Flere kommuner i Stavanger-området sliter med å skaffe nok pedagoger.

Sliter med å skaffe nok pedagoger i Stavanger-området

Konkurransen om pedagogene i Stavangerregionen hardner til. Tillitsvalgte i Stavanger etterlyser flere tiltak for å skaffe flere kvalifiserte ansatte.

Publisert

– Vi er bekymret, og det har vi vært lenge. Nå har vi kommet litt mer i posisjon overfor arbeidsgiver, og håper vi kan bli enige om noen tiltak, sier leder i Utdanningsforbundet Stavanger, Irene Lambrigtsen Salthe.

I høst møtte de tillitsvalgte til drøftingsmøte med skolesjefen, barnehagesjefen og forhandlingsledelsen.

– Vi har kommet et lite stykke på vei. Vi er enige om at det er utfordringer. Det gir oss et felles utgangspunkt og et grunnlag for videre drøftinger, sier Salthe.

Vil foreslå mentorordning

Stavanger-regionen består av mange kommuner og stor tetthet av skoler og barnehager. Konkurransen om pedagogene er hard, både i barnehagene og i 1. til 4. trinn på skolene. Det merkes i flere av kommunene. I Stavanger kommune har man tidligere satt i gang enkelttiltak, som veiledningsordningen for nyutdannete for å tiltrekke seg pedagogene.

– Den er viktig. Men ettersom tallene er som de er, må vi erkjenne at det ikke er tilstrekkelig, sier Salthe.

Hun ser blant annet for seg at man bør teste ut en mentorordning, der de nyansatte blir koblet med en erfaren lærer, som setter av tid til å bistå med praktiske ting.

– For en nyansatt er det ikke alltid så enkelt å stille spørsmål til hvilken som helst kollega. Har du en mentor, vet du at den er der for deg, sier Salthe.

Tidligere utlysning, bedre rammer og større tillegg for kontaktlærere og pedagogiske ledere er blant andre forslag Utdanningsforbundet ønsker å drøfte.

Irene Lambrigtsen Salthe, UDF Stavanger.

– I Stavanger kommer hovedutlysningen senere enn i flere av våre omkringliggende kommuner. Vil kommunen være attraktiv og tiltrekke seg nyutdannete lærere, må den være tidlig ute, sier Salthe.

Hun tenker det er ett av mange tiltak kommunen kan gjør for å komme fortere i posisjon.

– «Gulerøtter» er kanskje veien å gå. Hva mener Utdanningsforbundet Stavanger om det?

– Det kan kanskje være en vei å gå, men det vil koste. La oss si at de klarte å få til en ordning der nyutdannete kunne få være i spann med en annen det første året, i et tolærer-system. Vi tror det er en god løsning, mange ville bli tryggere i jobben, sier hun.

Utdanningsnytt har vært i kontakt med Stavanger, Sandnes, Strand, Randaberg og Sola kommuner. Med unntak av Strand har samtlige utfordringer med å rekruttere pedagoger, spesielt til barnehagene.

Mange på dispensasjon

I barnehagene i Stavanger er det 60 årsverk på dispensasjon, et tall som har holdt seg stabilt over år.

– Vi har stilt kommunen spørsmål om hva de gjør med lønns- og arbeidsvilkår. Tillegget for pedagogiske ledere er mindre i Stavanger enn det nabokommunene Strand og Sandnes kan skilte med, forteller Salthe.

I oktober deltok hun på et klubbmøte. En ung pedagog fortalte at hun var den eneste i sitt kull som fremdeles jobbet i barnehage.

– Det er urovekkende at så mange skifter jobb. Arbeidshverdagen blir for tøff når du ikke har tilstrekkelig bemanning. Felles for barnehage og skole er at nyutdannete har en krevende hverdag. Vi tror et godt kollegasamarbeid kan hindre frafall.

Trange rammer

Tall fra SSB for 2021 slår fast at 95 prosent av undervisningstimene utføres av lærere som oppfyller kompetansekravene for tilsetting. 5 prosent av lærerne har dispensasjon.

– Pedagognormen er ikke oppfylt. Å sette ny merkelapp på noen, endrer ikke innholdet, hevder Salthe.

I snitt bruker Stavanger kommune mindre på skole enn de andre store bykommunene. Utdanningsforbundet har i mange år pekt på denne problematikken.

– Skolen i Stavanger er underfinansiert. Først i fjor var de enige med oss, og tilførte noe penger. Det skal de gjøre også i år. Til tross for dette ligger vi fremdeles under snittet. Det er trange rammer for den kvalitativt beste undervisningen. Dette kan politikerne gjøre noe med. Det viktigste i skolen er undervisning, understreker Salthe.

Utdanningsforbundet Stavanger ønsker fremdrift, og er utålmodige. Nå venter de på innkalling til nytt drøftingsmøte med kommunen.

