Flere ungdommer enn før gruer seg til å gå på skolen viser årets Ungdata-undersøkelse.

Flere ungdommer enn før gruer seg til å gå på skolen

Ungdommene er også i større grad misfornøyde med egen skole og kjeder seg mens de er der. En ny undersøkelse viser en negativ trend for hvordan elevene opplever skolehverdagen.

Publisert Sist oppdatert

Ungdata kommer årlig med resultatene fra sin store spørreundersøkelse blant skoleelever over hele landet. Nå viser resultatene de siste årene en urovekkende trend i elevenes svar om skolehverdagen.

Færre trives på skolen, færre er fornøyde med skolen de går på, flere enn før synes skolen er kjedelig og flere gruer seg ofte til å gå på skolen sammenlignet med for noen år siden. På ungdomsskolen er det også flere enn før som skulker.

– Dette er såpass bekymringsverdig at vi ønsket å trekke det fram i årets undersøkelse. Nå trenger vi mer kunnskap om hvorfor vi ser disse endringen, sier Anders Bakken som leder Ungdatasenteret ved NOVA på OsloMet.

Les også: Slik kan skolene jobbe med å få elevene til å trives

Negativ trend

Fortsatt sier 90 prosent av elevene at de er helt enig eller litt enig i at de trives på skolen. Men trendene for hvordan elevene svarer om skolen er i stor grad negative.

Han mener det er på tide å se om de samme trendene gjør seg gjeldende i andre undersøkelser, som for eksempel Elevundersøkelsen.

– Vi har også sett andre indikatorer i Ungdata peke i feil retning, som at flere ungdommer begår regelbrudd enn for noen år tilbake. Vi vet at det er tydelige sammenhenger mellom ungdommers tilbøyelighet til å begå regelbrudd utenfor skolen og ungdommenes skolemotivasjon og forholdet til skolesystemet, sier Bakken.

Om Ungdata

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.–7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Rapporten «Ungdata 2020» baserer seg på lokale ungdataundersøkelser gjennomført i 321 kommuner og på Svalbard i årene 2018 til 2020.

I datamaterialet inngår svar fra 211 500 elever fra 8. trinn til Vg3 ved de aller fleste ungdomsskoler og videregående skolene i landet.

Kilde: Ungdata.no.

Tre av fire kjeder seg

På ungdomsskolen svarer nå 75 prosent av elevene at de er helt enig eller litt enig i at de kjeder seg på skolen. Det har steget jevnt fra rundt 65 prosent for fem år siden.

Hver femte gutt og hver fjerde jente i ungdomsskole og videregående er helt enig eller litt enig i at de gruer seg ofte til å gå på skolen.

Her har man også sett en jevn økning de siste årene, mens det er en synkende trend for hvor fornøyde elevene er med skolen de selv går på.

Skulk er også blitt mer vanlig, da særlig på ungdomsskolen.

Vet ikke hvorfor

Bakken sier de har sett den negative utviklingen gjennom de siste fire-fem årene.

– Det er alltid vanskelig å si hva som ligger bak slike endringer, men når mange indikatorer peker i feil retning, er det uttrykk for at noen flere ungdommer har et litt dårligere forhold til skolen enn før.

Han sier at man foreløpig bare kan spekulere i hva som ligger bak tendensene, men han trekker fram at ungdommenes digitale liv, hvor de i stadig større grad er påkoblet hele tiden, kan være noe som er interessant å undersøke nærmere.

– Det kan være endringer i ungdommenes hverdagsliv som påvirker hvordan de oppfatter skolelivet, sier Bakken.

Det store flertallet er tilfredse

Samtidig viser Ungdata 2020 at de aller fleste ungdommer i Norge har gode oppvekstvilkår og god livskvalitet.

85 prosent svarer at de er tilfredse med livet, og åtte av ti mener de har alt de ønsker seg.

I år ser man heller ingen økning i andelen unge som rapporterer mange psykiske plager, noe som har vært en tendens de siste årene. Mobbetallene er også stabile, hvor rundt sju prosent rapporterer at de opplever regelmessig mobbing.

Her finner du hele Ungdata-undersøkelsen for 2020.

Les også: Er skolen til barnas beste?

Powered by Labrador CMS