Språk er nøkkelen

Debatt: Det er for store forskjeller i hvor godt språkarbeidet er i barnehagene.

Publisert

Hvert år starter en god del Oslobarn på skolen uten å kunne norsk godt nok. Når ikke språkkunnskapene er tilstrekkelige, sliter ofte barna med å følge undervisningen og risikerer å bli hengende etter både faglig og sosialt. All forskning viser at de første leveårene er helt avgjørende for å tilegne seg språk, og norsk språk er nøkkelen inn i store og små fellesskap i det norske samfunnet. Alle barn fortjener å kunne forstå og snakke norsk når de begynner på skolen for å ikke bli hengende etter fra starten av.

Det er slik at innsatsen mot frafall i skolen begynner allerede gjennom læring og lek i barnehagen, men det er dessverre for store forskjeller i hvor godt språkarbeidet er i barnehagene i dag, og det tar for lang tid før barn som sliter får hjelp.

Høyre ser det som nødvendig å målrette innsatsen og ressursene til de barnehagene som har større utfordringer enn andre, og vi vil ha flere barnehagelærere. Samtidig er det viktig at kunnskap om det enkelte barn ikke går tapt mellom barnehage og skole, slik at barna får tilpasset oppfølgning allerede fra første skoledag. Med Høyre i regjering er det innført en minstenorm til bemanning i barnehagen, og det er også et lovfestet krav til samhandling i overgang mellom barnehage og skole.

Les også: Eventyr på flere språk er en favoritt i barnehagen

Det rødgrønne byrådet i Oslo foreslår i budsjettet for 2021 å sette av 10 millioner kroner til et prøveprosjekt med økt grunnbemanning i et utvalg barnehager. Dette er positivt, men Høyre savner at man samtidig har en klar plan for hvordan denne satsningen skal bidra til bedre språkutvikling og høyere kvalitet. Vi ber derfor om at det gjeninnføres en standard som setter klare mål for barnehagenes språkarbeid med systematisk språkkartlegging. For å sikre at barna får den oppfølgingen de skal ha, vil Høyre at det i tillegg innføres plikt for ansatte i Oslobarnehagen med mangelfulle norskferdigheter til å delta på og fullføre kommunens norskkurs. I tillegg vil vi fortsette satsingen på kompetanseutvikling av de ansatte i barnehagene. Vi foreslår derfor å sette av 4 millioner til et 50 timers utdanningskurs av nyansatte barnehagelærere, etter modell av introduksjonskurset i Osloskolen.

Overgangen fra barnehagen til skolen er krevende for mange barn. Særlig barn som ikke mestrer godt nok norsk eller som trenger spesiell tilrettelegging, opplever at de ikke får den støtten og oppfølgingen de trenger før det har gått for lang tid. Det medfører at alt for mange begynner å slite helt fra begynnelsen. For å gjøre noe med det foreslår vi å få på plass en bedre kartlegging av 5- åringer, slik at de som trenger ekstra støtte får dette allerede før skolestart.

Høyre har ambisjoner både på vegne av barnehagene og barna som går der. Derfor er vi villige til å ta i bruk nye virkemidler for å gi hvert enkelt barn de beste forutsetningene for å lykkes i skoleløpet. Det arbeidet starter allerede i barnehagen – og det starter med at barna lærer norsk.

Powered by Labrador CMS