Erkjenner problemene

Leder av utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, Eirik Faret Sakariassen, erkjenner at rekruttering av pedagoger til skole og barnehage er et problem.

– Tallene er tydelige. Mangel på riktig kompetanse i skole og barnehage er en utfordring. Det gjelder også mange andre yrkesgrupper innen helse, sier Sakariassen.

Eirik Faret Sakariassen (SV).

I kommunestyremøtet som ble avholdt 25. oktober ba utvalget kommunedirektøren om en egen sak for å vurdere ulike virkemidler for å rekruttere flere lærere til 1.- 4. trinn. Mindre klassestørrelse, tidligere fellesutlysning, mer systematisk veiledning av nyutdannete og muligheter for bedre lønnsvilkår er blant tiltakene som skal vurderes.

– Det er 60 årsverk på dispensasjon i barnehagene. Hva tenker du om det?

– Utvalget skal ha en sak om kompetanseutvikling i barnehagene i november. Da vil det være relevant å ta opp rekruttering også. Vi vil bruke de verktøyene vi har for å få gjort noe med denne situasjonen. Vi vil gjøre det vi kan for å sikre at vi har fagfolk til skoler og barnehager, sier Sakariassen.

Synkende fødselstall

Oppvekstsjef Petter Hagen i Randaberg kommune mener den største utfordringen for skole og barnehage er synkende fødselstall.

– Vi merker det i barnehagene. Det er mange ledige barnehageplasser. I 2021 fikk vi en reduksjon på ni årsverk i barnehagene. Det vil etter hvert forplante seg til en kraftig nedgang i skolene, sier Hagen.

Kommunen rekrutterer godt til skolen, og har nylig ansatt flere godt kvalifiserte lærere.

– Vi ser effekten av å ha studenter i praksis og markedsfører oss aktivt på Universitetet i Stavanger. Vi er opptatt av å selge oss som en attraktiv kommune å jobbe i, sier han.

De siste årene har det vært utfordrende å rekruttere barnehagelærere. Hagen forteller at det i første rekke gjelder vikariater. Det er totalt 10 barnehager i kommunen. Per i dag er det fire årsverk på dispensasjon.

– Hard konkurranse

– Konkurranse om pedagogene er hard, både i barnehage og skole. Dette skyldes delvis at flere kommuner utgjør et felles bo- og arbeidsområde, sier kommunalsjef oppvekst og kultur i Sola kommune, Rune Moen.

I Sola kommune har det de siste årene vært vanskeligere å rekruttere lærere til 1. til 4. trinn.

– Vi får besatt ledige stillinger, men ser at det er færre søkere til hver stilling, sier Moen.

Sola mangler barnehagelærere, og har noen på dispensasjon.

– Det blir ikke utdannet mange nok barnehagelærere til å dekke behovet i vår region, sier barnehagesjef Tove Valdeland i Sola kommune.

Fagleder Oppvekst Mai Elin Tveit i Sandnes kommune er enig. Rekrutteringsvanskene handler blant annet om at det ikke utdannes nok barnehagelærere.

– Vi har flere tiltak. Blant annet en støtteordning for ansatte i de kommunale barnehagene som tar barnehagelærerutdanningen på deltid. Gjennom REKOM Rogaland (regional kompetanseordning) settes det årlig av midler til å støtte ansatte i private og kommunale barnehager som tar barnehagelærerutdanning på deltid eller gjennom Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), sier Tveit.

Hun mener kommunens kvalitetssatsing gjennom Den utviklingsstøttende barnehagen (USB) bidrar til økt rekruttering.

– Vår erfaring er at barnehagelærere ønsker å arbeide i barnehager der det legges vekt på kvalitet og faglighet. Vi ser at antall ansatte med dispensasjon har gått noe ned fra tidligere år, og er spent på om tallene holder seg ut året, sier Tveit.

God rekruttering i Strand

Mens Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommuner sliter med å rekruttere barnehagelærere, går det bedre i Strand.

– Vi har ingen vansker med å rekruttere pedagoger i faste stillinger, verken i barnehager eller i 1.-4. trinn. Vi har ingen på dispensasjon i de kommunale barnehagene, og få på dispensasjon i de private, forteller kommunalsjef Guro Harboe Ur.

I kommunen er det fire kommunale og seks private barnehager. De kommunale tilbyr lønn tilsvarende 10 års ansiennitet for nyutdannede ved oppstart i stilling.

– Det er vanskelig å si om dette har betydning for rekrutteringen, sier Harboe Ur.

Samtlige av kommunene Utdanningsnytt har vært i kontakt med, har høyt sykefravær i barnehagesektoren. Strand kommune topper statistikken, med en økning til 16 prosent i høst, mens Sandnes har i underkant av 10 prosent.

Powered by Labrador CMS