Læringsverkstedet har metodefrihet innenfor rammene i lovverket

Debatt: – Mange av våre ansatte reagerer sterkt på det de opplever som et angrep på sin evne til å tenke og handle selvstendig.

Publisert

Opplevelsene rundt hvilke forskjeller man kan gjøre ved å ta godt vare på barn, begynte for mange år siden ved aktiv deltagelse i barne- og ungdomsarbeid for oss som eiere av Læringsverkstedet. Dette var starten på arbeidet med å bidra til at alle barn bør få høre at de er verdifulle.

Vårt fremste ønske, både som pedagoger og eiere av Læringsverkstedet, er å gjøre det best mulig for barn. Det var også grunnlaget for oppstarten av vår første barnehage i 2003. I dag har Læringsverkstedet vokst til et stort faglig fellesskap med mange tusen dyktige medarbeidere.

Et absolutt krav vi som eiere har til våre ansatte, er at de skal være med og formidle budskapet at barn skal høre at de er verdifulle. En av de første tingene vi krever av alle barnehager som blir en del av oss er å kvalitetssikre at barna blir omsluttet av sosial kompetanse, vi kaller det hjertekultur. Dette er i tråd med formålet i barnehageloven paragraf 1: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek». Leken ligger naturlig plassert i selve stammen i det pedagogiske treet vi benytter for å illustrere rammeplanen vi er pålagt å utføre. Stammen er som kjent det som bærer hele treet, så leken står helt sentralt i våre barnehager.

Hanne Fehn Dahle, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, reiser en debatt om standardisering, metodefrihet og butikk eller pedagogikk i kjedebarnehager. Fra våre 245 barnehager med 5000 ansatte har hun intervjuet et par promille hvor ca. halvparten av de er misfornøyd, og ut i fra dette bygger hun sin kritikk. Vi ønsker temaet og diskusjonen velkommen både innenfor og utenfor Læringsverkstedet.

Les reportasjen som omhandler Fehn Dahles avhandling her

Ved hennes valg av metode og fremgangsmåte kan debatten spore av i forutinntatte holdninger basert på utdaterte perspektiver på private og kommunale tjenester. Fehn har aldri møtt oss som eiere eller besøkt noen av våre ledere ute i våre barnehager. Knapt noen av våre ansatte og vi som eiere kjenner oss igjen i de påstandene hun fremmer om hvordan oppdraget i Barnehageloven realiseres i Læringsverkstedet.

Hadde Fehn kontaktet oss, ville vi gladelig ha bistått med at hun anonymt kunne få tilgang til våre ansatte. Hennes hypotese om at vi som eiere skal ha et økonomisk motiv eller glede av å standardisere våre barnehager slik at de ansatte mister både motivasjon og arbeidsglede er selvmotsigende. Skal en sikre «kundetilgang», for å bruke Fehn sin terminologi, tror ikke vi norske foresatte velger en McBarnehage med demotiverte ansatte slik Fehn benytter merkelappen for å konstruere en negativ assosiasjon til en hamburgerkjede.

Det vil være økonomisk ødeleggende for oss å ikke kontinuerlig arbeide for å skape flere gode barnehager. Ei heller har vi noen personlig glede av å lage innsnevrede pedagogiske rammer for å demotivere våre ansatte. Et prinsipp vi er stolte av i Læringsverkstedet er vår delekultur. Et faglig fellesskap med barnehager i alle landets fylker som kan dele ideer og hjelpe hverandre med utfordringer.

De pedagogiske ressursene skapes av de ansatte i fellesskap, de dikteres ikke av eier. Ved å dele det beste fra veldig mange barnehager kan vi lage et malverk for vårt planarbeid som sikrer kvalitet, så er det opp til den enkelte barnehage å fylle malen med et godt lokalt innhold. En kan ikke oppfylle lovverket uten å ha etablerte systemer.

En slik systematisk tilnærming til å sikre kvalitet tror vi mange foreldre opplever som en trygghet. Den sikrer for eksempel at det er planlagt at foreldre involveres der dette er riktig, og ikke at dette skjer tilfeldig, eller ikke i det hele tatt. Det er en fornærmelse av våre ansatte å hevde at de skal la seg kue til å legge bort sin fagprofesjon og lydig underdane seg eiers dårlige instrukser.

Våre medarbeidere er fagfolk som ikke ville ha funnet seg i å arbeide for et system som ikke gagner barna.

