Ved Jåtten skole i Stavanger fikk de faglært personale inn i SFO – nå slutter ingen, og sykefraværet har gått ned.

Etterlyser økt bemanning og mer kompetanse i SFO

På SFO skal det være masse frilek, meiner utvalget som har lagt fram forslaget til rammeplan for SFO. Flott, men da trengs mer bemanning, sier høringsinstanser.

Publisert

I juni leverte referansegruppen, ledet av førsteamanuensis Hilde Dæhnæs Hogsnes et førsteutkast til ny nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen (SFO). Der slår de fast at lekens egenverdi skal prioriteres.

«Ansatte i skolefritidsordningen skal jevnlig diskutere og reflektere over hva lek innebærer, og hvordan man som ansvarlig tilrettelegger bør opptre i møte med lekende barn.», står det i utkastet.

Det understrekes også at leken skal ha et tydelig barneperspektiv, og at personalet skal observere barnas lek, vurdere om alle gis muligheter til å delta, og med utgangspunkt i barnas interesser legge til rette for at alle kan være med.

At leken skal være sentral i SFO får stor tilslutning blant i de 209 innspillene som er kommet til utkastet. Men utvalget får også kritikk.

– Bra utkast, men urealistisk med dagens bemanning, skriver Fagforbundet Viken i sitt høringssvar.

De meiner det kan bli frustrerende å arbeide etter en god plan man ikke har mulighet for å gjennomføre.

Etterlyser mer kompetanse

Andre etterlyser også mer kompetanse hos personalet.

Ifølge evalueringen «Lek, lær og ikke-pedagogikk» fra 2018 hadde 9 prosent av de ansatte på SFO pedagogisk bakgrunn, 27 prosent hadde fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. 30 prosent av de ansatte har ikke deltatt på kompetanseutviklingstiltak siste år, og en fjerdedel har aldri deltatt på slikt.

Statsped er blant dem som understreker behovet for pedagogisk og spesialpedagogisk bemanning for at ambisjonene skal nås.

Redd Barna mener at krav til fagkompetanse til SFO-ansatte må spesifiseres, og vil ha en bemanningsnorm også der.

– For at rammeplanen skal være realistisk må personalet har kompetanse og ressurser til å gjennomføre innholdet, skriver Redd Barna.

– Må snu innstillingen

Ved Jåtten skole i Stavanger har de jobbet med kompetanseheving av personalet i skolefritidsordningen i flere år. I dag er alle som arbeider ved Jåtten SFO fagutdannet.

SFO-leder ved skolen, Mona Skaaren, sier hun godt kan forstå innvendingene om at det trengs nok personale selv om ungene skal holde på med frilek.

– Frileken gir barna svært mange viktige erfaringer. Ikke minst hvordan man får venner, og hvordan man holder på vennskap. Derfor trenger SFO nok medarbeidere som har kompetanse til å legge til rett for et trygt og godt lekemiljø. og som kan se og støtte barn som i første omgang ikke kommer med i leken, sier Skaaren.

Hun veit godt at foreldre kan oppfatte det som lite ambisiøst når det står frilek på planen og ser på det som at de ansatte har tatt seg fri.

– Men den innstillingen må vi snu, sier hun. Vi må synliggjøre og dokumentere alt det barna lærer og trener på når de sier at de bare har lekt på SFO, sier Mona Skaaren.

Støtte skolen

KS, kommunenes interesseorganisasjon, er mer kritisk til lekens plass i sin kommentar, og trekker fram at lek som læringsstøttende aktivitet ikke er nevnt i utkastet. KS understreker i sitt svar at frilek rett nok er viktig.

– Men en mer organisert virksomhet kan støtte opp om temaer barna jobber med på skolen, heter det.

Helsedirektoratet, derimot, har ingen innvendinger mot utvalgets vektleggingen av leken. Men de er misfornøyde med at utvalget ikke foreslår mer bindene tiltak for å sikre det som utvalget kaller «måltidsglede» og gode måltider på SFO.

Høring i desember

Utdanningsdirektoratet legger ut utkastet til rammeplan for SFO på offisiell høring i desember 2020.

Skolefritidsordningene skal ta i bruk rammeplanen fra høsten 2021.

Drøyt 400 av Utdanningsforbundets medlemmer arbeider i SFO.

Powered by Labrador CMS