Steffen Handal og ledelsen i Utdanningsforbundet ber arbeidsgivere om å legge forholdene til rette slik at personalet på skolene får deltatt diskusjonen rundt konkret innhold i fagfornyelsen. Arkivfoto: Utdanningsforbundet

Handal oppfordrer lærere til å gi innspill til nye læreplaner

Arbeidet med fagfornyelsen fortsetter. Steffen Handal oppfordrer alle organisasjonsledd i Utdanningsforbundet til å engasjere seg.

Publisert

 

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, oppfordrer alle ledd i organisasjonen til å engasjere seg i arbeidet med fagfornyelsen. Det samme gjør sentralstyret.

Foreløpig dato for å sende læreplanene i fellesfagene på høring er 18. mars til 15. juni 2019. Første utkast til læreplaner i programfag på yrkesfag er allerede sendt ut med høringsfrist 18. februar. I et informasjonsskriv til fylkeslagene i Utdanningsforbundet blir både tillitsvalgte og medlemmer oppfordret til å medvirke aktivt i høringsperiodene.


Vil mobilisere til engasjement

Målsettingen Utdanningsforbundet har, er å mobilisere hele lærerprofesjonen og alle organisasjonsledd i utviklingen av de nye læreplanene i fagfornyelsen. Arbeidsgiver oppfordres til å legge forholdene til rette slik at personalet på skolene får tid til og rom til å engasjere seg i diskusjonen rundt konkret innhold i fagfornyelsen.

Det blir foreslått at den enkelte arbeidsplass arrangerer møter og kurs der forslagene til nye læreplaner kan drøftes. Utdanningsforbundet håper flest mulig engasjerer seg i planleggingsarbeidet.

Nye læreplaner i fellesfag

Læreplangruppene for fellesfagene har frist til utgangen av januar 2019 med å ferdigstille utkastene til nye læreplaner. Kunnskapsdepartementet skal godkjenne utkastene før de sendes på høring.

I etterkant av høringen som varer til juni, skal Utdanningsdirektoratet oppsummere innspillene før endelige forslag blir oversendt Kunnskapsdepartementet. Det vil trolig skje i september 2019. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å fastsette nye læreplaner innen 1. november 2019.


Nye læreplaner i yrkesfag

Det er også opprettet læreplangrupper for programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Skisser til nye læreplaner i programfag, for første året på videregående skole, er sendt på høring. Skissene inneholder tekster til «Om faget», «Innledende del» og «kjerneelementer i fag».

I mars eller april 2019 vil det bli mulig å komme med innspill til læreplaner med kompetansemål. Det blir høring nærmere sommeren. Arbeidet med læreplaner for vg2 og vg3 vil starte i mars.

Det skal også opprettes læreplangrupper i utdanningsprogrammene idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama innen videregående opplæring.


Nye læreplaner i valgfag på ungdomstrinnet

I tillegg skal det lages nye læreplaner for 15 valgfag på ungdomstrinnet. Fristen for å melde inn kandidater til disse læreplangruppene er 31. januar 2019.

Høgskolen i Innlandet har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å utvikle en kompetansepakke som skal hjelpe skolene å tolke, forstå og bruke det nye læreplanverket. Både lærere, ledere og skoleeiere vil få tilgang til innholdet. Innholdet i kompetansepakken vil bestå av rundt seks moduler. Innholdet vil trolig være korte filmer, podcaster, fagtekster, individuelle oppgaver og fellesoppgaver som skal gi grunnlag for å drive skolebasert utviklingsarbeid.

 Les også: Nye skisser til læreplaner: Langt færre kompetansemål i flere av fagene

 

 

Powered by Labrador CMS