Rita Helgesen.

Vil at utdanningslengde og grad skal vises på lønnen

Leder av Norsk Lektorlag Rita Helgesen mener det er en villet politikk at ikke de med lengst utdannelse får bedre uttelling i lønnssystemet.

Publisert

Utdanningsforbundet Lindesnes har foreslått at lengden på utdanningen skal ha større uttelling når lønn fastsettes. Det er Norsk Lektorlag enige i.

– Unio har gått inn for å utjevne lønnsforskjellene for de med lavest utdanning. Vi har hele tiden villet ha et kollektivt lokalt lønnssystem der det er mulig for dem med lengre utdanninger å få høyere lønn, sier Helgesen.

Lite treffsikkert system

Hun mener at det bør være enda bedre uttelling for alle som tar tilleggsutdanning, og at en ekstra grad skal vises i lønnssystemet.

– Det er en selvfølge at en mastergrad, som er en fordypning gir uttelling i bedre lønn. Sånn bør det også være hvis en tar en doktorgrad. Det er det ikke i dag. Lønnssystemet er for lite treffsikkert.

Hun mener det vil være en styrke for skolene å ha lærere som er høyt utdannet.

– Dess bedre utdannet du er, dess tryggere er du som lærer. Det å ha en faglig dybde gjør deg til en bedre underviser og det bør gjenspeile seg i hva du får i lønn. Skal en rekruttere og beholde de som skolene trenger, må en ha et lønnssystem som treffer mer presist enn det som vi i dag har, sier Helgesen. Det får vi gjennom en systemendring med kollektive lokale lønnsforhandlinger.

Bryter med dagens system

Turid Buan Øfsti.

Medlem av sentralstyret i Utdanningsforbundet Turid Buan Øfsti sier at hun oppfatter at innspillet fra Lindesnes handler om å få en lønnsmessig likebehandling av alle med 5-årig høyere utdanning uavhengig utdanningsnivå.

– Jeg mener at en slik endring vil bryte med dagens kompetanselønnssystem som både er basert på utdanningslengde i studiepoeng og utdanningsnivå (mastergrad). Det å bryte med dette systemet er ikke et spørsmål som er politisk diskutert i forbundet. Spørsmålet har dukket opp av og til, men det er ikke nærmere behandlet, sier Buan Øfsti.

– En alternativ løsning kan være å styrke de sentrale bestemmelsene som regulerer lokale lønnstillegg for tilleggskompetanse, blant annet for adjunkter med tilleggsutdanning som tar ytterligere videreutdanning, sier ULA-leder Turid Buan Øfsti.

– Alle lokallag står fritt til å ta opp spørsmål om lønnspolitikk i forbindelse med at lønnspolitikk diskuteres og vedtas på landsmøte. Lokallagene kan også gi innspill i forbindelse med de interne diskusjonene Utdanningsforbundet har i forkant av et hovedoppgjør, slik vi blant annet hadde gjennom tariffkursene i januar og februar, sier Turid Buan Øfsti, som også er leder for Sentralt utvalg for lønns- og arbeidsvilkår

Powered by Labrador CMS