Nå kan Oslo-skoler melde seg til å teste ut langtidsoppgaver 

Videregående skoler i Oslo kan nå melde seg hvis de vil teste ut langtidsoppgaver. Utprøvingen gjelder fagene matematikk, biologi og politikk og menneskerettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Videregående skoler i Oslo blir nå bedt av Oslo kommune om å melde seg innen 15. september dersom de ønsker å teste ut bruk av langtidsoppgaver.  Uprøvingen av langtidsoppgaver i videregående skole som Oslo kommune nå ønsker å delta i, er en nasjonal utprøving i fagene biologi 2, matematikk 1P-Y og politikk og menneskerettigheter.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, er glad for at utprøving skal skje. 

– Jeg vil at Oslo-skolen skal bidra til mer kunnskap om hvordan eksamen og vurdering kan gjøres på måter som vil kunne gi mer læring, mindre stress og press, og mer forutsigbarhet for elevene. Prøver og eksamen er en av de største stressutløsende faktorene i skolen og derfor var det veldig enkelt å beslutte at denne utprøvingen skal Oslo være med på, sier Eidsvoll.

Utdanningsdirektoratet har tatt initiativ til prosjektet, og inviterer nå skoleeiere i hele landet til å delta. Utprøvingsperioden er fra januar til april 2024.  Oslo kommune har invitert videregående skoler til å delta i utprøvingen som foregår i regi av Utdanningsdirektoratet.

Bruk av langtidsoppgaver skal i første omgang prøves ut som en del av underveisvurderingen i videregående. Hvor vidt langtidsoppgaver i framtiden vil kunne erstatte dagens eksamen, vil man først ta stilling til etter at utprøvingen er gjennomført.

Ønsker langtidsoppgave som sluttvurdering

Selv om utprøvingen som nå skjer i regi av Utdanningsdirektoratet kun gjelder underveisvurderingen, er Eidsvoll klar på at hun ser for seg at langtidsoppgaver kan være et alternativ til dagens eksamensordninger.

– Oslo Høyre ønsker å bevare dagens eksamensordninger og er kritiske til utprøving av langtidsoppgaver. Hvorfor ønsker byrådet å sette i gang med denne utprøvingen nå?

– Oslo Høyre har, uten at alternative  eksamensformer har vært prøvd ut, bestemt seg for at dagens skriftlige og muntlige eksamensform er best. Da mener jeg at Høyre ikke har tatt inn over seg de endringene som ligger i fagfornyelsen. Der heter det at elevene skal få mulighet til å vise kompetansen sin på ulike måter. Og  at tverrfaglighet og samarbeid skal vektlegges, sier Sunniva Holmås Eidsvoll til Utdanningsnytt.

Hun viser til at også Eksamensutvalget, som ble satt ned i 2018 og som leverte sin innstilling i 2020, pekte på at dagens eksamensordning har flere problematiske sider og kan slå tilfeldig ut.

– Ved bruk av langtidsoppgaver får elevene en langt mer rettferdig vurdering enn ved en skoleeksamen. Med en slik vurderingsform får de vist helheten av det de faktisk kan. Jeg håper ordningen vil bli permanent, og at den i fremtiden vil kunne erstatte dagens eksamen, sier Eidsvoll.

- Mer rettferdig vurdering

Byråden mener elevene fortjener et mer rettferdig og helhetlig vurderingssystem enn dagens, slik at de blir motivert for å jobbe godt med skolearbeidet og lære mer.

Om langtidsoppgaven heter det at den kan inngå som en del av underveisvurderingen i fag dersom faglæreren finner det relevant. Oppgaven skal vurderes av to lærere, for eksempel elevens faglærer og en annen lærer ved skolen eller en lærer fra en annen skole.

Deltakende skoler må si ja til å være med i en ekstern evaluering av prosjektet. Vurderingsforsker Henning Fjørtoft skal evaluere utprøvingen. Han er professor i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Med seg til å gjennomføre evalueringen har han fått Gustaf Skar, professor i norskdidaktikk ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning på NTNU. Skar skal være prosjektleder.

Må definere langtidsoppgaver

Utdanningsetaten i Oslo kommune har over flere år oppfordret skolene til å prøve ut alternative vurderingsformer i underveisvurderingen, både i grunnskolen og i videregående skole. Det er opprettet flere vurderingsnettverk i regi av Utdanningsetaten i Oslo der man har samlet erfaringer fra skoler som blant annet har redusert bruken av karakterer og flere skoler bruker digitale mapper i arbeidet med underveisvurdering.

For å sikre god kvalitet og relevans i utprøvingen, har Utdanningsdirektoratet etablert tre faggrupper som skal utvikle de langtidsoppgavene som skal prøves ut. Faggruppenes medlemmer er erfarne lærere fra ulike videregående skoler i landet, samt forskere på vurderingsfeltet fra flere universiteter og høyskoler.

Modellene som skal prøves ut vil være klare i løpet av september 2023. Da starter arbeidet med å forberede skolene som skal delta.

Før  langtidsoppgaver kan regnes som en rettferdig og pålitelig sluttvurderingsform, må utprøving gjennomføres. I første fase vil utprøvingen skje innenfor gjeldende regelverk. Det innebærer at elever som deltar vil gå opp til ordinær eksamen. Elevenes arbeid med langtidsoppgaven vil i første omgang være del av underveisvurderingen i faget, og gjennomføres før eksamensperioden begynner.

Erfaringer og kunnskap fra utprøvingene vil foreligge før det eventuelt fattes en beslutning om å starte forsøk med bruk av langtidsoppgaver som ny sluttvurderingsform.

Utdanningsdirektoratet understreker at dersom det skal  iverksettes forsøk med langtidsoppgaver som erstatning for eksamen, vil det innebære unntak fra gjeldende regelverk. Siden karakterene på vitnemålet brukes til å søke seg videre til studier og arbeid, må et solid kunnskapsgrunnlag innhentes før langtidsoppgaven eventuelt oppskaleres til et forsøk som erstatter dages eksamen.

Utprøving kan utvides til grunnskolen

Erfaringer fra utprøvingen av de første langtidsoppgavene som gjennomføres i videregående skoler i tidsrommet januar til april 2024, vil vise retning for det videre arbeidet med neste utprøving våren 2025. Da vil det også være aktuelt å prøve ut langtidsoppgaver på 10. trinn i grunnskolen, i tillegg til i flere fag og skoler i videregående opplæring, skriver Utdanningsdirektoratet. Skoleeiere og friskoler vil bli bedt om å melde seg til utprøvingen.

Powered by Labrador CMS