Konstruktive tilbakemeldinger påvirker studentenes motivasjon

Studie viser at undervisning som er lagt opp til at studentene skal delta aktivt, øker studentenes motivasjon.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunn

Vi vet i dag endel om hva som skaper utdanningskvalitet og hva som faktisk bidrar til å øke studentenes læringsutbytte. Når det gjelder sammenhengen mellom studentenes opplevelser av læreres evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger og studentenes motivasjon for studiet vet vi imidlertid mindre. Det er også identifisert et behov for mer kunnskap om hvordan studentaktiv undervisning, i kombinasjon med opplevd kvalitet på læreres tilbakemelding, påvirker studentenes motivasjon for studiet.

Studiebarometeret som datagrunnlag

Dataene som ligger til grunn for studien er hentet fra Studiebarometeret i 2018. Antall respondenter fra Universitetet i Stavanger var da rett i overkant av 1700, med en svarprosent på 59.

Spørsmålene som ble benyttet som grunnlag for analysen var: i) Studieprogrammet bidrar til din motivasjon for studieinnsats, ii) Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt og iii) De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt.

Studentene gir en score fra 1 til 5 på hvert av spørsmålene, der 1 representerer dårligste score, mens 5 representerer beste score.

Resultater

For å sammenfatte sammenhengen mellom studentaktiv undervisning og studentenes motivasjon, og videre, sammenhengen mellom studentenes oppfatning av de faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger og studentenes motivasjon, så benyttet vi som grunnlag stablete stolpediagram. Fordelingen av studentenes rapporterte motivasjon for hver av kategoriene av studentaktiv undervisning er vist i Figur 1. I Figur 2 vises fordelingen av studentenes rapporterte motivasjon for hver av kategoriene av konstruktive tilbakemeldinger.

Figur 1. Stablet stolpediagram som viser fordelingen av studentenes rapporterte motivasjon for hver av kategoriene av studentaktiv undervisning.

Fra Figur 1 ser vi tydelig en tendens til at studenter som oppgir høy score for studentaktiv undervisning har en tendens til å gi høy score for motivasjon. Vi ser også at studenter som gir lav score for studentaktiv undervisning har en tendens til å gi lav score på motivasjon. På samme måte ser vi fra Figur 2 at det er en tydelig tendens til at studenter som gir høy (lav) score på konstruktive tilbakemeldinger også har en tendens til å gi høy (lav) score for motivasjon

Figur 2. Stablet stolpediagram som viser fordelingen av studentenes rapporterte motivasjon for hver av kategoriene av konstruktive tilbakemeldinger.

Ved bruk av kjikvadrattester kan vi avgjøre om sammenhengene vist over er statistisk signifikante. Det viser seg at både sammenhengen mellom studentaktiv undervisning og motivasjon, og mellom konstruktive tilbakemeldinger og motivasjon er statistisk signifikante med p-verdi<0.0001.

De aktuelle sammenhengene har også blitt studert på fakultetsnivå. Resultatene er her sammenfallende med resultatene når vi betrakter hele universitetet under ett. Det er også på fakultetsnivå identifisert en tydelig og positiv sammenheng mellom studentaktiv undervisning og studentenes oppfatning av de faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemelderinger på den ene siden og studentenes motivasjon på den andre.

Konklusjon

Våre analyser av dataene fra Studiebarometeret tyder på at satsing på utdanningskvalitet, operasjonalisert som de faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på studentarbeid, øker motivasjonen for studieinnsats i studieprogrammene. Det samme gjør undervisning som er lagt opp til at studentene skal delta aktivt. Vi opplever at dette er spesielt viktige og relevante perspektiver å ta med seg inn i en tid med stadig større fokus på de mulighetene bruk av digitale redskaper gir for å heve utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Slike redskaper har etter vår vurdering potensiale til å øke studentenes motivasjon for arbeid med studiene gjennom å tilby universitetslærere nye og forbedrede muligheter, både for å gi tilbakemeldinger på studentarbeider og for studentaktivisering.

Analysene som er gjennomført og som ligger til grunn for konklusjonene finnes i sin helhet i Abrahamsen mfl. (2020). Resultatene fra studien er også presentert på Læringsfestivalen i Trondheim 5. mai.

Referanser

Abrahamsen E.B., Selvik J.T., Moen V, Kvaløy J.T. 2020. Om sammenhengen mellom motivasjon, studentaktiv undervisning og konstruktive tilbakemeldinger. En studie fra Universitetet i Stavanger. Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk nr 4/ 2020.

Powered by Labrador CMS