Elev satt aleine i skolekjelleren i tre måneder

Eleven med atferdsvansker tilbrakte skoletida i skolekjelleren fra januar til mars i år, bare sammen med to lærere. Skolen hadde ikke lovlig vedtak for slikt tiltak.

Publisert

For denne eleven har ikke kommunen fylt krava i loven om at elever skal ha et godt psykososialt miljø på skolen. Tiltaka skolen har iverksatt, har ikke vært tilstrekkelige og lovlige, slår Fylkesmannen i Oslo og Akershus fast i et brev til Sørum kommune i Akershus.

 

Beskyttet andre mot gutten

I dokumentene fra Fylkesmannen står det at gutten, ifølge foreldra, er blitt mobbet siden første klasse. Høsten 2014 har han i økende grad vist utagerende atferd. Dette blir sett i sammenheng med mobbingen.

Vedtaket om å gi eleven undervisning aleine i kjelleren kaller Fylkesmannen for ulovlig. Et slikt opplæringstilbud er å anse som spesialundervisning. Spesialundervisning krever sakkyndig vurdering og vedtak om spesialundervisning. Det har ikke vært gitt her.

Fylkesmannen utelukker ikke at eleven kan ha hatt behov for trygge rammer uten trigger i en kortere periode. Men dette måtte i så fall kombineres med et mer helhetlig tilbud der det også arbeides med klassemiljøet og elevens forhold til klassen, samt en grundig plan for tilbakeføring av klassen.  

I arbeidet med saka er skolen kommet på det reine at gutter på skolen har sett det som en oppgave å beskytte andre elever mot denne gutten.

 

Beklager saksbehandlingsfeil

Skolen har kommet med flere tiltak for å sikre gutten retten til et godt miljø. Ifølge Fylkesmannens vurdering har det i utgangspunktet vært adekvate tiltak. Likevel har de ikke gitt ønska resultat. Tvert om har eleven vist økende utagerende atferd i tida etterpå. Det gjør at Fylkesmannen konkluderer med at tiltaka skolen har satt inn, ikke har vært tilstrekkelige til å gi eleven et skolemiljø som fremmer helse, trygghet og læring, slik opplæringsloven krever.

– Sørum kommune begikk saksbehandlingsfeil i denne saka. På kommunens vegne beklager jeg det sterkt, sier HR-sjef i Sørum kommune Kari Gaalaas til Utdanning.

– Et bandrom i underetasjen ble omdisponert og hyggelig innreda for gutten, forteller Gaalaas.

Hun sier gutten likevel ikke var mye på dette rommet. Derimot var han mye både på skolekjøkkenet og på sløydsalen, der han blant anna laga en benk.

Gaalaas forteller videre at egen assistent til gutten ble ansatt 1. februar. Skolen lagde en plan for tilbakeføring i klassen. Planen ble fulgt. Men først i mai var eleven hundre prosent i klassen. Hvis han følte det ble for vanskelig å være der, kunne han sjøl bestemme å få ut. 

Ifølge Gaalaas sendte skolen 26. august nytt «Vedtak om elevens læringsmiljø §9 a» til guttens foreldre, med kopi til Fylkesmannen. Vedtaket er en omfattende plan med ti tiltakspunkter.

Powered by Labrador CMS