Opposisjonen fremmer 16 forslag som skal sikre flere kvalifiserte lærere i skolen. Her fra Vikåsen skole i Trondheim.

Rødgrønn «julegave» til lærerne i Stortinget

Skroting av mattekrav, rekrutteringskampanjer og stans i «avskilting» av lærere er blant forslagene som de rødgrønne håper skal få flere kvalifiserte lærere i skolen.

Publisert

Forslagene er en del av en pakke på i alt 16 forslag som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV la fram i Stortinget torsdag (se faktaboks). Tiltakene skal sørge for økt rekruttering, få lærere som har forlatt yrket tilbake til skolen, og øke andelen kvalifiserte lærere i undervisningsstillinger.

"Forslagsstillerne viser til at det viktigste for barns læring er at de møter en kvalifisert lærer med lærerutdanning. Men behovet for flere lærere er økende, og det er flere negative utviklingstrekk som forsterker behovet for et krafttak mot lærermangel", heter det i fremlegget.

– Dette er vår rødgrønne julegave til alle lærere og de som er opptatt av at elever skal møte en kvalifisert lærer, sier Aps Torstein Tvedt Solberg til NTB.

Pakken er også et signal om en kraftig dreining i skolepolitikken om venstresiden vinner valget neste år, understreker han.

Les også: UDF-lederen roser Ap for å satse på flere kvalifiserte lærere

Opposisjonens 16 forslag

1. Stortinget ber regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om rekruttering av lærere med konkrete tiltak for å sikre nok kvalifiserte lærere i hele grunnopplæringen, inkludert en oversikt over det totale behovet for nye lærere og behovet for videreutdanning av lærere som i dag ikke innfrir nye kompetansekrav.

2. Stortinget ber regjeringen erstatte firerkravet i matematikk for opptak til grunnskolelærerutdanningen med bredere og mer treffsikre opptakskrav som sikrer at lærerstudenter har tilstrekkelig faglig kompetanse, for eksempel krav om økt snittkarakter.

3. Stortinget ber regjeringen stoppe avskiltingen av lærere med tilbakevirkende kraft: fremme forslag om endring av opplæringslova og friskolelova slik at det gjeninnføres unntak fra kompetansekravet i undervisningsfag for allmennlærere som oppfylte kravene for å bli ansatt i undervisningsstilling, inkludert allmennlærere som har påbegynt utdanningen før 1. januar 2014.

4. Stortinget ber regjeringen iverksette målrettede tiltak for å få tilbake «reservestyrken» av lærere som jobber utenfor skoleverket og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

5. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene sørge for at skoleeier og skoleledelsen tar i bruk attraktive seniortiltak for at lærere skal kunne stå lenger i jobb.

6. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med utdanningsinstitusjonene og forskningsinstitusjonene forske på hvilke tiltak som må innføres for å sikre flere kvalifiserte lærere inn i skolen og hvordan de kan stå lenger i jobben.

7. Stortinget ber regjeringen sørge for at bevilgningene til etter- og videreutdanning holdes på minst dagens nivå i fremtidige forslag til statsbudsjett, og sikrer et fortsatt høyt antall plasser til etter- og videreutdanning for lærere.

8. Stortinget ber regjeringen sørge for en helhetlig og god rekrutteringspolitikk til lærerutdanningene ved universitetene og høyskolene, som sikrer nok lærerutdannere med høy forskningskompetanse og oppdatert profesjonskompetanse.

9. Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake til Stortinget med flere tiltak for kvalifisering av ukvalifiserte som er ansatt i undervisningsstillinger.

10. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021, med et forslag om forskriftsfesting av den nasjonale veiledningsordningen for nyutdannede lærere og en status for oppfølgingen av avtalen om nasjonale rammer for veiledning.

11. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at flere lærer- og lektorstudenter skal kunne ta vikartimer i skolen under utdanningen, og at dette blir en varig ordning også etter korona-pandemien.

12. Stortinget ber regjeringen starte opp en nasjonal rekrutteringskampanje spesielt rettet mot å rekruttere flere menn

13. Stortinget ber regjeringen styrke praksisandelen i lærerutdanningen, og stimulere til lokalt rekrutteringsarbeid i siste del av utdanningen for å få lærerstudenter raskt ut i lærerjobber i kommuner som mangler lærere.

14. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en handlingsplan for desentralisert lærerutdanning som også inkluderer studiesentrene.

15. Stortinget ber regjeringen styrke og utvikle det desentraliserte yrkesfaglærerutdanningstilbudet for å sikre et likeverdig og tilgjengelig utdanningstilbud over hele landet, og gi yrkesfaglærere mulighet til å hospitere i arbeidslivet.

16. Stortinget ber regjeringen sikre at flere praksislærerne får mulighet til å skaffe seg veilederkompetanse, da det er viktig for studentenes utvikling og møte med yrkeslivet.

Mangler tusenvis

De tre partiene peker på at Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet at Norge vil mangle 5.800 lærere innen 2040, og at det har vært en stor økning i antallet ukvalifiserte som underviser i skolen siden Solberg-regjeringen overtok i 2013.

– For mange barn møter ukvalifiserte lærere i klasserom i dag. Dette må vi prioritere å rydde opp i, sier Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.

– Regjeringen påstår de prioriterer lærere, men står til stryk når krav og muligheter for å innfri kravene ikke står i nærheten av hverandre. Kommunene og fylkene må få bedre økonomi for å kunne ansette flere lærere, sier hun.

I tillegg er det en til dels kraftig nedgang i opptaket til lærerutdanningene i år. Tall fra Unit og Samordna opptak viste at utdanningene for grunnskolelærere, både på barne- og ungdomstrinnet, samlet sett har en nedgang i søkertallene på 9 prosent.

Ifølge forslagsstillerne er det særlig kravet om karakter 4 i matematikk som blir et hinder for mange som vil ta lærerutdanning.

– Kravet har vært symbolpolitikk fra regjeringen som kun har ført til tomme studieplasser og flere ufaglærte lærere i norsk skole, sier SVs Mona Fagerås.

Les også: Flere gjennomfører etter at firerkravet i matte ble innført på lærerutdanningen

Vil ha konkrete tiltak

De rødgrønne vil i stedet erstatte firerkravet med bredere og mer treffsikre opptakskrav, som for eksempel økt snittkarakter.

Forslagsstillerne vil også ha Stortinget med seg på å be regjeringen om å legge fram en egen stortingsmelding om rekruttering av lærere med konkrete tiltak for å sikre nok kvalifiserte lærere i hele grunnopplæringen.

I tillegg krever de at avskiltingen av lærere stanses med tilbakevirkende kraft, og at regjeringen iverksetter målrettede tiltak for å få tilbake «reservestyrken» av lærere som jobber utenfor skoleverket.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS