Fire av ti skoler gir ikke lovpålagt informasjon om mobbesaker

Debatt: Mange foreldre får ikke den informasjonen de har krav på.

Publisert Sist oppdatert

En undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Voksne for Barn viser at 42 prosent av alle forelde med barn i skolen enten ikke har fått, eller ikke husker å ha fått, informasjon fra skolen om rettigheter og plikter knyttet til skolemiljø, herunder mobbesaker.

Dette handler spesielt om skolens aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt skolemiljø, og om elevens og foreldrenes rett til å melde saken til statsforvalteren hvis de mener skolen ikke følger opp, som nedfelt i opplæringsloven.

Opplæringsloven stadfester spesifikt at skolene har plikt til å gi denne informasjonen. Utdanningsdirektoratet (Udir) har også gitt en nærmere beskrivelse av hva denne informasjonsplikten krever av skolene.

Udir viser blant annet til at kan være riktig «å gi informasjon flere ganger i året, i konkrete situasjoner og ved henvendelser om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø». Tolk må benyttes ved behov. Skolene «må i alle tilfeller sikre at informasjonen når alle den er ment å nå». Udir stadfester også at det ikke holder å gi informasjonen via elevene – den må gå direkte til foreldrene.

22 prosent svarer at de ikke har fått slik informasjon, mens 20 prosent svarer at de ikke vet om de har fått den. En del foreldre har sikkert fått informasjon, men glemt det. Informasjonsplikten er imidlertid såpass sterk at hvis skolene virkelig har informert på det viset de skal, burde foreldre generelt ha fått det med seg.

Også blant de foreldrene som har blitt informert, er det stor variasjon på hvor mange ganger de har mottatt informasjonen. Mange husker bare å ha fått informasjon én gang. Dette må nødvendigvis regnes som et absolutt minimum, og nokså klart mindre enn hva Udir mener forutsettes av loven.

Nesten halvparten av foreldrene for for lite informasjon

Uansett står vi igjen med en situasjon hvor innpå halvparten av alle foreldre med barn i skolen ikke sitter med den informasjonen de har krav på, og informasjon som kan være svært viktig hvis deres barn opplever å bli utestengt eller mobbet.

Arbeid mot mobbing kan være krevende, og det er selvsagt behov for langt mer enn å gi informasjon. Samtidig er informasjon om rettigheter ofte et første steg til innfrielse av rettigheter. Vel så viktig er det at skolene som informerer godt om dette, viser tydelig at de er engasjert i kampen mot mobbing, og at de ønsker at elever og foreldre skal komme til dem når noe skjer.

Motsatt: Skoler som ikke prioriterer å informere godt om dette, går i beste fall glipp av en mulighet til å vise at de tar mobbing på alvor. I verste fall illustrerer det at de faktisk mangler den sterke bevisstheten og de rutinene knyttet til skolemiljø generelt og mobbing spesielt som de er pålagt å ha.

I lys av de nye tallene i Elevundersøkelsen 2022, som viser at mobbing går opp på alle klassetrinn, må skoler se på alle hull de kan tette i kampen mot mobbing – og dette er ett av dem. Det vil også være et viktig bidrag til den løpende samtalen skolen – både skoleledelse, lærere, skolehelsetjeneste, foreldre og elever – trenger å ha om mobbing.

Samtidig som undersøkelsen viser at mange skoler informerer i noen grad og at en del skoler er svært gode på det, er det åpenbart at mange skoler trenger langt bedre opplegg og rutiner. At innpå halvparten av foreldrene svarer at de har fått informasjon om dette på foreldremøtene er positivt. Samtidig vil vi tenke at mange skoler kunne ha brukt foreldremøtene langt bedre. Arbeid mot mobbing, og grunnleggende informasjon om rettigheter og plikter, burde være et jevnlig tema på foreldremøter i alle klasser på alle trinn.

Les også: Skolenes tiltak mot mobbing virker ikke

Vi ser også at bare én av tre sier de har fått skriftlig informasjon om dette temaet. Dette er en annen statistikk det skulle være veldig lett for mange skoler å forbedre. Både ranselpost og nettside er enkle virkemidler for å nå flere. Å gi informasjon er noe skoler burde være særdeles godt rustet til – skoler er i stor grad nettopp arenaer for deling av informasjon.

Neste gang vi undersøker dette, håper vi derfor at innpå samtlige foreldre kan svare positivt. Det ville være et viktig steg på veien i den kontinuerlige kampen mot mobbing og for et trygt og godt skolemiljø.


Powered by Labrador CMS