Oslos kunnskapsbyråd vil hindre at barn henvises til PP-tjenesten

Vi som arbeider i Oslo PPT, mener byråden går altfor langt med å sette de svakeste elevene i bås.

Oslos byråd for kunnskap og utdanning, Tone Tellevik-Dahl, omtaler barn og ungdom som mottar spesialundervisning for «paragrafbarn» og sier at hun vil unngå at elever henvises til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for utredning ved at de i stedet skal få intensivtrening i skolen (Dagbladet 07.03.17, Klassekampen 16.03.17 og Utdanningsnytt 20.03.17).

Vi som arbeider i Oslo PPT, mener byråden går altfor langt med å sette de svakeste elevene i bås. Vi mener også at det er svært alvorlig at Oslos kunnskapsbyråd vil hindre henvisning til kommunens pedagogisk-psykologiske faginstans for tidlig oppdagelse av lærevansker.

I Oslo PPT er vi svært fornøyd med regjeringens forslag om å innføre en plikt for skolene innenfor tidlig innsats og tilpasset opplæring og at et ekspertutvalg skal se på hvordan hjelpetilbudet til elever med lærevansker kan styrkes. Intensiv undervisning i basisferdigheter er et av flere virkemidler for å hekte på elever som blir hengende etter. Men det er samtidig viktig for oss som er fagpersoner å advare mot at intensive kurs alene, ikke er tilstrekkelig for å sikre at elever med lærevansker og utviklingsforstyrrelser (som f.eks. språkvansker, autisme og ADHD) får rett hjelp, slik Oslos kunnskapsbyråd fremstiller det.

En pedagogisk-psykologisk utredning er svært viktig når barn lærer sakte og utvikler seg sent. Sen utvikling og læring i tidlig førskole- eller barneskolealder kan være uttrykk for alvorlige lærevansker som krever langsiktige kunnskapsbaserte tilrettelegginger. Det vi erfarer i PPT, er at barn med forsinket utvikling eller påviste lærevansker som regel trenger et lavere tempo i opplæringen, ikke mer intensivering og drill av det de ikke er modne for. Lærevansker går ikke over. Derfor trenger elever med lærevansker rett og slett hjelp med å «gå omveier» i læringsprosessen. En pedagogisk-psykologisk utredning vil nettopp kunne avklare slike viktige kompenserende læringsstrategier.

Byråden vet godt at Oslo PPT har prioritert tidlig innsats de siste årene. Vi følger barna som henvises fra barnehagen over til skolen for å sikre at lærerne får forståelse og kunnskap om de aktuelle vanskene og tilretteleggingsbehovene hos det enkelte barn, enten tiltakene skal gis som spesialundervisning eller vanlige tilpassede tilrettelegginger.

Byråd Tone Tellevik-Dahl har et ansvar for at elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen i Osloskolen, får et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud. Vi som kjenner elevene med de største vanskene best, er usikre på om hun tar dette ansvaret på alvor.

 

  • Kathe Lundahl er pedagogisk-psykologisk rådgiver, hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne i Oslo PPT

 

Powered by Labrador CMS