykkes med spesialundervisningen.   

 

5. Sett deg inn i og følg de overordnede retningslinjene for tjenesten, slik som FNs Barnekonvensjon, FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skolens formålsparagraf og andre relevante bestemmelser i opplæringsloven, Læreplanverket m.fl. Veilederen spesialundervisning gir også tydelige retningslinjer for PP-tjenesten.

 

6. Sørg for en god forståelse av forholdet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning. Retten til spesialundervisning vurderes ut ifra skjønn, noe som innebærer at det skal foretas en selvstendig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Se: Spesialundervisning og ordinær opplæring. Hva er spesialundervisning og hva er ordinær opplæring?

  

7. Rydd av veien misoppfatninger og private kjepphester om spesialundervisning. Aktører både i og utenfor PP-tjenesten opererer med misoppfatninger på tvers av lov, regelverk og retningslinjer. Disse misoppfatningene fører til at elever med særlige behov ikke får den hjelpen de har krav på. Noen eksempler på misoppfatninger: Tre misoppfatninger om spesialundervisning

 

8. Vis mot til å gjøre selvstendige faglige vurderinger. Ingen skal kunne instruere PP-tjenesten.  Ot.prp. nr. 36 (1996-97):

Jamvel om den tilsette organisatorisk og økonomisk høyrer inn under kommunen, vil ikkje det seie at kommunen eller fylkeskommunen kan instruere om kva dei pedagogisk-faglege vurderingane skal gå ut på.

Skoleadministratorer, skoleledere, lærere og ansatte i PP-tjenesten må forstå PP-tjenestens rolle som en faglig uavhengig instans. I mange tilfeller er det nødvendig at PP-tjenesten selv bidrar til å opplyse og informere om tjenestens rolle.


9. Sørg for at tjenesten besitter tilstrekkelig kompetanse og at sakene blir så godt opplyste som mulig.

Ot.prp. nr. 36 (1996-97):   

Saksførebuarane har plikt til å sørgje for at avgjerdene blir tekne på eit best mogleg fagleg grunnlag, jf. også fvl. § 17. Dersom dei sakkunnige skulle gi tilrådingar baserte på eit mangelfullt eller misvisande fagleg grunnlag, kan det lett føre til at vedtaket må reknast som ugyldig.

Hent inn annen kompetanse om kompetansen til PP-tjenesten ikke strekker til.

 

10. Vær klar på at retten til spesialundervisning er individuell. Individuelle rettigheter skal oppfylles, og det er ikke anledning til å avkorte spesialundervisningen med begrunnelse i svak skole- eller kommuneøkonomi. Retten til spesialundervisning utfordrer knallharde økonomiske realiteter, men dette er ikke PP-tjenestens ansvar (elever, lærere eller foreldre skal heller ikke belemres med dette ansvaret). Realiteten er ofte det motsatte, men lovverket (her retten til spesialundervisning) må settes over pengene (budsjettet)!  

Jeg har med dette innlegget satt ut ti livbøyer til PP-tjenesten. Vi er i en tid hvor det stilles spørsmål ved tjenestens og spesialundervisningens eksistensberettigelse. Endring synes påkrevet, men det kan bli krevende. Den legendariske pedagogen Mosse Jørgensen (2002) har uttalt: "Å skifte retning for skolesystemet er som å snu et tankskip i Akerselva. Det krever nytenkning." Det samme gjelder nok for PP-tjenestens forestående snuoperasjon. Kvaliteten på PP-tjenesten og spesialundervisningen må heves. Det gjelder tross alt framtiden til de som trenger det mest, barn og unge med særlige behov.    

 

Litteratur:

FNs Barnekonvensjon. Hentet fra http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/

Jørgensen, M. (2002). Enhetsskolen lenge leve. Hentet fra http://www.forumnyskole.org/enhetsskolen-leve/?lang=de  

Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_web.pdf

Lindbäck, S. O. og Strandkleiv, O. I. (2010). hentet fra http://media1.elevsiden.no/2017/09/Spesialundervisning-og-ordinær-opplæring.pdf

Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/hvordan-er-lareplanene-bygd-opp/

Nordahl, T. (2018). Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Inkluderende fellesskap for barn og unge. Hentet fra https://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/files/2018/04/INKLUDERENDE-FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Ot.prp. nr. 36 (1996-97). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-36-1996-97-/id158512/sec1

Strandkleiv, O. I. (2016). Tre misoppfatninger om spesialundervisning. Hentet fra http://www.elevsiden.no/spesialundervisning/tre-misoppfatninger-om-spesialundervisning/

Strandkleiv, O. I (2017). Er det mulig å forestille seg en elevsentrert PP-tjeneste? Hentet fra http://media1.elevsiden.no/2017/09/Er-det-mulig-%C3%A5-forestille-seg-en-elevsentrert_pp-tjeneste.pdf

Utdanningsdirektoratet. Veileder spesialundervisning. Hentet fra  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/

 

Powered by Labrador CMS