Den papirbaserte læreboka er det læremiddelet som flest lærere oppgir var i bruk i sist time. Arkivfoto: Erik M. Sundt

Over 6 av 10 lærere i grunnskolen velger papir

Det er fortsatt papir som dominerer i klasserommene. Men stadig mer variasjon i læremidler stiller større krav til lærerne.

Publisert

Ark&App

Gjennom 12 casestudier og tre nasjonale spørreundersøkelser har forskernee sett på undervisningen og bruken av papirbaserte og digitale læremidler. De har tatt for seg fagene samfunnsfag, engelsk, naturfag og matematikk i grunnskolen og videregående skole.

Prosjektet har blitt utført for Utdanningsdirektoratet av Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Her finner du rapporten og hovedfunnene.

Noen av funnene

Den papirbaserte læreboka er det læremiddelet som flest lærere oppgir var i bruk i sist time.

  • Elever i grunnskolen bruker i mye større grad papirbaserte arbeids- og skrivebøker enn elevene i videregående skole.

Elever i videregående skole bruker digitale læremidler og andre digitale læringsressurser i større grad enn elever på grunnskolen.

  • I grunnskolen oppgir over 60 prosent av lærerne i alle de fire fagene at de hovedsakelig bruker papirbaserte læremidler, men supplerer med digitale.

I videregående skole er det store forskjeller mellom fag med tanke på bruk av papirbaserte og digitale læremidler.

  • I matematikk er andelen lærere som hovedsakelig bruker papirbaserte læremidler, like høy som i matematikk i grunnskolen.
  • I engelsk og samfunnsfag oppgir under halvparten av lærerne at de hovedsakelig bruker papirbaserte læremidler i sin undervisning.
  • Bruken av digitale læremidler i videregående skole er høy i faget engelsk, men lav i matematikk.

 

Regjeringen ønsker en høyere bevissthet rundt valg av læremidler i skolen. Det viser den nye stortingsmeldingen «Fag – Fordypning – Forståelse: En fornyelse av Kunnskapsløftet». Et nylig avsluttet forskningsprosjekt skal bidra på veien mot økt bevissthet.

– Jeg tror vi vil ha lærebøker slik vi har vært vant til gjennom de siste 50-100 årene langt inn på 2020-tallet, sier Øystein Gilje, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

 

Bruker hovedsakelig papir

Gilje har ledet prosjektet Ark&App hvor nesten tjue forskere gjennom tre år har undersøkt bruken av læremidler i norske skoler. Det viser at det fortsatt er den papirbaserte læreboka som dominerer klasserommene, særlig i grunnskolen.

I grunnskolen oppgir over seksti prosent av lærerne i alle de fire fagene at de hovedsakelig bruker papirbaserte læremidler, men at de supplerer med digitale. I matematikk gjelder det over åtti prosent. I videregående er det mer bruk av digitale læremidler, men det varierer i stor grad mellom fagene.

– Våre undersøkelser viser at matematikk er et papirdominert fag også på videregående. De kan bruke mye digitale ressurser i tillegg, men læreboka er grunnlaget i undervisningen i matematikk også på videregående. I engelsk og samfunnsfag ser vi langt mer bruk av digitale læremidler i videregående, sier Gilje.

Han påpeker at mye av grunnen kan være at det er mye lettere å finne digitale ressurser i fag som engelsk og samfunnsfag.

 

Mye PowerPoint

Forskjellen i bruk av digitale læremidler mellom videregående og grunnskole kan bunne i at alle elever i videregående i årevis har hatt hver sin pc. I tillegg har man ordningen med NDLA, et fylkeskommunalt samarbeid med digitale læremidler som kan brukes av videregående skoler.

– At man i ti år har bygd en kultur hvor elevene har hver sin pc, og hvor NDLA er en stor aktør, gjør at læremiddelbruken i videregående skole skiller seg relativt mye fra grunnskolen, sier Gilje.

– Er det noen funn som har overrasket dere?

– Det var uventet å se hvor viktig PowerPoint-presentasjoner er. Det gjelder både lærerens strukturering av undervisningsinnhold og når elevene skal presentere sitt arbeid muntlig for klassen, sier Gilje.

Han sier PowerPoint i stor grad brukes i første del av timene for å strukturere undervisningen. Ofte presenteres også en oppgave for elevene, og det blir oppgitt hva elevenes arbeid vil bli vurdert ut i fra.

– Det er en form for kontraktskriving mellom lærer og elevene, og dette er ikke noe det er gjort noe særlig forskning på tidligere, sier Gilje.

 

Krevende for læreren

Sluttrapporten fra Ark&App peker på at utviklingen mot et bredt spekter av læremidler stiller nye krav til læreren som veileder.

– Lærere må kunne veilede elevene i hvordan de skal jobbe, fagkunnskapen de skal ha, og hva som er hensiktsmessig bruk av digitale verktøy. Idet eleven åpner en pc, er tilgangen til informasjon uendelig. Arbeidet med å veilede elevene fra den store, åpne verden med informasjon og få dem inn på det som er relevant, er veldig krevende, sier Gilje.

– Har lærerne denne kunnskapen?

– Mange lærere har det, men dette er også kunnskap og erfaring lærerne er nødt til å opparbeide seg. Det vil være nokså stor variasjon blant lærerne i hvor langt de er kommet, sier Gilje.

Han sier det er vanskelig å spå hvordan bruken av læremidler kommer til å utvikle seg, men han har ikke tro på at papiret blir borte med det første, at ark blir erstattet med app.

– Hvis du ser på andre deler av bokmarkedet, er salg av e-bøker helt marginalt. At det da skal ta av med digitale bøker og læremidler i skolen, har jeg veldig vanskelig for å se. Jeg ser det finnes folk som mener den papirbaserte læreboka er død, men da lurer jeg på hva slags forskning og innsikt de bygger det på, avslutter Gilje.

Her kan du lese hele rapporten og hovedfunnene.

 

Powered by Labrador CMS