Halvparten av skolene i Oslo presterer bedre enn forventet for 1.-4. trinn

Udir har publisert skolebidragsindikatorene for 2021 og 2022.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsdirektoratet har publisert skolebidragsindikatorene for årene 2020 og 2021.

Tallene viser at halvparten av skolene i Oslo presterer bedre enn forventet for 1.-4. trinn. Samtidig presterer svært få skoler i Rogaland og Oslo lavere enn forventet for 5.-7. trinn.

Små forskjeller mellom de største kommuner

Det er med få unntak små forskjeller i bidrag mellom de største kommunene og mellom fylker, og det er kun små endringer over tid for større kommuner og fylker, mens det for mindre kommuner og skoler kan variere mer mellom år.

Les også: Funnene er ubrukelige til å si noe om hvorfor noen skoler bidrar mer til elevers læring, mener ekspertgruppe (artikkel fra 2020).

Når man ser på landets 10 største kommuner, er det små forskjeller i bidragene. De største kommunene ligger innenfor pluss/minus ett skalapoeng av landsgjennomsnittet.

Unntakene er 1.-4. trinn i Oslo og Bærum, som har et estimert bidrag til læring i de ferdigheter som måles ved nasjonale prøver, som er henholdsvis 1,5 og 1,4 skalapoeng høyere enn forventet, skriver Udir.

Skolebidragsindikatorene

  • Skolebidragsindikatorene forsøker å vise hva skolens innsats betyr for elevenes læringsresultater.
  • Snittresultatet for en skole påvirkes i stor grad av de forutsetningene elevene har med seg i form av tidligere resultater og foreldrebakgrunn. Gjennom en statistisk modell som tar hensyn til elevenes forutsetninger, beregnes et forventet resultat for elevene.
  • Ved å sammenligne det forventede resultatet med det faktiske resultatet som skolens elever oppnådde (for eksempel snittkarakter de nasjonale prøvene 8. trinn), får man en indikasjon på om skolen har bidratt mer, mindre eller likt med landsgjennomsnittet.
  • For 1.-4. trinn kontrolleres det kun for familiebakgrunn (foreldres utdanning, husholdningsinntekt og innvandringsbakgrunn), fordi det ikke finnes tidligere resultater. For 5.-7. trinn kontrolleres det for elevenes tidligere resultater (resultater på nasjonale prøver 5. trinn) i tillegg til familiebakgrunn.
  • Dersom en skole har et faktisk resultat som er i tråd med forventet resultat, vil skolebidraget være lik landsgjennomsnittet – som er null. Skolebidrag under gjennomsnittet angis med negativt fortegn (minus), mens bidrag over snittet angis med pluss.
  • Kilde: Udir

Trondheim og Kristiansand under landsgjennomsnittet

Sandnes, Drammen og Stavanger har også bidrag som er signifikant over gjennomsnittet, mens Trondheim og Kristiansand ligger signifikant under landsgjennomsnittet.

På 5.-7. trinn er kommunebidraget signifikant høyere enn forventet i Oslo, Sandnes, Bærum, Stavanger og Drammen. Ingen av de 10 største kommunene har et bidrag som er lavere enn forventet.

Spredningen i skolenes bidrag er mindre enn spredningen i de faktiske elevresultatene. Dette betyr at en stor del av resultatforskjellene mellom skolene kan forklares med forskjeller i elevgrunnlaget. Skolenes betydning for resultater på nasjonale prøver er altså mindre enn det kan se ut på de faktiske resultatene til skolene, ifølge Udir.

Powered by Labrador CMS