Vi synes blant annet det er bra at barnehagesektoren får en klarere nasjonal retning for hva innholdet i barnehagen skal være, skriver Arild M. Olsen og Erling Lien Barlindhaug i dette innlegget. Foto: PBL

Det er barnehagene som har ansvaret

Staten begrenser barnehagens mulighet til å organisere seg selv på en god måte i utkastet til ny rammeplan.

Kapittel 6 i forslaget til ny rammeplan går alt for langt i å beskrive hvordan organisering og rollefordeling skal være i den enkelte barnehage. Dette har vi full tillit til at barnehagene klarer best selv, og det bør også regjeringen ha.

Både KS og PBL er positive til store deler av rammeplanen som nå er ute på høring. Høringsfristen er 20. januar og ny rammeplan skal gjelde fra nytt barnehageår i august.

Vi synes blant annet det er bra at barnehagesektoren får en klarere nasjonal retning for hva innholdet i barnehagen skal være. Vi er opptatt av at barn skal få et likeverdig pedagogisk tilbud av høy kvalitet uansett hvilken barnehage de går i. En tydeligere rammeplan kan være med å bidra til dette.

Det lokale og profesjonelle handlingsrommet må imidlertid ivaretas. Vi er kritiske til at det i en nasjonal forskrift gis føringer for hvordan den enkelte barnehage skal organiseres. Barnehagens organisering og roller mener vi må bestemmes av det lokale og profesjonelle handlingsrommet.

Slik kapittel 6 står i dag, mener vi at innholdet sår tvil om barnehagenes evne til å organisere seg på en hensiktsmessig og god måte. Vår oppfatning og erfaring er at den enkelte barnehage finner ut av dette i et godt samarbeid mellom barnehageeier og de ansatte. Vi har tillit til den kompetansen som de ansatte har og til at den enkelte barnehage selv evner å finne de beste løsningene.

I forslaget til ny rammeplan beskrives ansvaret og rollene til barnehageeier, daglig leder/styrer og pedagogisk leder. PBL og KS er enige om at det er barnehageeier som har det juridiske ansvaret for barnehagen.

Barnehageeiers myndighet er ikke noe nytt. Dette fremkommer fra før av dagens barnehagelov. Barnehageeiers ansvar innebærer å legge til rette for god pedagogisk praksis.

Vår erfaring er at gode barnehager utvikles av faglig sterke barnehagelærere i samarbeid med engasjerte eiere som legger til rette for et godt samarbeid.

Som en følge av dette må det også være barnehageeier, i samarbeid med daglig leder/styrer, som har ansvaret for å fordele oppgavene som skal løses.  

Kapittel 6 i rammeplanen, slik det foreligger forslaget fra regjeringen, hører ikke hjemme i en nasjonal forskrift.

Rammeplanen bør etter vårt syn kun regulere det pedagogiske innholdet. Staten må ha tillit til at barnehagesektoren har kompetanse til å levere kvalitet uten unødvendig detaljstyring.

  • Arild M. Olsen er administrerende direktør i PBL.
  • Erling Lien Barlindhaug er avdelingsdirektør i KS.
Powered by Labrador CMS