Det er ingen motsetning mellom å innføre flere av forslagene og å beholde den individuelle retten til spesialundervisning, framholder Utdanningsforbundet i sin høringsuttalelse. Ill. foto: Marie von Krogh

UDF vil beholde den individuelle retten til spesialundervisning

Utdanningsforbundet støtter ikke forslaget om å fjerne individuell rett til spesialundervisning i opplæringsloven og spesialpedagogisk hjelp i barnehageloven.

Publisert

I april leverte en ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl en rapport der det ble konkludert med at den lovfestede retten til spesialundervisning er unødvendig. Utvalget foreslår at det ikke skal fattes enkeltvedtak og at det ikke skal lages sakkyndig utredning for hver enkelt elev.

Forslaget er sendt på høring, og Utdanningsforbundet har levert et svar på 13 sider. Der står det blant annet: «Vi mener at det ikke trenger å være en motsetning mellom de mange tiltakene ekspertgruppen foreslår for å bedre det pedagogiske tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, og det å beholde den individuelle retten. Mange av forslagene til ekspertgruppen er det allerede rom for å gjennomføre innenfor dagens regelverk, men det krever endring i praksis hos lokal skolemyndighet», skriver Utdanningsforbundet i sitt høringssvar til ekspertgruppas uttalelser i rapporten som de utarbeidet.


Mer spesialpedagogikk i alle ledd

Utdanningsforbundet har i arbeidet med grunnskolelærerutdanningene vært kritiske til regjeringens ensidige fokus på norsk, matematikk og engelsk. «Vi har konsekvent pekt på betydningen av brede faglige prioriteringer for å sikre en lærerutdanning som reflekterer skolens mangfoldige elevgruppe og omfattende oppdrag. Dersom pedagogikkfaget hadde fått en større plass i de nye grunnskolelærerutdanningene, hadde det blitt større rom for å gi studentene mer kunnskap om hvordan de kan gi tilpasset opplæring til heterogene elevgrupper.

Det er derfor viktig at en lærerutdanning inneholder nok pedagogikk, og at en betydelig del av utdanningen omhandler spesialpedagogikk, slik at lærere i fremtiden har spesialpedagogikk i sin fagkrets. Slik kan den enkelte lærer foreta den forløpende vurderingen av elevene og barna, og i størst mulig grad være i stand til å se den enkelte elev eller barns utfordringer og behov.

Utdanningsforbundet mener det i hovedsak trengs mer spesialpedagogisk kompetanse/opplæring i alle ledd, slik at det kan bli større samsvar mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, individuelle opplæringsplan og utøvelsen av den spesialpedagogiske hjelpen eller spesialundervisningen», står det i høringsuttalelsen.

Les hele høringssvaret fra UDF her.

 

Powered by Labrador CMS