Kunnskapsdepartementet skal nå fastsette læreplanene. Det betyr at også politikerne nå har sin siste påvirkningsmulighet. Den muligheten har SV-leder Audun Lysbakken ikke tenkt å la gå fra seg. Foto: Marianne Ruud

Lysbakken reagerer på at Sanner skroter bærekraftig utvikling i læreplanene

SV-leder Audun Lysbakken er irritert over politisk inngripen i læreplanarbeidet. Han vil ha bærekraftig utvikling – som Jan Tore Sanner har tatt ut – inn igjen i læreplanene i norsk, matematikk og engelsk.

Publisert

– At bærekraftig utvikling er tatt ut av sentrale fag som norsk, engelsk og matematikk uten at læreplangruppene er blitt lyttet til, det mener jeg er sterkt kritikkverdig. I morgen fremmer SV derfor et representantforslag i Stortinget om at det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, skal inn igjen i fagplanene i norsk, engelsk og matematikk, slik læreplangruppene har foreslått, sier Lysbakken.

Dette blir det viktigste i hvert enkelt fag i de nye læreplanene som kommer høsten 2020

I dag går høringsfristen ut for alle som ønsker å komme med innspill til de nye læreplanene i fagfornyelsen. Kunnskapsdepartementet skal deretter fastsette læreplanene. Det betyr at også politikerne nå har sin siste påvirkningsmulighet. Den muligheten har SV-leder Audun Lysbakken ikke tenkt å la gå fra seg.

– Når tusenvis av elever går til skolestreik for klimaet reagerer jeg sterkt på at Kunnskapsdepartementet skroter bærekraftig utvikling i læreplanene. Klimakrisen og framtidens kompetansebehov er vårt alles ansvar. Da kan ikke Høyres ideologi være førende for hva og hvordan framtidens elever skal lære om klima og bærekraftig utvikling, sier Lysbakken.

 

Irritert over regjeringens inngripen

SV-lederen irriterer seg kraftig over regjeringens politiske inngripen i læreplanarbeidet i sluttfasen etter at læreplangruppene og den tverrfaglige gruppen har levert sine læreplanutkast.

– I læreplanarbeidet er det avgjørende å lytte til fagpersonene og høringsinnspillene, sier han.

Lysbakken viser til at Stortinget høsten 2017 vedtok at lærerplanene i grunn- og videregående skole skulle fornyes gjennom åpne og grundige prosesser med sterk involvering av lærere og andre fagfolk. Det ble også vedtatt at læreplanene skulle inneholde mål knyttet til de tre tverrfaglige temaene.

– Utdanningsdirektoratet ledet arbeidet med læreplanene og har fulgt opp læreplangruppene. Det har de gjort i tråd med stortingets føringer. I SV frykter vi nå at læreplanene i stedet skal fastsettes på bakgrunn av Høyres ideologi, sier Lysbakken

Lysbakken viser samtidig til at FNs medlemsland i 2015 vedtok 17 bærekraftsmål, hvorav ett delmål er at verdens stater «innen 2030 forplikter seg til å sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av fred og ikkevold, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling».

Dette er mål som må reflekteres i læreplanene mener, SV.

 

Dette er slettet

Følgende er slettet i norsk: "Norskfaget bidrar til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling gjennom å utvikle elevenes kunnskap om hvordan tekster framstiller forholdet mellom mennesket og naturen lokalt og globalt. Gjennom fagets tekstmangfold, kritisk lesing og dialog utvikler elevene evnen til å forstå og håndtere meningsmotsetninger og interessekonflikter som oppstår når samfunnet endres i en mer bærekraftig retning. Norskfaget bidrar til at elevene gjøres i stand til å ta ansvarlige valg og til å påvirke samfunnet gjennom språket."

 

Følgende er slettet i matematikk: «Matematikk bidrar til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling gjennom utforskning og analyser av ekte data og tallmateriale fra natur, samfunn, arbeidsliv og hverdagsliv. Kompetanse i modellering kan hjelpe elevene til å ta bærekraftige valg."

 

Følgende er slettet fra engelsk: "Engelskfaget bidrar til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling ved å legge til rette for å innhente og kritisk vurdere engelskspråklig informasjon fra ulike kilder. Eleven får mulighet til å uttrykke seg og samhandle lokalt og globalt. Faget skal skape bevissthet og forståelse for temaet for å kunne ta ansvarlige valg."

 

Følgende er slettet fra musikk: "Musikkfaget bidrar til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling gjennom å utvikle elevenes bevissthet om forholdet mellom menneske og natur ved hjelp av estetiske læringsprosesser. Musikk og kunst kan bygge bro mellom mennesket og naturen, og vise problemstillinger knyttet til miljø og klima på nye måter. Musikkfagets læringsformer og sterke påvirkningskraft fremmer elevenes engasjement og kan bidra til samfunnsendringer."

 

 

Powered by Labrador CMS