«Gym» eller kroppsøving – innholdet er viktigere enn begrepet

Debatt: I elevenes verden heter kroppsøvingsfaget gym, enten vi som forskere vil det eller ikke.

Publisert Sist oppdatert

I debattinnlegget «Å kalle faget gym reduserer fagets status» i Utdanningsnytt problematiserer universitetslektor Pål Jåbekk begrepet «gym» og hvordan det stadig brukes for å omtale kroppsøvingsfaget både på folkemunne, i skolen og i forbindelse med forskning og formidling av faget. I innlegget retter han en konkret pekefinger mot oss som drifter kroppsøvingsbloggen, og at vi ved flere anledninger bruker begrepet gym istedenfor kroppsøving i våre blogginnlegg.

Jåbekk mener dette bidrar til å svekke fagets legitimitet i skolen, og at begrepet skaper assosiasjoner til fortidens gymnastikkfag. Vi synes Jåbekks bidrag er svært interessant og mener han har flere viktige poenger i teksten. Likevel har vi et behov for å imøtegå kritikken, da begrepsbruken på kroppsøvingsbloggen ikke er en konsekvens av å ha sovet i timen eller latskap, slik han antyder, men snarere en konsekvens av bevisste språklige strategier.

Å snakke samme språk

Som Jåbekk påpeker selv omtales kroppsøving i dagligtalen, og vi vil legge til, særlig blant elever og foreldre, som gym. I våre blogginnlegg bruker vi også til tider begrepet gym. Dette kan selvsagt kritiseres, gitt alle assosiasjonene ordet gym medfører. Når vi startet opp bloggen i sin tid var målet å presentere resultater fra vår nasjonale studie på kroppsøvingsfaget, på en folkelig måte. I denne nasjonale studien var målet å få innsikt i hvordan elever på 5.-10. trinn erfarer faget. I spørreskjemaet til elevene valgte vi bevisst å bruke begrepet gym (i spørreskjemaene til lærere og skoleledere derimot benyttet vi gjennomgående begrepet kroppsøving).

Vår begrunnelse for å bruke gym i elevskjemaet var to-delt. For det første var dette viktig for studiens validitet. I og med at gym er den betegnelsen elever i skolen bruker i sin omtale av faget, var det viktig at vi som forskere snakker deres språk, slik at elevene svarte på det vi faktisk spurte om. For det andre er dette også en måte å møte elevene med respekt på (i deres livsverden heter faget gym, enten vi som forskere vil det eller ikke).

Innlegget er skrevet av forskergruppa «Teaching and Learning in Physical Education» (TLPE) ved Høgskolen i Innlandet, som drifter bloggen kroppsøvingsforskning.no.

Gruppas medlemmer er: Professor Kjersti Mordal Moen, professor Øyvind Standal, professor Marie Öhman, førstelektor Knut Westlie, ph.d-stipendiat Lars Bjørke, ph.d-stipendiat Trude Nordli Teksum og høgskolelektorene Marte Amundsen og Ida Storberget.

Les også: Å kalle faget gym reduserer fagets status

I en blogg som har til hensikt å drive formidling av forskning til folket; mot et bredt utvalg av lesere hvor både studenter, lærere, elever og foreldre er målgruppa, har vi lagt vekt på et språk som kan treffe alle, ikke bare etablerte forskere og akademikere. Å blogge om forskning handler om å formidle forskning på lettbeint vis. Vi har vurdert det dithen at vårt bloggspråk må være mer frodig og tettere på hverdagsspråket, enn når vi skriver mer akademiske tekster. Når vi skriver våre blogginnlegg, gjør vi alltid vurderingen om når, og når vi ikke, skal bruke gym som begrep.

Semantikk vs innhold

I lys av Jåbekks kritikk synes vi det er sentralt å stille dette spørsmålet: Er det viktigste i en blogg om kroppsøving hvilket begrep vi bruker eller hvilket innhold begrepet fylles med?

Jåbekk mener bruk av ordet gym reduserer fagets status. Vår ambisjon med å blogge om faget, formidle forskning om kroppsøving til alle, er snarere tvert imot å styrke fagets posisjon gjennom å utvide perspektiver på og forståelser av faget (gym eller kroppsøving – leseren må nås).

Skal målet være å endre begrepet eller skal målet være å endre faget? Ja, det er kanskje problematisk at gym har klare assosiasjoner til noe fra svunne tider og negative forhold, men samtidig er det et høyst levende begrep, særlig for elever og foreldre. I vår blogg løfter vi nettopp frem forhold ved kroppsøving (gym) som kan være viktig for elever og foreldre å kjenne til. Dette gjør vi fordi vi som forskere har et sterkt ønske om å utvikle faget, og formidle kunnskap til både elever og foreldre slik at de skal kjenne til fagets utfordringer og muligheter.

Når dette er sagt, så er vi takknemlig for kritikken fra Jåbekk. Vi mener hans innspill er med på å nyansere diskusjonen rundt hva kroppsøvingsfaget handler om og synes det er spennende at han lanserer behovet for å tenke nytt rundt kroppsøvingsfagets navn. Vi velger derfor å takke for kritikken, som sikkert vil bidra til at vi ved skriving av neste blogginnlegg, vil reflektere enda grundigere over når vi benytter begrepet «gym», og ikke.

Er det viktigste i en blogg om kroppsøving hvilket begrep vi bruker eller hvilket innhold begrepet fylles med?

Powered by Labrador CMS