Inkluderingsarbeidet utfordres etter terroren i Oslo sentrum

Debatt: Mange barnehager har feiret og markert Pride. Jeg vil tro at de aller fleste har gjort dette i samarbeid med hjemmet. Men det er store lokale forskjeller.

Publisert

I lang tid har det vært diskutert hvorvidt barnehager skal markere Pride eller ei. Det har til tider vært betent uenighet om dette. Debatten understreker hvor omfattende arbeidet i barnehagene er. Debatten tydeliggjør også hvor viktig barnehagens mandat er.

Vi har på mange måter fått en nesten umulig oppgave inkluderingsarbeidet, spesielt med tanke på ressursene vi har.

Helgens ødeleggelse av pridemarkeringen er vanskelig å ta innover seg for de fleste. Dette er vondt og berører mange, på ulike måter. En fellesnevner for de som har hatt en negativ opplevelse rundt enten markering eller uteblivelse av markering er at familier føler seg ignorert. Det gjelder både de som markerer Pride og de som ofte ikke gjør det.

Rammeplanens kapittel 5; Samarbeid mellom hjem og barnehage formidler følgende:

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1.”

Videre presiseres følgende:

”Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget”.

Vi vet begrunnelsen for ovenstående linjer, men jeg vil presisere den her:

”Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen”.

Symboler og flagg

Mange barnehager har feiret og markert Pride. Jeg vil tro at de aller fleste har gjort dette i samarbeid med hjemmet. Men det er store lokale forskjeller. Ikke alle områder kan markere de skeive i samarbeid med hjemmet, hvis man skal ivareta alles verdier. Dette er komplisert for barnehagens ansatte. Og med kapittel 1; Mangfold og gjensidig respekt utfordres vi ytterligere;

”Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt.”

Også;

”Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.”

Gjennom hele året skal barnehager arbeide med å synliggjøre enkeltindividers levemåte og verdier ved å snakke om barnegruppens ulikheter som noe naturlig. Dette er vi gode på. Men det er ikke slik at Pride og tilhørende symboler og flagg er riktige arbeidsmåter for å dekke rammeplanens føringer.

Kanskje er det, for noen, å gå for langt - sett i lys av at foresatte betaler for en frivillig plass i barnehagen, selv om Pride markering er vært viktig for mange.

Mange å ta hensyn til

Slik rammeplanen står i dag, har vi flere motsigende føringer inne mangfold, aksept og samarbeid med hjemmet. Kanskje har helgens uroligheter skapt behov for omformuleringer i Rammeplanen. Kanskje må ovenstående utdrag fra rammeplanen forenes med verdigrunnlaget;

”Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.”

Mangfoldet er stort, barna er unge og de oppdras av foresatte. Ikke oss. Vi må inkludere og anerkjenne alle hele året. Markering av en gruppe hver juni, inkludere ikke alle så lenge ikke alle omfavner selve markeringen, med tilhørende symboler -som faktisk er forbudt for enkelte av våre brukere. Vi kan ikke tvinge våre brukere til å feire, men vi bør bruke tid på å formidle til aksept.

Disse tilpasningene må vi bli svært gode på. Vi må ha tid til å forberede imøtekommelse av hele barnegruppen, hele året. Men PRIDE er en markering om voksne menneskers seksualitet. Kanskje må selve markeringen forbli privat –og kanskje skal barnehagen si seg fornøyde med å snakke om det på lik linje med andre forskjeller.

Rammeplanen for barnehager ber ansatte i barnehagen reflektere rundt private vs. profesjonelle holdninger om arbeid knyttet til kjønn. Det er viktig å huske på at barnehagens skal gjenspeile brukernes mangfold, ikke ansattes.

Vi har mange å ta hensyn til i det viktige inkluderingsarbeidet. Selv om markering for skeive er en selvfølge for mange, har vi ikke kommet dit hvor det er naturlig med selve markeringen for alle.

Powered by Labrador CMS