Marte Gerhardsen er utdanningsdirektør i Norges største kommunale etat, Utdanningsetaten i Oslo.

Avdekket ni lovbrudd hos Utdanningsetaten i Oslo

Statsforvalteren har avdekket ni lovbrudd etter tilsyn i Utdanningsetaten i Oslo. Utdanningsdirektøren sier dette er punkter de kjente til fra før.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i en foreløpig tilsynsrapport som utdanningsnytt har fått tilgang til.

Temaet for tilsynet har vært internkontroll og skolemiljø. Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere het Fylkesmannen) kontrollerer om kommunen gjennom internkontrollen sikrer at alle som arbeider på skolen, skolen og skoleeier oppfyller varslingsplikten ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Statsforvalteren skriver i rapporten som kom i dag at det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket. Statsforvalteren har i tilsynet funnet at Oslo kommune har en internkontroll på aktivitetspliktens område, men at kontrollen har noen mangler.

Les rapporten: Foreløpig tilsynsrapport - Oslo kommune - Internkontroll og skolemiljø - våren 2021.pdf

Det er avdekket ni lovbrudd som Oslo kommune nå har fram til slutten av mai å svare på:

  • Oslo kommune har ikke gjort alle som arbeider på skolen tilstrekkelig kjent med hvem de skal varsle til hos skoleeier i alvorlige tilfeller eller i saker der ansatte har mistanke om eller kjennskap til at en elev blir krenket av en i ledelsen på skolen.
  • Oslo kommune har ikke en rutine som i tilstrekkelig grad sikrer at de ansatte dokumenterer hva som er gjort for å oppfylle plikten til å varsle i den enkelte saken.
  • Oslo kommune har ikke tilstrekkelige rutiner for at skolen og skoleeier gjennomfører undersøkelser som med rimelighet kan forventes.
  • Oslo kommune har ikke gjort det tydelig hvem som skal iverksette og gjennomføre undersøkelser i skolemiljøsaker, dersom noen i skolens ledelse krenker.
  • Oslo kommune og skolen iverksetter og gjenomfører ikke alltid undersøkelser så raskt som saken tilsier.
  • Oslo kommune har ikke tilstrekkelige rutiner for å dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle plikten til å undersøke i den enkelte sak.
  • Oslo kommune følger ikke i tilstrekkelig grad med på om varslingene og undersøkelsene gjennomføres i henhold til regelverket.
  • Oslo kommune setter ikke inn tilstrekkelige tiltak for å endre praksis på undersøkelsesplikten på tidspunktet for tilsynet.
  • Oslo kommune følger ikke i tilstrekkelig grad opp om iverksatte tiltak har tilstrekkelig effekt for å sikre regeletterlevelse.

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen er verken bekymret eller overrasket over rapporten.

– Jeg har bare rukket å lese den fort, men så vidt jeg kan se gir den en god beskrivelse av utfordringer vi har, og arbeidet vi har startet for å etablere bedre systemer for å sikre at elevene våre har det trygt og godt på skolen. Som det står i rapporten ønsket vi tilsynet velkommen fordi det kan hjelpe oss i arbeidet, sier hun til utdanningsnytt.

Nye team

Hun peker på at etaten våren 2020, før omorganiseringen, avdekket betydelige mangler i internkontrollsystemene knyttet til opplæringslovens paragraf 9A.

– Dette sa vi ifra om på etatsstyringsmøtet, og startet det møysommelige arbeidet med å etablere rutiner og systemer.

– Du har sagt at, selv om den nye strukturen er på plass, har ikke organisasjonen «satt» seg ennå. Hva ligger i det?

– Alle som har vært gjennom en omorganisering eller to vet at det tar litt tid før alt har falt på plass. Rett etter at vi hadde lansert ny organisasjonsmodell førte koronaen oss alle til hjemmekontor og der har vi vært siden, sier hun.

Gerhardsen peker på at det har gjort det mer krevende å få etablert nye team og samarbeidsrelasjoner.

– Når det er sagt er jeg imponert over hvordan kollegaene mine til tross for dette har klart å løse sine ordinære arbeidsoppgaver, drevet koronakriseberedskap og samtidig utviklet organisasjonen. Nesten hver uke ser vi nye eksempler på at vi jobber mer på tvers for å gi elevene våre en best mulig skole. Det er motiverende, sier hun.

Innspill

– Statsforvalteren peker på en del punkter som dere nå kan svare på. Er det noe i rapporten dere er uenig i?

– Som sagt har jeg bare lest den raskt igjennom, og opplever at den peker på viktige områder som vi allerede jobber med å få på plass. Nå skal vi lese grundig og se om det er noen misforståelser og om det er områder hvor vi har kommet lengre i å lukke bruddene enn da de gjorde tilsynet.

– Kan du si noe om hva som kommer til å stå i svarbrevet til Statsforvalteren?

– Først og fremst kommer vi til å si takk for godt samarbeid og for en god rapport, og så kan det hende vi har noen innspill til enkelte punkter.

Svarfrist

Da tilsynet ble kjent i slutten av mars, skrev Dagbladet at det skjer etter måneder med uro etter at åtte personer i fjor høst sa opp stillingene sine - i protest mot ledelsen. Utdanningsetaten i Oslo presiserte den gang at det er ingen sammenheng mellom oppsigelsene eller omorganiseringen og tilsynet fra Statsforvalteren.

Politisk ansvarlig for etaten er SVs Inga Marte Thorkildsen. I oktober fikk hun kraftig kritikk etter lønnshopp blant direktører i Utdanningsetaten.

Kommunen har frist til 28. mai med å svare på den foreløpige rapporten.

Powered by Labrador CMS