KS er positive til at dette utkastet til rammeplan gir kommunene som tilsynsmyndighet bedre mulighet til å påse at kravene er oppfylt og dermed sikre at kvaliteten på barnehagetilbudet er godt nok. Arkivfoto: Utdanning

KS: «Ny rammeplan gir en tydeligere retning for barnehagens innhold og samfunnsmandatet blir styrket»

KS støtter at rammeplanen gir en tydeligere retning for barnehagens innhold og at samfunnsmandatet til barnehagene gjennom det blir styrket.

KS er imidlertid kritiske til beskrivelsen av ansvar og roller og mener utkastet går for langt i å beskrive hvordan den enkelte barnehage skal organiseres og hva de ansatte har ansvar for.

I Norge går 9 av 10 barn i alderen 1-5 år i barnehagen. Barnehagen er en stor del av barndommen for disse barna og vi skal derfor være trygge på at de går i barnehager av høy kvalitet. Rammeplanen som styringsdokumentet for barnehagens innhold og oppgaver skal være med å sikre barnas trivsel, utvikling og læring og er derfor et helt sentralt dokument for sektoren.

KS støtter at rammeplanen legger vekt på barndommens egenverdi og viderefører den nordiske barnehagetradisjonen med den helhetlige tilnærmingen til omsorg, lek, læring og danning.

Gode barnehager for alle barn i kommunen er en del av den lokale utdanningspolitikken og en forutsetning for å skape større sammenhenger i utdanningsløpet. Utkast til ny rammeplan plasserer barnehagen godt i det helhetlige utdanningsløpet, blant annet gjennom fagområdene.

KS er kritiske til ordlyden i kapittel 6. KS mener rammeplanen går for langt i å beskrive hvordan den enkelte barnehage skal organiseres som virksomhet. Utkastet til rammeplan sår tvil om barnehagenes evne til selv å organisere seg på den mest hensiktsmessige måten for å oppnå barnehagens formål. KS mener den enkelte barnehage best finner ut av dette gjennom et godt samarbeid mellom barnehageeier og de ansatte.

KS støtter at rammeplanen er blitt kortere og mer presis, men den må samtidig gi rom for lokale tilpasninger. En rammeplan som gir klar retning for det pedagogiske innholdet i barnehagen er viktig for kommunene som eiere av barnehagen. En felles forståelse for oppdraget i barnehagen er et viktig premiss for å lykkes i kvalitetsutviklingen.

Kommunen som lokal barnehagemyndighet har et overordnet ansvar for å sikre at barna får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Kommunen skal gi veiledning og ha tilsyn med at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8. Kommunene har lenge etterlyst en rammeplan som gjør det lettere å drive veiledning og tilsyn med det pedagogiske innholdet i barnehagene.

KS er derfor positive til at dette utkastet til rammeplan gir kommunene som tilsynsmyndighet bedre mulighet til å påse at kravene er oppfylt og dermed sikre at kvaliteten på barnehagetilbudet er godt nok.

Powered by Labrador CMS