Et annerledes skole-integreringsprosjekt

Integrering i skolen dreier seg ikke bare om fremmedkulturelle. Mange norske skolebarn faller utenfor fordi foreldre ikke har råd til å betale for SFO eller møte de utstyrskravene som idrettslagene stiller. Mestringsfølelse er noe som alle skolebarn bør oppleve.

Bergen Elite har igangsatt et to-årig kompetanseutviklingsprogram der målet er at lærere skal gjøre skolebarn trygge og entusiastiske når lærerne leder ulike ballaktiviteter både i skolegården og i gymsalen. Prosjektet kalles «EasyBasket for alle» og gjennomføres som et pedagogisk kompetanseutviklingsprogram som først og fremst dreier seg om idrettslek for skolebarn. Sparebankstiftelsen SR-bank syntes prosjektet var såpass spennende at de gikk inn og fullfinansierte pilotprosjektet.

I «EasyBasket for alle» skal utdannede pedagoger undervise lærere innen koordinasjon, balltilvenning, sundt forhold til konkurranser, osv. Prosjektet gjennomføres innenfor rammene av Norges idrettsforbunds regler om barneidrett. Deltakerne i prosjektet får anledning til være med på et avslutningsarrangement der alle deltakerne premieres. Det pedagogiske programmet er utviklet av pedagog Geir Bangstad. 

Det pedagogiske programmet er utviklet for å ivareta de nye lærerplanene og kunne gi lærerne etterutdanning. I første omgang gjennomføres programmet som en pilot rettet mot 3. og 6. klassinger i samarbeid med et utvalg av skoler i bergensområdet. Alvøen skole er førstemann ut. To andre skoler i Bergen er også på vei inn i prosjekt. Prosjektet gjennomføres i perioden medio 2017 til medio 2019. I løpet av det toårige prosjektet vil Bergen Elite ha utviklet et konsept som skal kunne skaleres til å bli landsomfattende. 

«EasyBasket for alle» er en integrert del av skolens tiltaksplan. Tiltaket bygger på EasyBasket-konseptet som igjen bygger på allsidig idrettslek for begge kjønn der likeverd og inkluderende fellesskap står i sentrum.

 

Ingen egenandel og uten forpliktelser

«EasyBasket for alle» er en ikke-medlemsbasert aktivitet. Det betyr at tiltaket omfatter ALLE skolebarna, og er ikke forbeholdt kun de aktive barna som selv velger å melde seg inn i organiserte klubber og lag. Dermed skaper klubben en forutsigbar lavterskelaktivitet med høy appell også blant mange flerkulturelle samt elever med behov for tilrettelegging. Mange barnefamilier, spesielt blant flerkulturelle, sliter med å betale de kontingentene og møte de utstyrskravene som idrettslagene krever – på tross av at disse ofte er lave i barnetrinnene. I "EasyBasket for alle" kreves ingen form for egenandel fra skolebarna, verken i form av deltakelse eller utstyr. At prosjektet vektla "for alle" var noe som traff Sparebankstiftelsens kriterier godt.  Problemet med «utenforskap» er noe som dette prosjektet er opptatt av å redusere.

 

Tilpasses skolens behov

Basketball-aktivitet egner seg spesielt godt for en skole som ønsker å etablere seg som en kulturskapende aktør i nærmiljøet. Basketballsportens globale posisjon skaper fellesskap og internasjonal tilknytning. Selve aktiviteten harmoniseres med skolens lokale årshjul og tilpasses i samarbeid med administrasjon/FAU og lokale aktivitetsflater (gymsal, skolegård, nærmiljø anlegg etc).

 

Gjennom dette prosjektet får Bergen Elite fått mulighet til å engasjere instruktør med idrettspedagogisk utdannelse. Vi har vært heldige og fått Sondre Lemme med på laget for å gjennomføre aktiviteten på skolene. Sondre Lemme er tidligere elitespiller i basketball og har bachelor i folkehelse. Han har også videreutdanning innen spesialpedagogikk og undervisning. 

 

Samme som «Basket i skolen»?

Både «EasyBasket for alle» og «Basket i skolen» er tiltak som vil bidra til å styrke basketball-engasjementet blant barn i Norge. Selv om disse aktivitetene ved første øyekast kan se like ut, er det viktige forskjeller mellom dem:

 

Fokus: «Basket i skolen» er basketballaktivitet i regi av Norges Basketballforbund, der også klubbene gjøres i stand til å ta imot nye medlemmer. «EasyBasket for alle» er et kompetanseutviklingsprogram der først og fremst lærerne på skolen selv gjøres i stand til å undervise barna.

Organisering: «Basket i skolen» er styrt og eid av NBBF. «EasyBasket for alle» er eid og styrt av Bergen Elite.

Måling: «Basket i skolen»måler suksess gjennom antall nye medlemmer i klubbene. «EasyBasket for alle» måler suksess gjennom et eget digitalt aktivitetsrapporteringsverktøy som viser hvor mange skolebarn som er aktive gjennom prosjektet.

Kompetansekrav: «Basket i skolen» gjennomføres av basketballtrenere eller -spillere. «EasyBasket for alle» stiller krav til høyere pedagogisk undervisningskompetanse hos dem som besøker skolene.

Powered by Labrador CMS