Ingen endring i sammenheng mellom karakterer og utdannelse hos foreldre

Elever med foreldre som har lang høyere utdanning, presterer fortsatt bedre i grunnskolen enn elever med foreldre som ikke har fullført utdanning utover ungdomsskolenivå.

I løpet av de siste ti år er denne forskjellen kun i liten grad blitt redusert.

I 2014 fant SSB at barn av høyt utdannede foreldre presterer bedre på grunnskolenivå enn barn av lavt utdannede foreldre. I 2019 var forskjellen i grunnskolepoeng mellom elever med foreldre med grunnskole eller ingen fullført utdanning og elever med foreldre med lang høyere utdanning 11,1 poeng.

Elevene med de lavest utdannede foreldrene har i snitt 35,6 grunnskolepoeng i 2019, mot 46,7 for de med høyest utdannede foreldre. I løpet av ti år har denne forskjellen minket med 0,9 poeng, fra 12,0 i 2009 til 11,1 i 2019.

Når vi ser på standpunktkarakterer, finner SSB et lignende mønster. I 2019 var forskjellen mellom elevene med foreldre med lang høyere utdanning og dem med grunnskole eller ingen fullført utdanning hele 1,5 karakterer. For elevkullene i 2009 og 2014 var tilsvarende gap 1,6 karakterer.

Nasjonale prøver i regning på 8. trinn viser et lignende mønster som for standpunkt i matematikk. Blant elever med lavt utdannede foreldre scorer hver femte på laveste mestringsnivå. Det er en klart høyere andel enn blant de øvrige elevene.

Powered by Labrador CMS