Væpnet politi ved Vollen ungdomskole i Asker.
Væpnet politi ved Vollen ungdomskole i Asker.

Vil vite hvorfor politianmeldelse ikke er et godt nok verktøy mot vold og trusler i skolen

I Bergen vil bystyrerepresentant Odd Arild Viste (R) ha svar på hvorfor kommunens holdning er at politianmeldelse ikke er et godt verktøy mot vold og trusler i skolen.

Publisert

Viste peker på at vold og trusler rettet mot lærere i skolen er et alvorlig og omfattende problem og viser til praksis fra Osloskolen hvor arbeidsgiver anmelder vold og trusler mot lærere. Det gjør man ikke i Bergen, ifølge et skriftlig spørsmål fra Rødt-representanten.

– Alle Oslo-skoler har en politikontakt som de kan diskutere hendelser med, og få råd om de er usikre, skriver han.

Hovedverneombud i Bergen kommune mener at skolene bør vurdere politianmeldelse i de mest alvorlige tilfellene, og Utdanningsforbundets fylkesleder i Vestland uttaler at politianmeldelse bør være en vanlig rutine på alle skoler.

– Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe uttrykker at kommunens holdning er at politianmeldelse ikke er et godt verktøy mot vold og trusler i skolen, skriver Viste.

Nå ber han om svar fra kommunen på hvorfor kommunens holdning er at politianmeldelse ikke er et godt verktøy mot vold og trusler i skolen. Han vil også vite om byråden vil revurdere om anmeldelse kan være et av flere virkemidler mot alvorlige tilfeller av vold og trusler i skolen og om det er aktuelt å ta initiativ til en ordning med egen politikontakt for bergensskolene.

Også i Bærum er det en økning i antall registrerte tilfeller av vold mot lærere. Nå vil politikerne sikre bedre opplæring og oppfølging av ansatte.

System for trygghet

Eivind Nævdal-Bolstad (H) er bekymret for en kraftig økning av antall tilfeller av vold, trusler og trakassering i Bergensskolen.

– Det er en svært urovekkende utvikling, og vi kan også lese om lærere som er sykemeldt grunnet belastningen. Hovedvernombud i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i Bergen slår i BT fast at det ikke gjøres nok for å hindre slike hendelser i Bergen, skriver han i et skriftlig spørsmål til kommunen.

Han peker på at det er avgjørende at kommunen sørger for å gi ansatte kursing i hvordan vold og trusler best forebygges og håndteres.

– Og vi må ha systemer som gjør lærere trygge på at de får støtte fra skoleledelsen og arbeidsgiver dersom de varsler om trusler eller vold.

LES: Vald og trugsmål mot lærarar trugar rekrutteringa til skulen

Nå ber Nævdal-Bolstad om byråden kan fremlegge oppdaterte tall for registrerte tilfeller av vold, trusler og trakassering i Bergensskolen, og om alle skoler har gjennomført oppdaterte risikovurderinger innen kategoriene «Ansatt blir utsatt for fysisk vold» og «Ansatt blir utsatt for trusler og trakassering».

Høyre-representanten spør også om byråden har oversikt over hvor mange skoler som har egne rutiner for hvordan trussel og voldsepisoder skal håndteres, både i akuttsituasjonen og i etterkant av hendelsen. Han vil vite hvilke tilbud som gis til ansatte for kurs og skolering i hvordan vold og trusler kan forebygges og håndteres?

Videre spør representanten:

  • Har skolene rutiner for at det ved jevne mellomrom øves i f.eks fysiske teknikker for håndtering av situasjoner?
  • Har skolene i dag ressurser og anledning til å benytte seg av eksterne opplæringstilbud, eksempelvis i form av MAP, som er et helhetlig opplæringsprogram i forståelse, forebygging, håndtering og oppfølging av aggresjon- og voldsproblematikk?
  • I svaret fra 1.juni 2021 ble det redegjort for at alle etatene i byrådsavdelingen skal gjennom et opplæringsløp, som omfatter forebygging, håndtering og oppfølging av denne type hendelser. Har arbeidsmiljøgruppene ved skolene i Bergen fått gjennomført dette løpet?
  • I § 11 punkt 16 i forskrift for ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen er det omtalt at eksempelvis grov vold og grove trusler normalt skal meldes til politiet. Er det saker siden 2019 hvor tilfeller av vold, trusler eller trakassering mot ansatte i bergensskolen har blitt politianmeldt?
  • Blir registrerte tilfeller av vold, trusler eller trakassering meldt Arbeidstilsynet?
  • Antallet hendelser øker og mørketallene er sannsynligvis svært høye. Vil byråden sette inn ytterligere tiltak for å styrke arbeidet med å forebygge og redusere antall hendelser?

Begge disse skriftlige henvendelsene blir besvart i dag. Utdanningsnytt følger saken.

Powered by Labrador CMS