Utdanningsforbundet ga sin fulle støtte til forslaget om tillitsreform i skolen i høringen i utdannings- og forskningskomiteen, her ved leder Steffen Handal. Foto: Stortinget
Utdanningsforbundet ga sin fulle støtte til forslaget om tillitsreform i skolen i høringen i utdannings- og forskningskomiteen, her ved leder Steffen Handal. Foto: Stortinget

I dag var det høring i UF-komiteen om tillitsreformen i skolen

Ap, SV og Sp har fremmet forslaget og ber regjeringen gjennomføre sju tiltak for å gi landets lærere mer tillit. I dag var det høring i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Publisert

Utdanningsforbundet ga sin fulle støtte til forslaget om tillitsreform i skolen i høringen i utdannings- og forskningskomiteen.

Forslagsstillerne vil blant annet redusere lærernes rapportering og dokumentasjonskrav, slik at lærerens handlingsrom og tid med elevene ivaretas. Partiene vil også ha en gjennomgang av dagens system for testing og kvalitetsvurdering, og endre opplæringsloven slik at lærernes faglige skjønns- og beslutningsmyndighet både blir klargjort og styrket.

– Tillit er et biprodukt av våre handlinger, hevder professor Aslaug Kristiansen. Det er veldig godt sagt. Man kan ikke vedta tillit. Derfor er det bra at denne politikken konkretiseres på flere måter. Så er det en annen side av denne tillitsbyggingen som lærerprofesjonen må ta på det største alvor. Vi må tenke nøye gjennom hvordan våre egne handlinger skal bidra til å bygge tillit. Det holder ikke å rope om å få tillit. Vi må vise oss tilliten verdig, sa Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, i høringen.

KS sin spesialrådgiver Marianne Lindheim sa i samme høring at hun støtter at det settes ned et utvalg for å utrede forslagene.

– Men jeg vil poengtere at det må gis rom til at lokalpolitikere har rom til å komme med sine innspill, sa Lindheim.

Også Skolenes Landsforbund mente at forslagene var fornuftige og at læreren må involveres i større grad enn hva de er i dag.

Nestleder i komiteen Martin Henriksen (A) sa at det lokale nivået må inn.

– Vi ønsker ikke å frata skoleeiere all innflytelse, men det være noen grensedragninger her, sa Henriksen.

Komiteen skal levere sin innstilling innen 5. juni.

 

Forslaget som foreligger er: 

1. Stortinget ber regjeringen om å innføre en tillitsreform i skolen som bygger på de overordnede prinsippene som er omtalt i Dokument 8:194 S (2017–2018).

2. Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg der partene, lærerutdanningsinstitusjonene, elever, lærerstudenter, skoleeiere og skoleledere er representert, for å gjennomgå det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, og senest innen våren 2019 fremme forslag til endringer i samsvar med prinsippene for tillitsreformen.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for at det totale omfanget av rapportering og dokumentasjonskrav på nasjonalt og lokalt nivå reduseres, slik at lærernes tid til eleven og lærernes handlingsrom ivaretas.

4. Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i opplæringsloven for å klargjøre og styrke lærernes faglige skjønns- og beslutningsmyndighet.

5. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med fagfornyelsen gjennomgå dagens eksamenssystem og se på hvordan standpunktvurdering og eksamen samlet sett kan gi pålitelig og relevant informasjon om elevenes kompetanse.

6. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utarbeide en konkret og forpliktende plan for hvordan profesjonsfellesskapet kan styrkes, uten at dette går på bekostning av læreres egen tid til for- og etterarbeid.

7. Stortinget ber regjeringen sørge for at ansettelsesavtaler med skoleledere og rektorer ikke kan inneholde detaljerte målkrav og indikatorer knyttet til elevresultater.

 

 

Powered by Labrador CMS