Norske elever trives godt på skolen de første årene

Norske elever trives bedre på skolen enn de nordiske. Men trivselen avtar med alderen.

Publisert Sist oppdatert

Det viser rapporten "Barn og unges helse og trivsel" fra Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen.

Undersøkelsen, som ser på forekomst og sosial ulikhet i Norge og Norden tar for seg flere temaer som røyk og alkoholbruk, sosiale medier, fysisk aktivitet og skoletrivsel blant 11-, 13-, 15-, og 16-åringer i de nordiske landene.

Skoletrivsel ble målt ved hjelp av spørsmålet: «Hvordan liker du deg på skolen akkurat nå for tiden?». Spørsmålet hadde følgende fire svarkategorier; «Liker meg veldig godt», «Liker meg ganske godt», «Liker meg ikke særlig godt» og «Liker meg ikke i det hele tatt»

Svarene viser at norske elevene har gjennomgående høyere skoletrivsel for både gutter og jenter i alle aldersgruppene.

I Norge er trivselen er høyest blant 11-åringene, hvor 48 prosent av jentene og 42 prosent av guttene oppga at de likte seg veldig godt på skolen. For 11-åringer i Norden var tallene henholdvis 31 og 35 prosent.

– Den høyere opplevde skoletrivselen hos norske elever, kan henge sammen med at elevene erfarer mestring. I tillegg vektlegges et godt og inkluderende læringsmiljø sterkt i den norske læreplanen, noe som også kan forklare den mer positive rapporteringen i Norge, heter det i rapporten.

Men resultatene viser også at trivselen synker med alderen.

Les også: Karakterjag på kompetansemålskolen

15-åringene er stresset

Trivsel blant norske skoleelever er lavest for 15-åringer, hvor 28 % av jentene og 27 % av guttene oppga at de trivdes veldig godt på skolen. Også for ungdom i Norden ser man en tilsvarende reduksjon i andelen som trives veldig godt på skolen. Der er tallene 20 prosent og 18 prosent blant 15-åringene.

Undersøkelsen viser at skolestresset tilsvarende øker, og er høyest blant 15-åringene, hvor omtrent halvparten av guttene og omtrent 70 prosent av jentene, i både Norge og Norden, oppgir at de blir veldig stresset av skolearbeidet.

En sammenligning mellom Norge og resten av Norden, viser at det bare er hos 11-årige gutter at det var en forskjell i opplevd stressnivå, hvor 27% av nordiske gutter, versus 20% av norske gutter, følte seg veldig stresset av skolearbeidet.

Les også: Helt uenige om prøvepress i skolen

Forskerne peker i rapporten på at høye forventninger til seg selv, lav selvfølelse og manglende opplevelse av mestring er faktorer som knyttes til økte opplevelser av stress hos elever.

Det påpekes også det at jenter er mer opptatt av å gjøre det bra på skolen, noe som kan forklare at de erfarer høyere forventinger både fra seg selv og fra skolen og hjemme.

– I neste omgang kan høye nivåer av skolerelatert stress gi økt forekomst av subjektive helseplager og redusert livstilfredshet, særlig om de vedvarer over tid, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS