Statped frykter at omorganisering går ut over sårbare elever

300 stillinger foreslås flyttet fra Statped til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for å styrke kampen mot mobbing. – Det vil svekke jobben vår mot kommuner og fylkeskommuner, sier Statped-direktøren.

Publisert

Det er Djupedalutvalget som foreslår at stillingene skal tas fra Statlig pedagogisk støttesystem (Statped).

- En nær halvering av antall ansatte i Statped kommer til å svekke Statpeds systemrettede arbeid ut mot kommuner og fylkeskommuner, frykter direktør Tone Mørk i Statped.

Mørk ser samtidig behovet for å styrke PPT i arbeidet mot mobbing.

- Jeg synes det er veldig bra at Djupedal-utvalget foreslår å styrke arbeidet mot mobbing, som er et alvorlig samfunnsproblem. Men det å forebygge mobbing ligger ikke i Statpeds mandat. Derfor reagerer vi på at PPT skal styrkes gjennom å ta stillinger fra Staped, sier Mørk til Utdanning.

Hvis man tar fra det spesialpedagogiske arbeidet for å styrke arbeidet med det psykososiale miljøet, blir det å sette utsatte elevgrupper opp mot hverandre, mener hun.

Statped sitter i dag på spisskompetanse innen språk og tale, syn, hørsel, døvblindhet, ervervet hjerneskade og sammensatte lærevansker.

 

Frykter for tilbudet til brukerne

I dag jobber det rundt 700 personer i Statped, som allerede er inne i en omstillingsperiode.

- Omstillingen går ut på at Staped skal deles inn i fire helseregioner. Målet er å sikre bedre og likeverdige tjenester til brukere og samarbeidspartnere over hele landet. Omstillingsperioden startet i 2013 og skal vare ut 2016. Hvis Statped i samme periode skal nedbemanne med 300 stillinger, vil det slå beina under omstillingen og ramme brukerne. De er nå urolige, sier Mørk.

- Blir endringen vedtatt, må Statped vurdere å avslutte sitt arbeid innen konkrete fagområder grunnet betydelig nedbemanning. Det bør både kommuner, skoleeiere, barnehageledere og ansatte i skoler og barnehager være klar over, sier hun. 

I Djupedal-utvalgets utredning «Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø», pekes det på fem konkrete utfordringer for å fremme et trygt psykososialt skolemiljø og å forebygge krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering.

- I utfordring nummer fem pekes det på at organisering og ansvarsfordelingen i støttesystemet er for utydelig. Hva tenker du om det?

- Det kan jeg være enig i. Flere instanser jobber nå inn mot samme områder. Så her er det behov for en tydeligere ansvarsdeling. Men vi tror ikke den foreslåtte endringen er svaret. PPT får økt kapasitet. Samtidig blir mulighetene for økt kompetanse på smale spesialpedagogiske områder redusert, sier Mørk.

 

Kan svekke muligheten til å få flere i arbeid

Brukerne av Statpeds støttesystem er overrepresentert på uførestatistikken.

- Vårt mandat er å bidra til at de i økende grad kan ta del i arbeid og samfunnsliv etter endt utdanning. Blir Djupedal-utvalgets forslag vedtatt, svekkes dette arbeidet, mener Mørk.

- Djupedal-utvalget viser til en viss usikkerhet knyttet til brukernes utbytte av Stapeds tiltak og tjenester. Hva tenker du om det?

- Vår ferske brukerundersøkelse som TNS Gallup gjennomførte for Statped høsten 2014, viser stor tilfredshet med vår kompetanse og våre tjenester. Den viser også et ønske om økt tilgang, sier Mørk.

Resultatene fra brukerundersøkelsen er tilgjengelige på Statpeds nettsider.

 

Her er et utdrag av brukernes vurderinger:

Sterke sider

  • Ansattes kompetanse
  • Du/barnet ditt blir møtt med respekt av de ansatte
  • Tjenester leveres som avtalt
  • Tjenester som du/barnet mottar, er tilpasset dine/barnets behov

Svake sider

Disse faktorene fikk lavest skår:

  • Dine erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak
  • Informasjon du har fått om tjenestene til Statped
  • Hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped
  • Dine synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped

 

Jubler over flere stillinger

- Vi er svært glad for forslaget om 300 stillinger til PPT for å styrke arbeidet mot mobbing. Det er det et klart behov for, sier Anne Lium Berger i PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten i Troms fylke til Utdanning. Hun er nestleder i Faglig råd for PPT.

- Vi er ikke opptatt av hvor fagpersonene skal hentes fra. Det har verken drøftet eller tatt stilling til hvor vidt fagpersonene bør komme fra Statped. Vi er glade for at utvalget ser behovet for økt bemanning i PPT, sier Berger.

- I Staped mener de at de ikke har den kompetansen på mobbing som skal til for å styrke PPTs arbeid på dette feltet. De er fagspesialister på andre felter. Hva tenker du om det?

- Skal de overføres, er det i alle fall viktig at de får kompetanse på å arbeide med det psykososiale miljøet i barnehager og skoler, sier Berger.

PP-tjenesten har som en av sine oppgaver å bistå skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å bygge gode psykososiale læremiljøer. Utvalget vil ha en satsing på «Inkluderende skole» og foreslår at PP-tjenesten får en sentral rolle i det arbeidet.

- For å kunne ha en slik sentral rolle, har PPT behov for flere stillinger, sier Berger.

Powered by Labrador CMS