Derfor tror vi at veldig mange av våre ansatte reagerer sterkt på det de opplever som et angrep på sin evne til å tenke og handle selvstendig. Våre medarbeidere er fagfolk som ikke ville ha funnet seg i å arbeide for et system som ikke gagner barna. Muligens er det enklere for en eier å ha kontroll over en enkeltstående barnehage enn i en stor kjede. Vi som eiere har ikke anledning til å være med i utvelgelsen av det store volum ansettelser som utføres kontinuerlig, og vi får motbør av våre mange tusen ansatte om vi pålegger de noe som strider imot deres etiske vurderinger.

Les også: Vi trenger mer kunnskap om hva som gir gode barnehager for barna

En kan forske på om eiermakten dempes i de store kjedene fremfor i enkeltstående barnehager. Til påstanden om butikk så selger vi ikke til våre barnehager vårt egenutviklede ressursmateriale «hjertekofferten» for sosial kompetanse, utviklet av våre barnehager i fellesskap. At tallene blir store hos oss, faktisk i milliarder, er korrekt når en har et stort faglig fellesskap med 245 barnehager totalt. Når en deler de store tallene på antall barnehager så vil en se at overskuddet i en kjedebarnehage er på samme nivå som for enkeltstående på ca. 2-3 %, eller noen hundre tusen per barnehage i gjennomsnitt.

Å arbeide frem en god organisasjonskultur er avgjørende for høy trivsel, lavt sykefravær og et godt fundament for pedagogisk arbeid. Vi har helt fra starten vært opptatt av å etablere det vi kaller Læringsverkstedet sin verdiplattform. En god organisasjonskultur er vi stolte av. Et av de mest sentrale prinsippene som alltid er oppe til diskusjon hos oss er «lokal frihet».

Det er et bevist valgt prinsipp av oss som eiere nettopp for å ha en levende diskusjon om hvordan autoritet skal fordeles mellom eier/hovedkontor og hierarkiet ute i den enkelte barnehage. Vi har som eiere tatt initiativet til en ny intern diskusjon om hvordan våre barnehager etterlever den metodefrihet de alltid har hatt.

Et sentralt tema Fehn ikke berører, er barnehagelovens paragraf 9: «Barnehageeier skal ha internkontroll med nødvendige rutiner og prosedyrer for å sikre at kravene i denne loven med forskrifter følges». Rammeplanen pkt 2 «Barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet.» Den store GoBaN-undersøkelsen avdekker at ikke alle barnehageeiere oppfyller disse lovkravene når nødvendig kvalitet ikke er til stede. En seriøs diskusjon om pedagogenes metodefrihet må ha med seg aspektet av eiers lovpålagte krav om å sikre kvalitet.

Barnehager kan ikke drives etter den enkeltes forgodtbefinnende, derfor er struktur et positivt begrep. Vi tror at våre rammer er tydelige nok til å sikre lovpålagt kvalitet og romslige nok til å gi pedagoger all den frihet de trenger. I debatten om standardisering kan det synes som at beste kvalitet oppstår når ansatte og foresatte i den enkeltstående barnehage utvikler dette alene ut i fra sine lokale særpreg.

I Læringsverkstedet har vi absolutt troen på den lokale forankring, men i tillegg tror vi på at når en kan dele på kunnskap mellom 245 barnehager samlet i et faglig felleskap, så er det med og høyner kvaliteten. For oss er det positivt at vi kan følge opp lovverkets pålegg om å utvikle internkontroll og påse at kvalitet er på plass gjennom å reflektere over våre systemer og rutiner i et høykompetent miljø sammen med det lokale lederskapet og foresatte.

Det er ikke til barnas beste i offentlige og private barnehager å skape splittelse om et så viktig tema som hva kvalitet i barnehager er, vi må enes om hva som er kvalitet fremfor å skape mistenksomhet. Vi vil bidra til at alle som ønsker det beste for barn kan bli enige om hvordan skal vi definere kvalitet og hvordan skal vi måle det. I den videre debatten er vi helt åpne for diskusjon. Dog tror vi det er viktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø at en først tar opp uenighet med sine kollegaer og ledelse i barnehagen.

Ta kontakt med oss som eiere, vi skal åpne døren vidt inn i hele vår organisasjon.

I Læringsverkstedet har de ansatte tre egenvalgte representanter i vårt styre, vi har mange nivåer av ledere slik at det skal være enkelt for alle å finne noen en kan være trygg på å ta opp kritikk med. Vi som eiere av Læringsverkstedet ønsker velkommen til alle forskere som sammen med oss vil være med å løfte kvaliteten i våre barnehager. Ta kontakt med oss som eiere, vi skal åpne døren vidt inn i hele vår organisasjon.

Powered by Labrador CMS