Nye yrkesfaglige muligheter for voksne

Nye læreplaner skal gjøre det lettere for voksne å ta fagbrev

 Fra august 2024 skal voksne tilbys modulstrukturert opplæring i 13 lærefag. De nye læreplanene er klare og i september 2023 sendes de på høring.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsforbundet er blant høringsinstansene.

Bente Haug, som sitter i sentralstyret i Utdanningsforbundet, og som selv jobber i voksenopplæringen, leder Utdanningsforbundets nettverk på voksenopplæringsfeltet. Hun sier at forbundet over tid har fulgt prosessen med å utarbeide nye modulstrukturerte læreplaner for voksne.

– Vi er opptatt av innholdet i planene som nå skal på høring og i tillegg er vi spente på hvordan opplæringen skal organiseres. For dette vil åpenbart kreve ressurser, sier hun.

Den 13. september skal det være et åpent webinar om de nye læreplanene. Nettverket for voksenopplæring kommer dessuten til å ta opp arbeidet med å fornye voksenopplæringen på sitt neste nettverksmøte 26. september. I Utdanningsforbundets nettverk er alle fylkene representert.

– Den nye modulbaserte opplæringen inngår som en del av fullføringsreformen, sier Haug.

Skal tilpasses voksnes livssituasjon

Opplæringen i moduler vil innebære en bedre tilpasning til voksnes behov og livssituasjon. Planene skal gjøre det enklere å veksle mellom opplæring, arbeid og andre forpliktelser, skriver Utdanningsdirektoratet på sine sider.

Opplæringen skal bygge på kompetansen de voksne allerede har, og være rettet mot en konkret sluttkompetanse. De voksne som deltar vil ha ulike opplæringsplaner, og gjennomføre opplæringen i ulikt tempo.

Opplæring i moduler skal primært foregå i bedrifter eller andre virksomheter, men den kan også foregå innen introduksjonsprogrammet, i arbeidsmarkedstiltak og i skoler.

Læreplanene det nå skal gis innspill til, gjelder 13 lærefag, samt en obligatorisk modul i norsk og samfunnskunnskap eller norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge.

– Planene i norsk og samfunnskunnskap skal ikke modulstruktureres, sier Bente Haug.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å utvikle de modulstrukturerte læreplanene i videregående opplæring (VOV). Planene ligger her: Høring av læreplaner i modulstrukturert opplæring for voksne (udir.no)

Har vært prøvd ut og evaluert

Det har allerede vært gjennomført forsøk med modulstrukturerte lærerplanene i yrkesfag. Forsøket er evaluert av Ideas2evidence. Forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY), startet i 2017, gjelder 13 lærefag og ble gjennomført i fem fylker. En rapport fra 2022 er en del av den pågående evalueringen.

Her presenteres funn fra to spørreundersøkelser blant lærere og bedrifter. Her har man sett nær på organisering av opplæringen, samarbeidet mellom aktørene som er involvert i forsøket, og hva aktørene opplever er sentrale utfordringer.

Undersøkelsene viser at de fleste lærere og bedrifter vurderer MFY-forsøket positivt, og at de mener modulstrukturen bidrar til å oppnå målene om en mer fleksibel opplæring som er bedre tilpasset voksnes behov. Det legges stor vekt på individuell tilpasning av opplæringen, og både lærere og spesielt bedrifter har positive erfaringer med at opplæringen i hovedsak skal foregå i bedrift, slik intensjonen i forsøket er.

De fleste lærerne følger deltakerne opp mens de er ute i bedrift, men med varierende hyppighet, avhengig av deltakernes behov. Forsøket krever tett samarbeid mellom flere parter, ikke minst skole og bedrift. Undersøkelsen viser at god informasjon, tett dialog og jevnlig tilstedeværelse i bedrift fra andre aktører i forsøket er viktige forutsetninger for et godt samarbeid med bedriftene.

Yrkesfagene er blitt mer tilpasset arbeidslivet

Det viser Utdanningsdirektoratets nyeste rapport fra evalueringen av fagfornyelsen for yrkesfag. Her ble nye læreplaner innført fra høsten 2020. Evalueringen pågår samtidig som reformen gjennomføres i skoler og bedrifter, og avsluttes i 2025.

Både lærere og elever er intervjuet i Utdanningsdirektoratets evaluering av fagfornyelsen. Over halvparten av elevene oppga at praksisen gjorde dem mer motivert til å fullføre videregående skole.

 

Powered by Labrador CMS