Ny rammeplan i SFO skal sikre barna sunnere mat og mer fysisk aktivitet

I den nye rammeplanen for SFO lister regjeringen opp retningslinjer for matservering og tilbud av aktiviteter. Men det stilles ingen krav til ansattes kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

– I dag varierer kvaliteten og innholdet i SFO-tilbudet for mye. Mange kommuner har gode lokale satsinger, men det er store forskjeller i aktivitetstilbudet og undersøkelser viser at det finnes tilbud som ligner en "oppbevaringsplass" der barna får tlisyn. Med den nye nasjonale rammeplanen vil vi sikre at alle barn får et godt SFO-tilbud uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

I dag legger regjeringen frem den nye rammeplanen for skolefritidsordningen, SFO. Det er første gang SFO får sin egen rammeplan. Målet er å bidra til et mer likeverdig tilbud for de 150.000 barna som bruker ordningen.

Les hele rammeplanene på Udirs sider

Den nye planen, som trer i kraft 1. august inneholder flere punkter om hvilket innhold skolefritidsordningen skal ha. Det understrekes samtidig at skolefritidsordningen ikke er en pedagogisk virksomhet.

Mer aktivitet og sunnere mat

Derimot skal "SFO skal være helsefremmende og legge opp til et variert tilbud av aktiviteter", heter det i pressemeldingen fra kunnskapsdepartementet. I planen oppfordres skolene til å inngå samarbeid med lokale lag og foreninger for å gjennomføre og organisere aktivitetene.

– Fysisk aktivitet og mat og måltidsgleder er viktige områder for SFO å jobbe med. Med dette følger vi opp regjeringens ambisjoner om at barn skal være mer fysisk aktive i hverdagen og ha et godt kosthold. Det er også viktig er at alle barn blir sett og inkludert i leken og i aktivitene, sier Guri Melby.

Planen lover også barna et "helsefremmende kosthold" og bærekraftige matvaner, med matservering som bygger på Helsedirektoratets kostråd.

Det understrekes også at SFO må samarbeide med foreldre, skole, barnehage og andre offentlige instanser.

– Rammeplanens tydelige krav vil gjøre det enklere for foreldre å vite hva de kan forvente av SFO. Samtidig gir den rom for både lokale løsninger og satsingsområder. Mange har etterlyst tydeligere føringer, og vi håper rammeplanen vil være et godt verktøy for de som jobber i SFO og kommunene, sier Melby.

Dette sier rammeplanen om innholdet i SFO:

Lek: SFO skal legge til rette for og inspirere til et godt lekemiljø for alle barn. SFO skal legge til rette for at barn med behov for særskilt tilrettelegging blir inkludert i lek og tilrettelagt aktivitet.

Kultur: SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet.


Aktiviteter: SFO skal ivareta barnas interesser og introdusere nye aktiviteter. I tillegg til selv å tilrettelegge for aktiviteter kan SFO samarbeide med kulturskoler, lokale lag, foreninger og organisasjoner for å gjennomføre og organisere innholdet og aktivitetene.

Fysisk aktivitet: SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. SFO skal legge til rette for at alle barn får delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet, og bidra til aktivitetslyst. SFO bør legge vekt på aktivitetsformer som kan bidra til bevegelsesglede, og som oppstår i lek sammen med andre barn.

Mat og måltidsglede: SFO skal legge til rette for daglige måltider som gir barna grunnlag for å utvikle matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner. Når mat blir servert i SFO, bør SFO legge vekt på et helsefremmende kosthold og bygge på Helsedirektoratets kostråd, samt legge vekt på bærekraftige matvaner og forbruk.

SFO er ikke en pedagogisk virksomhet slik som barnehage og skole, men et fritidstilbud der leken har stor plass. Læring i SFO foregår først og fremst gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling med andre barn og med SFOs personale.

Verdigrunnlaget:
Alle SFO-er må fremover bygge sin praksis på grunnleggende verdier som er felles for barnehagen, skolen og SFO. Verdiene er:

o Barndommens egenverdi

o Trygghet, omsorg og trivsel

o Mangfold og inkludering

o Skapergleder, engasjement og utforskertrang

o Demokrati og felleskap

o Bærekraftig utvikling

Rapport i skuffen

Allerede i 2002 bestilte Kristin Clemet (H), som var kunnskapsminister den gangen, en rapport om SFO-tilbudet fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. De slo fast at kvaliteten i skolefritidsordningen var under enhver kritikk. Likevel endte rapporten i en skuff.

NTNU gjennomførte så en nasjonal evaluering av SFO som ble publisert i 2018. Rapporten "Lek, læring og ikke-pedagogikk" er en del av grunnlaget for stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkludering i barnehagen og skolen.

I mars i fjor gikk også stortingsflertallet inn for at SFO skulle få sin egen rammeplan.

Etterlyste mer kompetanse

I høringsrunden til regjeringens utkast til planen uttrykte mange instanser at de var positive til at leken skal ha en stor plass i SFO. Men blant annet Redd Barna og Statped etterlyste samtidig mer kompetanse hos personalet.

Ifølge evalueringen «Lek, lær og ikke-pedagogikk» fra 2018 hadde 9 prosent av de ansatte på SFO pedagogisk bakgrunn, 27 prosent hadde fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. 30 prosent av de ansatte har ikke deltatt på kompetanseutviklingstiltak siste år, og en fjerdedel har aldri deltatt på slikt.

– For at rammeplanen skal være realistisk må personalet har kompetanse og ressurser til å gjennomføre innholdet, het det i høringsuttalelse fra Redd Barna.

I den nye planen settes det imidlertid ingen krav til ansattes kompetanse eller utdanning.

Følger ikke med penger

Penger til å innføre planen følger heller ikke med. Det ble klart da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor – og det skapte reaksjoner.

– Følger det ikke med penger vil likevel lite skje. SFO er en arena for vennskap og integrering. Da trengs det kvalitet. Kvalitet krever tilrettelagte lokaler, nok ansatte og ansatte som vet hva de driver med. Det er ikke nok å bare møte på jobb, sa Terje Wiik, leder for Nettverket for SFO til Utdanningsnytt i oktober i fjor.

SVs Mona Fagerås reagerer også på at det rulles ut ny reform uten finansiering.

Når man ruller ut en ny reform må det følge penger med den. Nå er det igjen opp til kommunene å rulle ut planene.

– Dette er ansvarsfraskrivelse fra Guri Melby som overlater ryddejobben i SFO til andre. I dag er SFO et lappeteppe av veldig varierende pris og veldig varierende kvalitet rundt om i hele landet. Det varierer veldig hva slags tilbud ungene får, hvor mange som er med og hva det koster. Dette skal SV være pådriver for at en ny rødgrønn regjering rydder opp i, skriver Fagerås i en e-post til Utdanningsnytt.

– Rammeplanen er viktig for innhold og kvalitet, men målet for SV er at hele SFO blir gratis, noe som vil koste rundt åtte milliarder kroner. Dette må være en av de viktigste sakene for en ny rødgrønn regjering.

Powered by Labrador CMS